Петък, 11 Август 2023 12:14

ПОКАНА за провеждане на ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(1 глас)

            Изх. № 229/11.08.2023 год.

 

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 16.08.2023 год. /сряда/ от  14.30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Духовно огледало“ върху УПИ IV в квартал 22 по ПУП на с. Бродилово, ведно с изградените в него двуетажна масивна сграда, със сутерен, със застроена площ от 170 кв.м. и масивна едноетажна сграда със застроена площ от 91,30 кв.м. /ДЗ № 927/03.07.2023год./
 3. 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предварително съгласие по чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, за промяна на предназначението на ПИ № 66528.34.13 по КККР на с. Синеморец, Община Царево, за изграждане на АНКЦ „Тракийски владетелски дом“ /ДЗ № 942/03.08.2023год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Вземане на решение за изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПК 48619.501.203 /УПИ I и УПИ II, кв. 127/, по КККР на гр. Царево, зона Север , Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 949/10.08.2023 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Поставяне на паметна плоча на тракийските бежанци “ /ДЗ № 944/07.08.2023год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Провеждане на обществена поръчка, вид открита процедура, с предмет: „Събиране от надземни и подземни съдове и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадъци, генерирани от жилищните и нежилищни имоти на територията на Община Царево; Събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата; Измиване и дезинфекция на съдове за отпадъци; Машинно метене и машинно миене на улици и територии за обществено ползване в Община Царево“ /ДЗ № 929/06.07.2023 год./
 7. Докладна записка от Таня Янчева-Председател на Общински съвет Царево относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.64.37, по КККР на гр. Царево, м. „Нестинарка“, Община Царево, Област Бургас /ДЗ № 946/09.08.2023год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП /парцеларен план/, за обект „Външно ел.захранване на ПИ 48619.28.829, ПИ 48619.28.834 и ПИ 48619.28.835 по КККР на гр. Царево, м. „Грънчаря“, Община Царево - 3 броя кабели НН от ТНН на ТП „Пишманов“ до нови електромерни табла пред ПИ 48619.28.829, ПИ 48619.28.834 и ПИ 48619.28.835“ /ДЗ № 945/09.08.2023год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект „Външно ел. захранване на четири вилни сгради в ПИ 44094.1.82, по КККР на с. Лозенец, Община Царево“ /ДЗ № 930/10.07.2023год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП / парцеларен план/ за обект „Външно ел. Захранване на четири вилни сгради в ПИ 44094.1.1175, по КККР на с. Лозенец, м . „Тарфа“, Община Царево“ / ДЗ № 931/10.07.2023год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект за ПУП-ПП /парцеларен план/ за обект „Външно ел. захранване на пет едноетажни вилни сгради с басейн и паркоместа в ПИ 44094.1.1195, по КККР на с. Лозенец, Община Царево“ /ДЗ № 932/10.07.2023год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект за ПУП-ПП /Парцеларен план/ за обект „Оптично кабелно захранване на „Виваком България“ ЕАД, до хотел „Арапя Сън Ризорт“, изграден в ПИ 48619.3.503, по КККР на гр. Царево, м. „Арапя“, Община Царево““ /ДЗ № 933/10.07.2023 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разваляне на договор за продажба на имот - частна общинска собственост № 191, т.4, вх.р. № 1308/05.07.2023г.“ /ДЗ № 938/01.08.2023 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ № 48619.502.631 по КККР на гр. Царево – публична общинска собственост, представляващ петно № 40, съгласно Схема за поставяеми обекти на Община Царево за 2023 год. за гр. Царево“ /ДЗ № 952/11.08.2023 год./
 15. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект, заемащ партерен етаж в сграда с идентификатор 48619.502.618.1 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 950/11.08.2023год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на публична общинска собственост за ползването му като „паркинг““ /ДЗ № 951/11.08.2023 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Промяна на списъка на общинските жилища“ /ДЗ № 940/01.08.2023год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2023 год.“ /ДЗ № 925/03.07.2023год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и за учредяване право на ползване на общински имоти в землището на с. Варвара за срок от 10 години“ /ДЗ № 934/11.07.2023 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Велика“ /ДЗ № 948/10.08.2023 год./
 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 48619.505.1023 по КК на гр. Царево, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 937/01.08.2023 год./
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 48619.26.152; 48619.26.150; 48619.1.1005 по КК на гр. Царево“ / ДЗ № 926/03.04.2023 год./
 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.64.53 по КК на гр. Царево, м. „ Нестинарка““/ДЗ № 943/03.08.2023год./
 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решения за допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и за продажба на ПИ 10094.501.151 по КК на с. Варвара, общ. Царево по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС“ /ДЗ № 947/10.08.2023 год.
 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и за провеждане на публични търгове за продажба на УПИ I в квартал 2; УПИ II в квартал 1 и УПИ V в квартал 3 по ПУП на с. Бродилово“ /ДЗ № 935/14.07.2023 год./
 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XV в квартал 22 по ПУП на с. Фазаново“/ДЗ № 936/14.07.2023 год./
 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VIII в квартал 8 по ПУП на с. Кондолово“ /ДЗ № 939/01.08.2023 год./
 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Даване на позиция и мандат на представителя на Община Царево на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Бургас“ /ДЗ № 941/03.08.2023 год./

 

 

                                                                      ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                       Председател на Общински съвет Царево

 

Прочетена 262 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево