Събота, 21 Октомври 2017 08:00

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински имоти

Оценете
(1 глас)

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-593/18.10.2017г. на Кмета на общината

   

                  ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВАпроцедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на:

1.1. Общинско помещение /кабинет №5/, с площ на наемане общо 29.98 кв.м., , находящо се на първи етаж, блок А в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, в ПИ 48619.503.245 по КК на гр. Царево, за здравни услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 30.80 лв. без ДДС и годишна наемна цена - 369.60 лв. без ДДС

1.2. Общинско помещение /кабинет №4/, с  площ за наемане общо 23.18кв.м., находящо се на първи етаж , блок А в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, в ПИ 48619.503.245 по КК на гр. Царево, за здравни услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 22.30 лв. без ДДС и годишна наемна цена - 267.60 лв. без ДДС.

1.3. Общинско помещение /стоматологичен кабинет №13/, с  площ за наемане общо 28.11кв.м., находящо се на втори етаж , блок Б в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, в ПИ 48619.503.245 по КК на гр. Царево, за стоматологични услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 23.14 лв. без ДДС и годишна наемна цена в размер на 277.68 лв. без ДДС.

1.4. Общински помещения /кабинет №17 и №18/,  с  площ за наемане общо 74.54кв.м. в, находящи се на втори етаж , блок А , за здравни услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 67.92 лв. без ДДС и годишна наемна цена - 815.04 лв. без ДДС;

1.5. Общинско помещение/ стоматологичен кабинет №21/, с  площ за наемане общо 33.45кв.м., находящ се на втори етаж , блок А, за стоматологични услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 24.05 лв. без ДДС и годишна наемна цена - 288.60 лв. без ДДС.;

1.6. Общинско помещение/зъботехническа лаборатория/, с  площ за наемане общо 30.15кв.м., находящо се в партерен  етаж ,за стоматологични услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 31.01 лв. без ДДС и годишна наемна цена - 372.12 лв. без ДДС;

1.7. Общински помещения/кабинет №19 и №20/, с  площ за наемане общо 105.43кв.м., находящи се на втори етаж , блок А , за здравни услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 72.25 лв. /седемдесет и два лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС и годишна наемна цена - 867.00 лв. без ДДС;

1.8 Общинско помещение/1/2 от стоматологичен кабинет №12/ с  площ за наемане общо 20.65кв.м., находящо се на втори етаж , блок А ,за стоматологични услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 13.82 лв. без ДДС и годишна наемна цена - 165.84 лв. без ДДС.;

Задължителни условия за провеждане на конкурса:

- начална цена в размер на посочения наем за съответното помещение;

- направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10% от същата;

-Начин и срок на плащане на наемнатацена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Допълнителни условия за провеждане на конкурса:

- Участниците да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина.

- Да са регистрирани в РЗИ.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 03.11.2017г.

 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 часа на 06.11.2017г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за участие-10 % от началната тръжна цена, вносим по сметка на Община Царево-  ВG65 STSA 93003391581610, най- късно до 16,00 часа на 03.11.2017г.

Дата на отваряне на предложенията- 07.11.2017г., час-10,00 часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

Прочетена 2697 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево