Петък, 30 Септември 2011 13:41

Корекционни мероприятия на дере до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево

Оценете
(0 гласа)

Име на проектаКорекционни мероприятия на дере до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Мярка 4.1. Дребномащабни местни инвестиции, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010

Водеща организация: Община Царево

Партньори:

Бюджет: 988 029 лв

Съфинансиране: 49 437,46 лв. /5%/

Срок за изпълнение: 24 месеца

Цели на проекта: Специфични цели: Да се предпазят от наводнения жителите на село Лозенец, с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Да се защити живота и здравето на гражданите на Община Царево и в частност – жителите на село Лозенец, като се намалят рисковете от настъпването на наводнения, чрез осъществяване на мероприятия върху най-важния обект, препятстващ настъпването на такива природни бедствия. Да се защити имуществото на гражданите и фирмите на територията на село Лозенец от наводнения – жилищни имоти, вилни имоти, производствени предприятия, селскостопански предприятия, земеделски площи и прочие. Да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия на територията на Община Царево, посредством повишаване защитеността на населението и бизнеса от наводнения.

Дейности: Дейност 1. Инженерно-геоложко проучване на района, в който ще се осъществяват инвестициите
Дейност 2. Изготвяне на хидроложки доклад
Дейност 3. Изготвяне на технически / работен проект на инвестицията
Дейност 4. Изготвяне н
формуляр за кандидатстване, комплектоване с необходими документи и подаване на проектно предложение
Дейност 5. Сключване на договор за финансиране
Дейност 6. Подготовка за изпълнение на проекта
Дейност 7. Изготвяне на конкурсна документация и провеждане на обществени поръчки за възлагане изпълнение на дейностите по проекта. Сключване на договори с изпълнителите.
Дейност 8 . Строителство.
Дейност 9. Строителен надзор
Дейност 10. : Авторски надзор
Дейност 11. : Одит  на проекта
Дейност 12. : Управление на проекта
Дейност 13: Приемане на инвестициите и въвеждане на обектите  в  експлоатация.
Дейност 14: Отчитане на проекта пред ОПРР и подаване на документи за плащане на субсидия. Получаване на одобрена финансова помощ.
Дейност 15: Информираност  и публичност на проекта.

Статус: Подаден на 01.11.2010г.; Вх.N BG161PO001-4.1.04-0012

Текущо изпълнение: Оценен с 69,5 т., което е повече от минимално допустимия брой точки и очаква финансиране при наличие на средства по мярката.

Прочетена 4534 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево