Понеделник, 27 Ноември 2017 09:43

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: 1.1. Общинско помещение- ½ от лекарски кабинет №14

Оценете
(0 гласа)

ОБЯВА 

В изпълнение на Заповед № РД-01-657/22.11.2017г. на Кмета на ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на:

1.1. Общинско помещение- ½ от лекарски кабинет №14, с площ от 22.5 кв.м, находящ се на трети етаж, блок Б, находящ се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево, отреден за гинекологичен кабинет, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 22.73 лв. без ДДС и годишна наемна цена - 272.76 лв.

1.2. Общинско помещение, представляващо ½ от лекарски кабинет №14, с площ от 22.5 кв.м., находящ се на трети етаж, блок Б, находящ се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево, с първоначална конкурсна месечна наемна цена - 22.73 лв. без ДДС и годишна наемна цена - 272.76 лв.

Задължителни условия за провеждане на конкурса:

- начална цена в размер на посочения наем за съответното помещение;

- направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10% от същата;

-Начин и срок на плащане на наемнатацена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Допълнителни условия за провеждане на конкурса:

- Участниците да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина.

- Да са регистрирани в РЗИ.

Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 08.12.2017г.

 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 часа на 11.12.2017г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за участие-10 % от началната тръжна цена, вносим по сметка на Община Царево-  ВG65 STSA 93003391581610, най- късно до 16,00 часа на 11.12.2017г.

Дата на отваряне на предложенията- 12.12.2017г., час-10,00 часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

Прочетена 2695 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево