Петък, 02 Ноември 2018 14:26

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 за 2018г.

Оценете
(1 глас)

Регистър Вх. № 09-01-1158/1/ от 05.06.2018 г. на подадените Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, Обн. в ДВ бр. 7 от 19 януари 2018 год. и в изпълнение на Заповед РД-01-278 от 05.06.2018 година на Кмета на Община Царево.

 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

 

Рег. №

Рег. № и дата на подаване на Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия Длъжност Рег. № и дата на подаване на Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ Забележка
1. 1/15.05.2018 инж. Георги И. Лапчев Кмет на Община Царево    
2. 2/15.05.2018 Антон Д. Ангелов Кмет на с. Кости    
3. 3/15.05.2018 Бистра Д. Димова Кмет на с. Варвара    
4. 4/15.05.2018 Георги М. Чавдаров Км. наместник с. Резово    
5. 5/15.025.2018 Илия К. Илиев Кмет на с. Бродилово    
6. 6./15.05.2018 Костадин Д. Диков Кмет на с. Синеморец    
7. 7/15.05.2018 Марин С. Костадинов Км. наместник на с. Фазаново    
8. 8/15.05.2018 Недка Г. Лапчева Км. наместник на с. Българи    
9. 9/15.05.2018 Стоян Д. Стоянов

Км. на с. Велика

   
10. 10/15.05.2018 Киро Т. Киров Км. наместник с. Изгрев    
11. 11/15.05.2018 Киро Г. Киров Км. наместник с. Кондолово    
12. 12/14.05.2018 Мария Н. Конярова Секретар на Община    
13. 13/14.5.2018 Мила К. Стоянова Директор дирекция "АПОБФ"    
14. 14/10.05.2018 Таня Д. Янева Директор дирекция "ОЗКССД"    
15. 15/10.05.2018 арх. Даниел В. Калудов Главен архитект    
16. 16/10.05.2018 Плумка А. Митрева Началник отдел "МДТ"    
17. 17/10/05/2018 Тодор Р. Анастасов Главен експерт "Инф. обслужване"    
18. 18/10.05.2018 Мария И. Динкова Главен юрисконсулт    
19. 19/11.05.2018 Златка Я. Димитрова Главен счетоводител    
20. 20/14.05.2018 инж. Златинка П. Кирякова Главен инженер    
21. 21/09.05.2018 Галина Ж. Вълева Началник отдел "УОС"    
22. 22/14.05.2018 Жана И. Янгьозова Главен експерт "ПЕС"    
23. 23/09.05.2018 Стаматка Д. МИхайлова Главен експерт "АО"    
24. 24/09.05.2018 инж. Никола М. Младенов Главен експерт "Геодезия"    
25. 25/14.05.2018 Християн Й. Нарлийски Финансов контрольор    
26. 27/14.05.2018 Николай Х. Христов Заместник Кмет    
27. 28/14.05.2018 Теодора Я. Шопова Юрисконсулт    
28. 29/ 10.05.2018 Илина А. Ангелова Юрисконсулт    
29. 30/14.05.2018 Елена Д. Димитрова Юрисконсулт ОбС    
30. 32/14.05.2018 Златин Т. Димов Главен инспектор "СИООР"    
31. 33/10.05.2018 Донка С. Пампорова Инспектор МДТ    
32.

34/14.05.2018

Евгения Т. Делишменова Инспектор МДТ    
33.

35/14.05.2018

Златина П. Апостолова Инспектор МДТ    
34. 36/14.05.2018 Нели К. Михайлова Старши инспектор МДТ    
35. 37/10.05.2018 Пепа К. Кирякова Старши инспектор МДТ    
36. 38/14.05.2018 Юлия Г. Русинова Главен инспектор МДТ    
37. 39/09/05/2018 Стоян А. Анастасов Старши експерт "Инф. обслужване"    
38. 40/14.05.2018 Недко Г. Желязков Старши експерт "ПЕС"    
39.

 41/11.05.2018

Златина Ж. Димитрова Старши експерт "СДЗ"    
40. 42/14.05.2018 Елена С. Стоянова Старши експерт "ВО"    
41.

 43/09.05.2018

Десислава В. Панайотова Старши специалист "ГР"    
42.

 44/15.05.2018

Ценка М. Цветанова Мл. експерт "Ландшафтна архит."    
43. 45/15.05.2018 Пламен В. Вълчев Младши експерт "Екология"    
44. 46/23.05.2018 Петър А. Високов Младши експерт "ПЕС"    
45. 47/09.05.2018 Виктория У. Войнова Младши експерт "Геодезия"    
46. 48/10.05.2018 Георги П. Стоянов Младши експерт "Стоп. дейности"    
47. 49/11.05.2018 Гергана Г. Иванова Младши експерт "ОК"    
48. 50/15.05.2018 Светла И. Грозева Гл. спец. "Кадастър и регулация"    
49. 51/10.05.2018 Мара Й. Дикова Главен спец. "Гражданско състояние"    
50. 52/11.05.2018 Катя П. Анестиева Гл. спец. "Планиране и инвестиции"    
51

 53/09.05.2018

Евелина Г. Куртева Гл. спец. "Архитектура и градоустр."    
52. 54/15.05.2018 Дора   С. Илиева Гл. спец. "Човешки ресурси"    

53.

 55/09.05.2018

Тодорка Г. Ламбова Ст. спец. "Архив и деловодство"    

 54.

56/10.05.2018

Светлана Н. Мицик Ст. спец. "Нез.   строителство"    

55.

 57/15.05.2018

Матена Т. Илиева Старши счетоводител    

 56.

 58/14.05.2018

Ирина П. Тодорова Старши счетоводител    

 57.

 59/14.05.2018

Диана К. Дукова Старши счетоводител    

 58.

 60/09.05.2018

Галя П. Диханова Старши счетоводител МДТ    

 59.

 61/14.05.2018

Антония К. Кирязова Старши счетоводител    
60. 62/ 15.05.2018 Тодор Д. Гондов Директор ОИМ Царево    
61. 63/15.05.2018 Тодор К. Върбанов Директор Пристанище Царево    
62. 64/15.05.2018 Женя Б. Гандиева Кмет на кметство село Лозенец    
63. 65/15.05.2018 Даниела В. Шопова Мл. Експерт ГРАО, с. Лозенец    

 64.

 66/15.05.2018

Елена Ф. Стоянова Мл. Експерт Финанси    

 65.

67/10.05.2018 Десислава М. Колева Ст. спесиалист ГРАО гр. Ахтопол    
66. 68/10.05.2018 Станислав Г. Димитров Кмет на кметство гр. Ахтопол    
67. 69/08.05.018 Мариян Н. Николов Мл. Експерт Градоустройство и екология    
68. 70/08.05.2018 Милка Я. Стоева Ст. счетоводител    
Прочетена 2755 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево