Понеделник, 06 Юни 2016 08:33

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на самостоятелен обект с идентификатор № 00878.501.392.10.1 по КККР на гр.Ахтопол

Оценете
(0 гласа)

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-371/02.06.2016 г. на Кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО:

  ОТКРИВА процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на самостоятелен обект с идентификатор № 00878.501.392.10.1 по КККР на гр.Ахтопол, с площ от 74 кв.м., с административен адрес: гр.Ахтопол, ул.”Свети Никола”, ет.1, актуван с АЧОС № 740/21.04.2007 г, с предназначение „за козметични услуги“.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

1. Начална конкурсна цена в размер на 162.80 лв. / сто шестдесет и два лева и осемдесет стотинки/ на месец без ДДС, годишна конкурсна наемна цена в размер на 1953.60  лв. /хиляда деветстотин петдесет и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

2. Направените предложения не могат да бъдат по – малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

Начин и срок на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

ОПРЕДЕЛЯ следните допълнителни условия и изисквания към участниците за провеждане на публично оповестения конкурс:

2.1 Да са физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по ТЗ, с предмет на дейност фризьорски и козметични услуги.

2.2 Да извършат всички ремонтни дейности за привеждането на обекта в съответствие с изискванията за експлоатацията му съгласно предназначението – за козметични услуги.

2.3 Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

ОПРЕДЕЛЯ срок за закупуване на конкурсна документация от деловодството на Община Царево - до 16:00 ч. на 14-тия ден от публикуването на обявата в регионален ежедневник. – 20.06.2016 г.

ОПРЕДЕЛЯ срок за подаване на предложенията за участие – до 16:00 часа на 15-тия ден от публикуването на обявата за конкурса в регионален ежедневник. – 21.06.2016 г.

Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в запечатани и непрозрачни пликове, върху които да е изписано името на участника и описание на имота, за който се участва.

ОПРЕДЕЛЯ цена на конкурсната документация – 100.00 лева без ДДС и размер на депозит за участие – 10% от началната годишна наемна цена, вносима по сметката на Общината: BG 65 STSA 93 00 33 91 58 1610, BIC: STSABGSF, „БАНКА  ДСК” ЕАД клон Царево, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

ОПРЕДЕЛЯ дата на отваряне на постъпилите предложенията – първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията, час – 14:00 часа, място – заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.– 22.06.2016 г.

Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след закупуване на конкурсната документация и внасяне на депозита за участие, всеки работен ден до датата на провеждане на конкурса.

За информация: тел. 0590 55013  - Мария Кушева                                                                                                                      

тел. 0590 55025 – Мария Конярова

Прочетена 2826 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево