Четвъртък, 16 Ноември 2017 16:53

ПОКАНА ЗА провеждането на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(60 гласа)

Изх. №  175 /16.11.2017 год.

П О К А Н А

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  21.11.2017 год. /вторник/ от 9.00  часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

            1.   Питания.

            2.   Полагане на клетва на новоизбран общински съветник.

            3. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Попълване състава на ПК към Общински съвет-Царево- ПК по Правни въпроси, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ПВОРПУКИ/, ПК по Устройство на територията, управление на собствеността и екология  /УТУСЕ/ и ПК по Здравеопазване, образовани, култура, развитие на младежта и спорта, вероизповедание и социални дейности /ЗОКРМСВСД/ и Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ поради прекратяване на пълномощията на Петко Янков Арнаудов-общински съветник и определяне участието в посочените комисии от новоизбрания общински съветник Донка Стоянова Атанасова. /ДЗ № 510 / 18.10.2017 год./

            4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Предложения за годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2018 год. на 5- те читалища на територията  на община Царево, съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 год.. / ДЗ № 532/ 13.11.2017 год./

            5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Програма за управление на отпадъците на Община Царево 2016-2020 год.. /ДЗ № 512/ 18.10.2017 год./

            6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. /ДЗ № 484/13.09.2017 год./

            7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево. /ДЗ № 519/ 03.11.2017год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Дофинансиране на фонд работна заплата и осигурителни вноски на ДГ

„ Делфинче“- гр. Ахтопол. /ДЗ № 531 / 13.11.2017 год./

            9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно:  Извършените  разходи за командировки и посещение на гости на кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС  Даниел Скулиев. /ДЗ № 522/ 08.11.2017 год./

            10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно:  Извършените  разходи за командировки и посещение на гости на кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС  Даниел Скулиев. /ДЗ № 523/ 08.11.2017 год./

            11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Безвъзмездна прехвърляне право на собственост върху имоти държавна собственост, собственост на МО, по реда на чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост-с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. /ДЗ №  529 /13.11.2017год./

            12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ  XIII- 11 в кв. 1 по ПУП на с. Фазаново, чрез изкупуване на общинските части от имота. /ДЗ № 499/02.10.2017 год./

            13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ IV-295 в кв. 46 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване на общинските части от имота. /ДЗ № 513 /24.10.2017 год./

            14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2017 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.310 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 517 /02.11.2017 год./

            15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Продажба на ПИ 66528.501.112 на  по КККР на с. Синеморец по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. /ДЗ № 511/18.10.2017 год./

            16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.147 по КККР на гр. Ахтопол. /ДЗ № 534/ 16.11.2017 год./

            17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на списъка от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год.. /ДЗ № 500/09.10.2017 год./

            18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год.  и за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински имот в землището на гр. Царево. /ДЗ № 501/09.10.2017 год./

            19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот в с. Варвара. /ДЗ № 503/11.10.2017 год./

            20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Отмяна на Решение № 269, Протокол № 16 от 22.06.2017 год. на Общински съвет-Царево, относно  вземане на решение за разпореждане със собствеността относно ПИ  с идентификатор  № 10361.501.157 на КККР на с. Велика, Община Царево. / ДЗ № 535/16.11.2017 год./

            21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Одобряване на ПУП-ПП, относно обект Парецеларен план на прилежаща площ към съществуващ трафопост /ТП/ в ПИ 48619.64.126 и ПИ 48619.64.26 по КККР на гр. Царево, Община Царево. / ДЗ № 537/ 16.11.2017 год./

            22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план, относно обект: Външно ел. захранване на Базова станция БС5464 на TELENOR по КККР гр. Царево, м. „Ск. фонд- Лафина“, Община Царево. /ДЗ № 538/ 16.11.2017 год./

            23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:  Разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ  с идентификатор 48619.504.83 и ПИ с идентификатор  48619.504.88 (попадащи в границите на урбанизирана територия) по КККР на гр. Царево /зона пристанище/, Община Царево, Област Бургас. /ДЗ № 536/ 16.11.2017 год./

            24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Разрешение за изработване на  проект за изменение  на ПУП-ПР / План за регулация/, засягащ ПИ 00878.501.701 (УПИ VI 701, кв. 20) и ПИ 00878.501.700 (попадащ в границите на урбанизирана територия) по КККР на гр. Ахтопол, Община Царево. /ДЗ № 539/ 16.11.2017 год./

            25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в УПИ IV, кв.25 (ПИ 10094.32.8) и  в УПИ VI, кв.25 (ПИ 10094.32.7) по ПУП на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас. / ДЗ № 540/ 16.11.2017 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1930 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd