Петък, 30 Януари 2015 16:25

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩЕ” – ЦАРЕВО

Оценете
(0 гласа)

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩЕ” – ЦАРЕВО

/Приет с Решение № 151/Протокол № 15/29.09.2008 г. на ОбС – Царево; Изм. с Реш. № 128/Прот. № 9/28.06.2012г.; Изм. с Реш. № 402.2/Прот. № 26/08.10.2013 год./

I. СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1 С този правилник се определят устройството, дейността и организацията на работата на Общинско предприятие „Пристанище”, наричано накратко „предприятието”.

Чл. 2 (1) Предприятието е юридическо лице по смисъла на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост, със седалище град Царево, р-н Пристанище.

Чл. 3 Предприятието има фирмено наименование Общинско предприятие „Пристанище” и печат.

Чл. 4 (1) Предприятието управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение „Царево”, „Ахтопол”, както и пристанищата по чл. 107 - 108 от ЗМПВВППРБ.

(2) Общинския съвет предоставя на предприятието имущество - публична и частна общинска собственост, определено с решение на Общински съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.

(3) Общинско предприятие „Пристанище” е специализирано звено на Общината за управление на общинското имущество – земи, сгради и съоръжения на територията на пристанищата в Община Царево, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на пристанищните дейности и услуги в пристанищните територии.

Чл. 5 Общинският съвет, като едноличен собственик на активите, предоставени на общинското предприятие, взема решение относно:

1. изменяне и допълване решението за създаване на Общинското предприятие;

2. преобразуване и закриване на предприятието;

3. изменение на Правилника за организацията и дейността му;

4. за предоставяне или отнемане на общинско имущество.

Чл. 6 Предприятието извършва следните дейности:

1. управление, изграждане, разширение, поддържане, ремонт и реконструкция в/на общински имоти, отредени за пристанища и на други имоти, обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура свързани с експлоатацията им, както и предоставяне на свързаните с тях услуги;

2. управление и експлоатация на пристанищната инфрастрктура;

3. управление и експлоатация на пристанищата по чл.107 и 108 от ЗМПВВППРБ, както и предоставяне на услуги свързани с дейността им.

4. предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116 и извършва съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ;

5. пристанищна дейност и свързаното с нея агентийско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност и всяка друга, свързана с пристанищата дейност, незабранена от закона.

Чл. 7 Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи или при необходимост чрез възлагане на обществена поръчка от страна на Общината.

Чл. 8 Поддържането и ремонтите на дълготрайните материални активи се извършва за сметка на Общинското предприятие в рамките на предвидените средства в приходно-разходната сметка.

Чл. 9 Финансовите взаимоотношения на Предприятието с Общината се уреждат на база утвърдена от Общински съвет заедно с общинския бюджет приходно-разходна сметка.

Чл. 10 Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, работи със самостоятелен бюджет и се разчита за своя сметка от името на Община Царево за данъчни и осигурителни задължения.

Чл. 11 Предприятието води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12 Структурата на Общинското предприятие се определя с правилника за осъществяване на дейността му, приет от Общински съвет, а щатното разписание на предприятието се утвърждава ежегодно от Кмета на общината в рамките на определената в правилника численост.

(Изм. с реш. № 128/Прот. № 9/28.06.2012г.) Чл. 13 (1) Структурата на Общинското предприятие “Пристанище” е: директор, дирекция „експлоатация” и дирекция „административно-финансово обслужване”

ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ”

ДИРЕКЦИЯ ”АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ”

(2) (Изм. с Реш. № 402.2/Прот. № 26/08.10.2013 год.) Общинското предприятие е с обща численост на персонала 12 бр., както следва:

1. Директор – 1бр.;

2. Организатор Експлоатация – 1 бр.;

3. Технически ръководител – 1 бр.;

4. Касиер – личен състав – 1 бр.;

5. Боцман – 1 бр.;

6. Моряк – 4 бр.;

7. Моряк на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Ахтопол“ – 1 щ.бр.;

8. Отговорник за рибарско пристанище и отговорен служител по сигурността на пристанището – 1 щ.бр.;

9. Хигиенист – 1 бр.

Чл. 14 Общинското предприятие се управлява от директор.

(1) Общинското предприятие се управлява от директор.

(2) Директорът на общинското предприятие се назначава от кмета на Общината по ред и условия определени от него.

Чл. 15 Служителите в Общинско предприятие „Пристанище” се назначават и освобождават от длъжност от директора на Общинско предприятие „Пристанище”.

Чл. 16 Конкретните права и задължения на служителите в Общинско предприятие „Пристанище” се определят с длъжностните им характеристики.

Чл. 17 Трудовите правоотношения се уреждат при спазване разпоредбите на Кодекса на труда, Правилника за вътрешния трудов ред и др. действащи нормативни актове.

Чл. 18 Численият състав и размера на средната работна заплата на Общинско предприятие „Пристанище” се определя с решение на Общински съвет по предложение на Кмета на общината.

Чл. 19 Директорът изпълнява следните функции:

1. Осъществява ежедневен контрол върху спазването на ЗМПВВППРБ, действащите нормативни актове, свързани с него, Правилника за организацията на дейността на ОП „Пристанище” и решенията на Общински съвет Царево.

2. Осъществява общо административно ръководство.

3. Изготвя проект на годишна план-сметка за дейността на предприятието.

4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредити.

5. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.

6. Организира и контролира обществения ред и пропусквателния режим в пристанищата.

7. Съгласува ремонтно-строителните дейности на територията на пристанищата.

8. Организира охраната, почистването и поддържането на пристанищните територии.

9. При необходимост участва в подготовката на процедури по ЗОП и контролира изпълнението на сключените договори.

10. Изготвя предложения чрез Кмета на общината до Общински съвет за създаване на нови, разширяване и закриване на действащи Пристанища включително участие по проекти финансирани от държавата и/или по структурните фондове на Европеиския съюз, както и проект за Тарифа в пристанищата за предоставяне на услуги по чл.116-116а.

11. Съставя актове, установяващи отделни нарушения по предоставени му пълномощия от Кмета на Общината.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

§ 2. Правилникът е приет с Решение № 151 по Протокол № 15 от 29.09.2008 г. на Общински съвет Царево и влиза в сила от влизане в сила на решението.

§ 3. В двумесечен срок от приемането на настоящия Правилник кмета предприема действия по структуриране на предприятието и привеждане на Правилника в изпълнение.

Прочетена 4803 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево