Петък, 26 Юли 2019 16:54

ПОКАНА ЗА провеждането на ТРИДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 30.07.2019 год. /вторник/ от 13.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:             

  1. Питания.

  2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Преструктуриране на групите в ДГ „Ален мак“ – гр. Царево.“ /ДЗ № 944/02.07.2019 год./

  3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие Община Царево да придобие безвъзмездно право на строеж по реда и условията на чл. 112е от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България“. /ДЗ 948/16.07.2019 год./

  4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие кметът на Община Царево да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общинската пътна мрежа, на основание чл. 88 от ЗДБРБ“. /ДЗ № 947/09.07.2019 год./

  5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево относно: „Учредяване на възмездно и безсрочно сервитутно право на прокарване на отклонение от обща мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД през поземлен имот, частна общинска собственост“. /ДЗ № 952/19.07.2019 год./

  6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: ПУП-ПП за изграждане на трасе на „А1 България“ ЕАД – „Базова станция № BGS0315.А000 Навигация нова“ в ПИ 10094.502.37 в землището на с. Варвара, Община Царево.“ /ДЗ № 959/24.07.2019 год./

  7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: Трасе и сервитут на водопровод в участъка от напорен водоем с обем 700 м3 до кв. „Василико“ и южната част на града – кв. „Белият бряг“ в гр. Царево, Област Бургас.“ /ДЗ № 960/24.07.2019 год./

  8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно: Трасе и сервитут на тласкател от КПС „Лозенец“ в ПИ 44094.502.258, по КККР на с. Лозенец, до ПСОВ „Лозенец“ в ПИ 44094.12.6, по КККР на с. Лозенец.“ /ДЗ № 961/24.07.2019 год./

  9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево относно: „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно: Трасе и сервитут на главен водопровод от напорен водоем Царево до разпределителната мрежа на гр. Царево, Област Бургас.“ /ДЗ № 962/24.07.2019 год./

  10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП/ПРЗ/ за ПИ 10094.501.143 (УПИ I, кв. 15) по КККР на с. Варвара, община Царево, област Бургас /ДЗ № 955/22.07.2019 год./

  11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ 00878.501.383 и ПИ 00878.501.47 (УПИ III, кв. 42), по КККР на гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас.“ /ДЗ № 954/22.07.2019 год./

  12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 00878.501.547 по КК на гр. Ахтопол, чрез изкупуване общинската част от имота.“/ДЗ 951/19.07.2019 год./

  13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ I-27 в квартал 8 по ПУП на с. Фазаново, чрез изкупуване общинските части от имота.“/ДЗ № 958/23.07.2019 год./

  14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Годишен отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Царево към 31.12.2018 год..“ /ДЗ № 946/03.07.2019 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1285 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево