Възложител:Община Царево

Преписка: 00079-2019-0003

Процедура:Договаряне без предварително обявление

Описание:„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с подобект: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“

Краен срок за подаване на оферти:19.02.2019 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2019-0002

Процедура:Публично състезание

Описание:„Изграждане на обект: „Обществена сграда – Кметство“

Краен срок за подаване на оферти:05.03.2019 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка: 00079-2019-0001

Процедура:Открита процедура

Описание:Доставка на хранителни продукти,по об. позиции, както следва: ОП І-Месо и мес. прод.; ОП ІІ-Мляко и мл. пр-ти; ОП ІІІ-Яйца и яйч. пр-ти; ОП ІV-Масла и маз-ни; ОП V -Зърн. хр. и хр. на зърн. осн.; ОП VI-Ва-ва; ОП VII-„Зел-ци - сур., сготв., консерв., замр., изсуш., фермент., зеленч. сокове; ОП VIII-„Плодове -прес., замраз., изсушени, консерв., под формата на нектари и плодови сокове, конф-ри, марм-ди, жел-та и комп.“; ОП IX „Захар, зах. и шок. из-я, мед“; ОП X "Подправки -прес. и изсуш."; ОП № XI „Др. храни - майонези и сал. сосове; дет. храни; плод. и билк. чайове; какао, трап.сол; ОП XIІ – „Риба и рибни продукти”.

Краен срок за подаване на оферти:05.03.2019 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка:9084473Процедура:Събиране на оферти с обяваОписание:„Изработване на технически инвестиционен проект за многофункционална спортна зала в УПИ ХІ, кв. 74, ПИ 48619.503.400 по КК на гр. Царево, община Царево”Краен срок за подаване на оферти:27.12.2018 г. 17:00 ч.

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2018-0007

Процедура:Публично състезание

Описание:Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на втори, трети, четвърти и пети етаж в груб строеж, монтаж на външна и вътрешна дограма, ВиК, Ел. и ОВК инсталации, монтаж на асансьор, изолации, мазилки, замазки, шпакловки, боядисване и др.

Краен срок за подаване на оферти:03.01.2019 г. до 17:00 часа.

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0006
Процедура: Открита процедура
Описание: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”
Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2018 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9081445
Процедура: Събиране на оферти с обява
Описание: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2018/2019 г., включително до 01.12.2019 г., по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 10.10.2018 г. - 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции”
Процедура: Публично състезание
Описание: Предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по определени маршрути и съгласувано часово разписание.
Краен срок за подаване на оферти: 25.09.2018 г. 17:00 ч.
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2018-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции:Предвидено е изпълнението на строителство (по Обособена позиция № 1) и доставки (по Обособени позиции № 2, 3 и 4). Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“ Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“
Краен срок за подаване на оферти: 27.09.2018 г. 17:00 часа
Страница 1 от 4
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
Our website is protected by DMC Firewall!