×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 912
Вторник, 23 Декември 2014 09:41

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Оценете
(0 гласа)

Ул. „Хан Аспарух” №36

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Конярова

СЕКРЕТАР: Златина Димитрова

Телефон: 0590/55029

МКБППМН изпълнява следните дейности:

ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на района, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;

РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс

НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателни мерки „Настаняване в СПИ” и настаняване във ВУИ”;

НАЛАГА мерки на родителите или лицата които ги заместват, когато при разглеждането на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитание на децата си;

УЧАСТВА в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат и прави предложения по чл. 31, ал. 4 от закона до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията;

ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от Закона и осъществява контрол върху изпълнението им;

СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

УПРАЖНЯВА контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезира компетентните органи;

ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетените в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН. МКБППМН определя обществен възпитател, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви на малолетни или непълнолетни.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

• Конвенция за правата на детето;

• Правила на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие по отношение на ненавършили пълнолетие лица;

• Конституция на Република България;

• Семеен кодекс;

• Наказателен кодекс

• Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

• Закон за закрила на детето „ Закон за МВР

• Закон за народната просвета

• Закон за защита срещу домашното насилие;

• Закон за борба с трафика на хора.

За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с:

• Районно полицейско управление - Царево.

• Дирекция „Социално подпомагане” - Царево

• Органите на образованието, в т.ч. Училищните комисии за въздействие;

• Централна комисия за БППМН;

• Районна прокуратура - Царево;

• Обществени възпитатели;

В комисията са включени: • представители на Общинска администрация Царево; • представител на Дирекция „Социално подпомагане” Царево; • инспектор РПУ Царево; • педагози; • юристи.

Прочетена 5237 пъти
Още в тази категория: ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ »
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево