Понеделник, 17 Октомври 2022 10:55

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 180/17.10.2022 год.

 

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 20.10.2022 год. /четвъртък/ от  14.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Царево към 31.12.2021г.“ /ДЗ № 733/25.08.2022 год./
 3. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на разпределение на целева субсидия за капиталови разходи, съгласно ПМС № 229 от 29 юли 2022 год. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 година“ /ДЗ № 755/13.10.2022 год./
 4. Докладна записка от Таня Янчева-председател на общински съвет-Царево относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост / НРПУРИВОС/“ /ДЗ № 732/16.08.2022год./
 5. Докладна от Таня Янчева-Председател на общински съвет Царево относно: „Изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация- Царево“ /ДЗ № 577/21.01.2022год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ и възмездно право на преминаване“ /ДЗ № 729/16.08.2022 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП/парцеларен план/ за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „ Обслужващ път с начало ПИ 44094.14.13 / път Царево-Лозенец/ по ПИ 44094.1.1123 /УПИ XIV, кв.69/ и ПИ 44094.1.1118 / УПИ IX, кв.69/, по КККР на м. “Тарфа“, с. Лозенец, община Царево“, преминаващ през ПИ 44094.1.39, ПИ 44094.1.1261, ПИ 44094.1.1258, ПИ 44094.1.1259 и част от ПИ 44094.1.1156, ПИ 44094.1.1260 и ПИ 44094.1.156 “ /ДЗ № 745/15.09.2022 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение за учредяване на безвъзмездно срочно право на строеж на Регионална дирекция „ПБЗН“ Бургас за изграждане на енергиен обект на техническата инфраструктура – фотоволтаична централа със застроена площ от 500 кв.м., върху покрива на сграда с идентификатор 48619.505.789.1 по КК на гр. Царево, за срок от 15 години “ /ДЗ № 759/13.10.2022 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Поправка на Решение № 338/Протокол № 22/28.05.2013 год. на Общински съвет Царево“ /ДЗ № 760/13.10.2022 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Обявяване на част от ПИ 48619.505.32 по КК на гр. Царево, кв. „Белия бряг“ за частна общинска собственост“ /ДЗ № 746/15.09.2022 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Промяна на списъка на общинските жилища“ /ДЗ № 747/20.09.2022 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 721/04.08.2022 год./ и Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Докладна записка № 721/04.08.2022г.“ /ДЗ № 734/30.08.2022год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. с обекти от първостепенно значение“ /ДЗ № 758/13.10.2022год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на част от ПИ № 44094.34.28 по КК на с. Лозенец с НТП „друг вид трайно насаждение“ за „дере“ /ДЗ № 735/30.08.2022год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10094.501.193 по КК на с. Варвара чрез изкупуване общинската част от имота“/ ДЗ № 718/27.07.2022год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10094.501.231 по КК на с. Варвара чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 725/11.08.2022 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 66528.501.8 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 720/27.07.2022 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10094.501.537 по КК на с. Лозенец чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 726/11.08.2022 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ V-45 в квартал 36 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 754/30.09.2022 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-83 в квартал 13 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 749/20.09.2022 год./
 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VII-233 в квартал 39 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 750/20.09.2022 год./
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ XI-69 в квартал 12 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 761/13.10.2022 год./
 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.“ / ДЗ № 716/27.07.2022год./
 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.“ /ДЗ № 722/04.08.2022 год./
 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год.“ /ДЗ № 765/13.10.2022год./
 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Бродилово“ /ДЗ № 756/13.10.2022год./
 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение – лекарски кабинет, представляващо част от сграда с идентификатор 44094.501.552.1 по КК на с. Лозенец, отреден за осъществяване на здравни услуги“ /ДЗ № 763/13.10.2022год./
 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински помещения, представляващи части от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 764/13.10.2022год./
 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 год. и предоставяне под наем на „АПИМП „САННА“-д-р Петя Рачева“ ЕООД на обект с идентификатор № 002878.501.392.9.6 по КККР на гр. Ахтопол за здравни нужди“ /ДЗ № 757/13.10.2022год./
 30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за гараж в ПИ 48619.503.116 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 719/2707.2022 год./
 31. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.218 по КК на гр. Царево“ / ДЗ № 717/27.07.2022год./
 32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Вземане на решения за допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и продажба на ПИ 48619.505.309 по КК на гр. Царево по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ /ДЗ № 727/11.08.2022 год./
 33. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 48619.504.112, 48619.504.115, 48619.504.116, 48619.504.118 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 736/30.08.2022год./

 

 

 

                                                                      ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                       Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 712 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево