Вторник, 10 Март 2020 13:50

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Във връзка с решение от проведения извънреден Министерски съвет на 8 март и заседание на кризисния щаб на Община Царево със заповед на кмета инж. Георги Лапчев се забраняват всички мероприятия на открито и на закрито, на територията на общината до второ нареждане. Кризисният щаб ще продължи работата си и…
Оценете
(0 гласа)
Община Царево подписа договора по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция за „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в гр.Ахтопол“ На 04. Март 2020 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Община Царево подписа договора за финансиране на проект „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна…

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://tsarevo.org/index.php?start=42#sigProGalleria0545846cac
Оценете
(1 глас)

КЪДЕ И КАК В ОБЩИНА ЦАРЕВО МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА" :

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика за изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Царево приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.

 Целевата група, попадаща в изпълнението на Националната програма, е:

 • Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 • Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.

 Потребителите, желаещи да бъдат включени в програмата, трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
 • Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 • Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
 • Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
 • Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • Да не са включени в механизма лична помощ;
 • Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Документи ще се приемат всеки работен ден  в Община  Царево, ул. „Тракия“ № 11, 

/ Център за социална рехабилитация и интеграция/  от 08.000 ч. до 17.00 часа, с почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

За допълнителна информация и въпроси тел: Дирекция "ОЗКССД"  - 0590/55029, 0590/55030

Център за социална рехабилитация и интеграция - 0889770878

 

 

Оценете
(0 гласа)
В А Ж Н О Във връзка с промяна в Закона за местните данъци и такси МДТ- ЦАРЕВО уведомява всички, собственици на сгради в завършен груб строеж /АКТ 14 по ЗУТ/ към 31.12.2019 година, че следва до 29 февруари 2020 година да подадат данъчна декларация по образец по чл. 14,…
Оценете
(2 гласа)
Изх. № 23/31.01.2020 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 04.02.2020 год. /вторник/ от 14.00 часа…
Оценете
(0 гласа)

ОБЩИНА ЦАРЕВО БЕ ДОМАКИН НА ТРИ СРЕЩИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 Г.

                                                        

Община Царево бе домакин на три работни срещи, на които бяха представени резултатите от дейност 2 „Анализи на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на  Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020  г. включващ  препоръки“ по проект на Сдружение "ОГЪН И МОРЕ" в партньорство с Община Царево BG05SFOP001-2.009-0060 „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Срещите се проведоха на 24 януари 2020 г., от 9:00, 12:00 и 15:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Георги Кондолов 1914 г.“, на адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“, № 34.

Основната дейност 2 на проекта „Анализи на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на  Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020  г. включващ  препоръки“ е в крайна фаза на изпълнение като работните срещи имат за цел да представят резултатите от анализа.

Основни теми на проведените презентации и дискусии бяха въпроси свързани с прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Общинския план за развитие на Община Царево 2014-2020 г. Бяха отправени и дискутирани препоръки за повишаване на гражданското участие, конкурентоспособността и стимулиране на предприемачеството в община Царево.

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://tsarevo.org/index.php?start=42#sigProGalleriaa7d7c3b25e
Оценете
(0 гласа)
ОБЩИНА ЦАРЕВO и ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ „ИГЛИКА” гр. ЦАРЕВО о р г а н и з и р а т VIII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТАНЦОВИТЕ КЛУБОВЕ "ХОРО КРАЙ МОРЕТО” ЦАРЕВО 2020, който ще се проведе на 06.06 и 07.06.2020г. в гр. Царево, под патронажа на Кмета на Община Царево…
Оценете
(0 гласа)
СЪОБЩЕНИЕ ! Във връзка с участието на Община Царево в Международна туристическа борса Ваканция и СПА Експо 2020 година в дните от 13 до 15 февруари 2020 година в Интер Експо Център град София, уведомяваме фирмите, предлагащи продукти и услуги за хотелиерския и ресторантьорския бизнес на територията на Общината да…
Оценете
(2 гласа)
Заповед № РД-01-7/09.01.2020 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.998 по КККР на гр. Царево Заповед № РД-01-6/09.01.2020 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно: ПИ №48619.505.996 по…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево