Сряда, 23 Февруари 2022 11:17

ПОКАНА за провеждане на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - Царево - ОБНОВЕНА

Оценете
(0 гласа)

Съобщение относно променен час за провеждане на 19 заседание на общински съвет. Същото ще бъде проведено на 28.02.2022 година, в 13.00 часа, вместо в 09.00 часа

 

Изх. № 140/23.02.2022 год.

 П О К А Н А

       

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.02.2022 год. /понеделник/ от  13.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „ Лято 2022г.“/ ДЗ № 600/23.02.2022 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на окончателен Одитен доклад № 0400210621 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Царево за 2020 г. и приложения към него заверен финансов отчет“/ ДЗ № 570/07.01.2022 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Царево за стопанската 2022-2023г.“ / ДЗ № 571/10.01.2022 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „ Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс през 2022 год. “ /ДЗ № 572/10.01.2022 год./, / ДЗ № 597/18.02.2022 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.“/ ДЗ № 586/08.02.2022 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение на Наредбата за „Опазване на обществения ред и околната среда“ на територията на община Царево, касаещо чл.42, т.28 от посочената Наредба “ / ДЗ № 554/08.12.2021год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо П Р И Л О Ж Е Н И Е № 6 / изм. с Реш.№44/Прот.№4/04.02.2020 год.// На основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ/“ / ДЗ № 555/08.12.2021год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2021г. “ / ДЗ № 575/19.01.2022 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2022 г. до края на учебната 2021/2022 г. в СУ „ Н.Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ / ДЗ № 584/04.02.2022 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Промяна отреждането на ПИ 48619.501.290 и ПИ 48619.501.276 по КК на гр. Царево от имоти за изграждане на социално жилище за имоти с отреждане „ за жилищно строителство“ / ДЗ № 574/18.01.2022год./

 

                                                                       ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                      Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1034 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево