Вторник, 31 Октомври 2017 15:31

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)

В изпълнение на  Заповед № РД-01-599/27.10.2017г. на Кмета на ОБЩИНА ЦАРЕВО:

ОТКРИВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на:

1.1. Общинско помещение –лекарски кабинет, представляващо част от сграда с идентификатор 44094.501.552.1 по КК на с. Лозенец, изградена в ПИ 44094.501.552 по КК на с. Лозенец, актувано с АПОС №1150/13.04.2017г. с площ на наемане общо 43,10 кв.м., с първоначална конкурсна месечна наемна цена в размер на 32,71 лв. без ДДС;

1.2. Общинско помещение –стоматологичен кабинет, представляващо част от сграда с идентификатор 44094.501.552.1 по КК на с. Лозенец, изградена в ПИ 44094.501.552 по КК на с. Лозенец, актувано с АПОС №1150/13.04.2017г. с площ на наемане общо 44,10 кв.м., с първоначална конкурсна месечна наемна цена в размер на 32,88 лв. без ДДС;

2. Задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

- начална цена в размер на посочения наем за съответното помещение;

- направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10% от същата;

-Кандидатите да имат сключен договор н НЗОК/РЗОК за изпълнение на първична доболнична помощ, респ. Стоматологична или да сключат такъв в 30-дневен срок след провеждане на процедурата за подписване на договора за наем.

-Участниците да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по обща медицина, респ. „Магистър” по Дентална медицина и да представят нотариално заверени копия от тях.

-Начин и срок на плащане на наемнатацена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

3.Допълнителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

- Участниците да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина.

- Да не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Р. България.

- Да нямат финансови задължения към датата на конкурса.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 13.11.2017г.

Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 часа на 14.11.2017г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за участие-10 % от началната тръжна цена, вносим по сметка на Община Царево-  ВG65 STSA 93003391581610, най- късно до 16,00 часа на 14.11.2017г.

Дата на отваряне на предложенията- 15.11.2017г., час-10,00 часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

Прочетена 2758 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево