Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (96)

Оценете
(0 гласа)
Проект за изменение на Приложение1 в НОАМТЦУ
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Проект !!! Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни комисии, отношенията му с кмета на общината и общинската администрация, статута…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
ДО ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЦАРЕВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево Относно:Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени;
Оценете
(1 глас)
ДО ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ЦАРЕВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети при посещение на Информационен център…
Страница 7 от 7
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево