Сряда, 23 Декември 2020 09:23

ПОКАНА за провеждане на ДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(3 гласа)

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 29.12.2020 год. /вторник/ от  9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за откриване на процедура  за възлагане на обществен превоз на пътници по линии от общинска и областна транспортна схема - квота на Община Царево по реда на Закона за обществените поръчки„ /ДЗ № 322/15.12.2020 год./
 3. Докладна записка от Таня Янчева - Председател на Общински съвет Царево, относно: „Актуализиране състава на комисия по чл.61, ал.3 от НРПУРИВОС„/ДЗ № 320/15.12.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на : план – сметка на приходите и разходите за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2021 година и определяне размера на таксата за битови отпадъци по населени места за 2021 година на територията на Община Царево„/ДЗ № 318/08.12.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на идеални части от имоти по КК на гр. Царево на частна общинска собственост„  /ДЗ № 304/09.11.2020 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Обособяване на ПИ 00878.501.577 по КК на гр. Ахтопол с НТП „ За второстепенна улица“ в пешеходна зона„/ДЗ № 311/24.11.2020 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ ВАРВАРА 2019 „ върху сграда с идентификатор 10094.501.111.1 по КК на с. Варвара, актуван с АЧОС № 872/26.09.2007 г. „ /ДЗ № 316/03.12.2020 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев  - кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година и приемане на решение за продажба на общински жилища“/ДЗ № 310/20.11.2020 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Изменение на бюджета на община Царево за 2020 година във връзка с осигуряване на средства, които да разходват за ограничаване разпространението на COVID-19 / коронавирус /, за обезпечаване противоепидемичните мерки, закупуване на апаратура и подпомагане с финансови средства дейността на „ МЦ Общински Медицински Център Царево „ ЕООД „/ДЗ № 313/27.11.2020 год./
 10. Докладна записка № 319/15.12.2020 год. от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Предложения за Годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2021 година на 5-те читалища на територията на Община Царево “/ДЗ № 319/15.12.2020 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 год. и учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК на гр. Царево за срок от 10 години“/ДЗ № 324/15.12.2020 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 година“ /ДЗ № 327/18.12.2020 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа с. Варвара, Община Царево, Област Бургас“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда / ПУДООС/ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в Сектор „ Управление на водите“ „/ДЗ № 326/18.12.2020 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Предоставена на активи, собственост на Община Царево за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК ЕАД Бургас „ /ДЗ № 329/21.12.2020 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и предоставяне под наем на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ЗДРАВЕ“- Д-Р ВИЛИЯН МАРКОВ „ ЕООД на обект с идентификатор № 00878.501.392.9.6 по КККР на гр. Ахтопол за здравни нужди „ /ДЗ № 330/22.12.2020 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 48619.31.180 по КК на гр. Царево, м. „ Стойчев егрек“ чрез продажба на общинските части на имота “ /ДЗ № 317/04.12.2020 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение за учредяване право на строеж“/ДЗ № 315/03.12.2020 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за учредяване право на строеж „ /ДЗ № 321/15.12.2020 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.1020 по КК на гр. Царево “/ДЗ № 323/15.12.2020 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение за продажба на ПИ 44094.501.458 по КК на с. Лозенец по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ /ДЗ № 325/15.12.2020 год./

 

 

 

                                                                                  ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                                  Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 623 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево