О Б Я В А

за провеждане

на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП

Наименование на поръчката:

1 Преработка на прединвестиционното проучване за обект „Интегриран воден цикъл гр.Ахтопол”

2 Преработка на идеен проект за ПСОВ Ахтопол в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията и с изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложенията към тях.

3 Преработка на идеен проект за решение на канализационната мрежа на град Ахтопол.

4 Допълване на прединвестиционно проучване за обект „Изготвяне на генерално решение със система от  канализационни помпени станции, което да гарантира събирането и довеждането на отпадъчните битови водни количества до ПСОВ "Ахтопол"“, до обем и съдържание на идейни проекти за канализационни помпени станции „Ахтопол“, „А“, „Б“, „Север“, „Коросята“.

5 Преработка на идеен проект за решение на водопроводната мрежа на град Ахтопол.

О Б Я В А

за провеждане

на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП

Наименование на поръчката:

1 Преработка на прединвестиционното проучване за обект „Интегриран воден цикъл гр.Ахтопол”

2 Преработка на идеен проект за ПСОВ Ахтопол в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията и с изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложенията към тях.

3 Преработка на идеен проект за решение на канализационната мрежа на град Ахтопол.

4 Допълване на прединвестиционно проучване за обект „Изготвяне на генерално решение със система от  канализационни помпени станции, което да гарантира събирането и довеждането на отпадъчните битови водни количества до ПСОВ "Ахтопол"“, до обем и съдържание на идейни проекти за канализационни помпени станции „Ахтопол“, „А“, „Б“, „Север“, „Коросята“.

5 Преработка на идеен проект за решение на водопроводната мрежа на град Ахтопол.

ОБЯВА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строителни  работи на обект:

Общински път BGS 120 (гр. Царево – с. Лозенец) – извършване на възстановителни работи”

Покана за обществена поръчка за доставка на асфалт и битумна смес

Публична покана за доставка на бетонови изделия - тротоарни плочи

Сряда, 31 Август 2011 14:33

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР С ПРЕДМЕТ:

„Разширение и покрив на ОДЗ - гр. Царево

Сряда, 31 Август 2011 14:31

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

"Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2011 год. – 30.06.2012 год. за  следните маршрути: 

- Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 90 км.

- Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км.

- Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км.

- Царево-Кости  с дължина на маршрута 50 км.  и дневен пробег  150 км.

- Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 42 км. и дневен пробег 126 км."

Сряда, 31 Август 2011 15:25

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС  ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на специализиран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил”

Страница 11 от 11
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
Our website is protected by DMC Firewall!