Петък, 03 Април 2020 15:53

ПОКАНА за провеждане на ПЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

Изх. № 36/03.04.2020 год.

 

П О К А Н А

            

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 09.04.2020 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ /големия салон/ гр. Царево ще се проведе ПЕТО заседание на Общински съвет-Царево. Предвид указанията на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) заседанието ще е закрито за граждани и медии. Същото ще бъде проведено при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за

 

   ДНЕВЕН РЕД:

 Питания

 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2020 год. до края на учебната 2019/2020 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ /ДЗ № 101/21.02.2020 год./
 2. Докладна записка от Таня Янчева – председател на Общински съвет Царево, относно: „Корекция в Приложение № 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево /НОАМТЦУ/, изменена с Решение № 44 от Протокол № 4/04.02.2020 год.“ /ДЗ № 119/27.02.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост /НРПУРИВОС/“ /ДЗ № 108/21.02.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево и председателя на ОбС Царево“ /ДЗ № 99/18.02.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 год. на Община Царево“ /ДЗ № 127/10.03.2020 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Участие на Община Царево в Проект „Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн“ /ZeroWasteBCB по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020 год.“ Втора покана, Специфична цел 2 „Насърчаване на общото повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци““ /ДЗ № 100/18.02.2020 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в с. Изгрев“ /ДЗ № 113/27.02.2020 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Царево“ /ДЗ № 114/27.02.2020 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 115/27.02.2020 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Фазаново“ /ДЗ № 130/16.03.2020 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Велика“ /ДЗ № 131/16.03.2020 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара“ /ДЗ № 132/16.03.2020 год./ заедно с /ДЗ № 155/03.04.2020 год./ от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поправка на докладна записка с вх. № 132/16.03.2020 год. във връзка с допусната фактическа грешка“
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на гр. Царево“ /ДЗ № 133/16.03.2020 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Лозенец“ /ДЗ № 134/16.03.2020 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 135/17.03.2020 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Кости“ /ДЗ № 136/17.03.2020 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Резово“ /ДЗ № 137/17.03.2020 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Изгрев, с. Българи“ /ДЗ № 138/17.03.2020 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Синеморец“ /ДЗ № 139/17.03.2020 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кондолово“ /ДЗ № 153/03.04.2020 год./
 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имоти в с. Кости“ /ДЗ № 150/02.04.2020 год./
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 год. и учредяване право на ползване на общински имот в землището на с. Велика за срок от 10 години“ /ДЗ № 154/03.04.2020 год./
 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 год. и учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК на гр. Ахтопол за срок от 10 години“ /ДЗ № 156/03.04.2020 год./
 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общинско помещение – представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор № 00878.501.100.1 по КККР на гр. Ахтопол /сграда за култура и изкуство/“ /ДЗ № 110/25.02.2020 год./
 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 ЗУТ в част от ПИ № 44094.501.554 по КККР на с. Лозенец – публична общинска собственост, петно № 34, съгласно Схема за поставяеми обекти на община Царево за 2020 год., за с. Лозенец“ /ДЗ № 121/05.03.2020 год./
 26. 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Продажба на ПИ № 44094.501.172 по КК на с. Лозенец по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС“ /ДЗ № 105/21.02.2020 год./ заедно с /ДЗ № 129/16.03.2020 год./ от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поправка на докладна записка с вх. № 105/21.02.2020 год. във връзка с допусната фактическа грешка”
 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.503.812 по КК на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 106/21.02.2020 год./
 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на жилищни сгради, разположени в УПИ VII и VIII в квартал 2 по ПУП на с. Кости“ /ДЗ № 120/05.03.2020 год./
 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провежда не на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.41.6 по КК на гр. Царево, м. „Плаката““ /ДЗ № 122/05.03.2020 год./
 30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане решение за продажба на ПИ № 10094.501.256 по КК на с. Варвара по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС“ /ДЗ № 149/01.04.2020 год./
 31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане списък относно вида на жилищата“ /ДЗ № 107/21.02.2020 год./
 32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 год.“ /ДЗ № 147/30.03.2020 год./
 33. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват ПИ № 00878.501.383 и ПИ № 00878.501.47 (УПИ III, кв. 42), по КККР на гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 125/09.03.2020 год./
 34. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за част от населено място във връзка с изграждане на „Подземно трасе на водопровод в ПИ № 66528.1.1 и ПИ № 66528.2.1 по КККР на с. Синеморец, м. „Поляните“, община Царево, с цел захранване на ПИ с идентификатори 66528.2.257, 66528.2.261, 66528.2.262, 66528.2.253 и 66528.2.264“ /ДЗ № 126/10.03.2020 год./
 35. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Вземане на решение за изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащо ПИ № 10094.501.389 (УПИ V, кв. 21), по КККР на с. Варвара, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 144/27.03.2020 год./
 36. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Вземане на решение за изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ № 44094.501.566 (УПИ II, кв. 22), по КККР на с. Лозенец, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 145/30.03.2020 год./

 

 

 

 

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА

Председател на Общински съвет Царево

 

Прочетена 967 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево