Понеделник, 17 Октомври 2022 13:31

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение

Оценете
(0 гласа)

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

от „АЛФА БИО ПРОЖЕКТ“ ЕООД

ЕИК 201776083

гр. София, район „Възраждане“, ул. „Странджа“ №85, ет.6, ателие 2

 

           

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „АЛФА БИО ПРОЖЕКТ“ ЕООД

 

 

У В Е Д О М Я В А

 

           

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

            „Изграждане и експлоатация на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци в ПИ с идентификатор 48618.28.820 по КККР на гр. Царево, община Царево, област Бургас“.

            Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на мобилна инсталация за предварително третиране (сепариране, балиране) на смесени битови отпадъци, разположена в ПИ с идентификатор 48618.28.820 по КККР на гр. Царево, отдаден за ползване на „АЛФА БИО ПРОЖЕКТ“ ЕООД, съгласно договор за наем на недвижим имот.

            Цитираният ПИ с идентификатор 48618.28.820 по КККР на гр. Царево е на площ 4315 м2, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“.

            Инсталацията ще бъде с максимален капацитет 10 000 т/год. или среднодневен капацитет от 40 т/ден. Инсталацията ще бъде разположена на разкрито върху твърда непропусклива бетонова настилка.

            На площадката ще се изградят необходимите функционални зони и ще се монтира технологично оборудване необходимо най-общо за извършване на дейностите: сепариране, балиране, временно съхранение, претегляне и предаване за последваща обработка на рециклируемите и оползотворимите компоненти, съдържащи се в смесените битови отпадъци; както и дейности по претегляне и предаване за компактиране, транспортиране и предаване за крайно обезвреждане чрез депониране на сепарираните неоползотворими фракции отпадъци.

            Всички дейности предвидени с ИП ще се изпълняват в границата на съществуващия имот.

            Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

            Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение няма и не се налага изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и на други довеждащи комуникации. Площадката е електрифицирана и водоснабдена.

При реализацията на инвестиционното предложение, стриктно ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

            Срокът за осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица е 14 дни от публикуване на обявата.

 

Писмени становища, мнения и препоръки се приемат в РИОСВ - Бургас, к-с „Лазур”, ул. ”Перущица” № 67, ет. 3, на е-mail на „АЛФА БИО ПРОЖЕКТ“ ЕООД  - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в сградата на Община Царево на адрес: П.К . 8260, гр. Царево, ул. Хан Аспарух 36.

Прочетена 869 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево