Четвъртък, 02 Юни 2016 08:19

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот в землището на гр.Царево

Оценете
(0 гласа)

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-357/31.05.2016г. на Кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО:

  ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на:

- Воден парк, включващ петно № 117, с площ от 4 кв.м. и петно № 118, с площ от 4 кв.м., находящи се в ПИ № 48619.504.82 и ПИ № 48619.504.88 по КККР на гр.Царево и петно № 128, с площ от 140 кв.м., находящ се в ПИ № 48619.504.82 по КККР на гр.Царево, съгласно одобрена схема на преместваемите обекти на гр.Царево.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

- Начална конкурсна наемна цена в размер на 760.00 лв. /седемстотин и шестдесет лева / без ДДС   на година..

- Направените предложения не могат да бъдат по – малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

Начин и срок на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седмодневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на участника, спечелил конкурса, последният внася първата годишна наемна цена, предложена от него.

- За всяка следваща година – до 30.07 на текущата година

ОПРЕДЕЛЯ следните допълнителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

                Определя следните изисквания към участниците в публично оповестения конкурс:

- Участниците могат да подават само една оферта за гореописания недвижим имот.

- Участниците да представят концепция за управление и експлоатация на обекта, който се предоставя под наем, включваща план за провеждане на спортни и развлекателни събития.

ОПРЕДЕЛЯ срок за закупуване на конкурсна документация от деловодството на Община Царево - до 16:00 ч. на 14-тия ден от публикуването на обявата в регионален ежедневник.– 16.06.2016 г.

ОПРЕДЕЛЯ срок за подаване на предложенията за участие – до 16:00 часа на 15-тия ден от публикуването на обявата за конкурса в регионален ежедневник. – 17.06.2016 г.

Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в запечатани и непрозрачни пликове, върху които да е изписано името на участника и описание на имота, за който се участва.

ОПРЕДЕЛЯ цена на конкурсната документация – 100.00 лева без ДДС и размер на депозит за участие – 10% от началната годишна наемна цена, вносима по сметката на Общината: BG 65 STSA 93 00 33 91 58 1610, BIC: STSABGSF, „БАНКА  ДСК” ЕАД клон Царево, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

ОПРЕДЕЛЯ дата на отваряне на постъпилите предложенията – първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията, час – 14:00 часа, място – заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево. – 20.06.2016 г.

Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след закупуване на конкурсната документация и внасяне на депозита за участие, всеки работен ден до датата на провеждане на конкурса.

За информация: тел. 0590 55013  - Мария Кушева                                                                                                                     

тел. 0590 55025 – Мария Конярова

Прочетена 3372 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево