Петък, 02 Декември 2016 08:50

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.1 по КККР на гр.Царево

Оценете
(0 гласа)

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-741/28.11.2016г. на Кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО:

                 ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години на общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.1 по КККР на гр.Царево, актуван с АЧОС № 71/30.09.1997 г., предвиден в схемата за преместваеми обекти за поставяне за „фризьорски услуги”.

Определям следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

1. Начална конкурсна цена в размер на 35.00 лв. на месец без ДДС и годишна наемна цена – 420.00 лв. без ДДС,

2. Направените предложения не могат да бъдат по – малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

 Начин и срок на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

Допълнителни условия за провеждане на конкурса:

- Участниците да притежават документ за придобита професионална квалификация ”фризьор”.

- Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за закупуване на конкурсна документация от деловодството на Община Царево - до 16:00 ч. на 14-тия ден от публикуването на обявата в регионален ежедневник.– 16.12.2016 г.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за подаване на предложенията за участие – до 16:00 часа на 15-тия ден от публикуването на обявата за конкурса в регионален ежедневник.– 19.12.2016 г.

Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в запечатани и непрозрачни пликове, върху които да е изписано името на участника и описание на имота, за който се участва.

ОПРЕДЕЛЯМ цена на конкурсната документация – 100.00 лева без ДДС и размер на депозит за участие – 10% от началната годишна наемна цена, вносима по сметката на Общината: BG 65 STSA 93 00 33 91 58 1610, BIC: STSABGSF, „БАНКА  ДСК” ЕАД клон Царево, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

ОПРЕДЕЛЯМ дата на отваряне на постъпилите предложенията – първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията, час – 10:00 часа, място – заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.– 20.12.2016 г.

Оглед на имотите ще се извършва по искане на кандидат след закупуване на конкурсната документация и внасяне на депозита за участие, всеки работен ден до датата на провеждане на конкурса.

За информация: тел. 0590 55013  - Мария Кушева 

0590 55025 – Мария Конярова                                                                                                                    

Прочетена 2903 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево