Вторник, 09 Май 2017 14:25

ПОКАНА ЗА 15-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО

Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 12.05.2017 год. /петък/ от 09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ПЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Питания.

2.  Полагане на клетва на новоизбран кмет на кметство село Лозенец.     

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Кандидатстване с проектно предложение „Социално предприемачество за професионална интеграция и приобщаващ растеж“ по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год..  /ДЗ № 420/04.05.2017 год./

4. Докладна записка от Мария Иванова Николова-Директор на Дирекция „Социално подпомагане“, относно: Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2017 година. /ДЗ № 400/03.04.2017 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,     относно: Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Царево за периода 2016 год.-2020 год.. /ДЗ № 406/19.04.2017 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2018 год.. /ДЗ № 412/27.04.2017 год./

7. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на ОбС-Царево,  относно: Приемане на Годишен финансов отчет на „МЦ ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- I-ЦАРЕВО “ ЕООД към 31.12.2016 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. /ДЗ № 409/25.04.1017 год..

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Изменение на приложение № 7-разчет на средствата по културния календар за 2017 год. на Община Царево в Решение № 205 от Протокол  № 13/ 31.01.2017г., касаещо бюджет 2017 год. на Община Царево. /ДЗ№ 410/26.04.2017 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на едноетажна сграда- Център за спешна медицинска помощ. /ДЗ №  421/04.05.2017год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/, касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо. /ДЗ № 417/28.04.2017 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ VI-182 в квартал 19 по ПУП на с. Българи, чрез изкупуване общинските части от имота. /ДЗ № 419/02.05.2017 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ II-282 в квартал 14 по ПУП на с. Бродилово. /ДЗ № 418/28.04.2017год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно:  Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане и имотите-общинска собственост. /ДЗ№ 407/ 25.04.2017 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев- кмет на Община Царево, относно: Извършване на замяна между Община Царево и Недялко Тодоров Стоянов, Кереки Стоянова Петрова, Стоян Андреев Стоянов и Елена Андреева Стоянова.  /ДЗ № 422/04.05.2017 год./

Прочетена 1518 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
Our website is protected by DMC Firewall!