Понеделник, 25 Януари 2021 17:03

ПОКАНА за провеждане на ЕДИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.01.2021 год. /четвъртък/ от  9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево „ /ДЗ № 341/19.01.2021 год./
 3. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Одобряване на меморандум за намерения и сътрудничество“/ ДЗ № 338/14.01.2021 год. /
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Приемане на окончателен Одитен доклад № 0400213520 на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Царево за 2019г. и приложения към него заверен финансов отчет“/ ДЗ № 347/25.01.2021 год. /
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „ Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2021 год.“/ ДЗ № 348/25.01.2021 год. /
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев, относно: „Създаване на нова социална услуга „ Асистентска подкрепа„ /ДЗ № 339/18.01.2021 год./
 7. Докладна записка от Мария Конярова - секретар на Община Царево и председател на МКБППМН, относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2020 г.„ /ДЗ № 331/06.01.2021 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата на ползването им на територията на Община Царево за стопанската 2020-2021 г.“ / ДЗ № 332/07.01.2021 год. /
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс през 2021 год.“ / ДЗ № 334/07.01.2021 год. /
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „ Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ / план за регулация и застрояване/ за поземлени имоти с идентификатори 32514.1.40, м.“ Гюра“, 32514.7.55,м. „ Оскрушата“ и част от 32514.1.38, по КККР на с. Изгрев, Община Царево, Област Бургас.“ ДЗ № 344/20.01.2021 год.
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „ Одобряване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/, във връзка с изграждането на „канализационен тласкател ПЕВПФ110х6.6 PN10, обслужващ ПИ 48619.55.688 ( УПИ IV), по КККР на гр. Царево, с.о. „ Боруна“,Община Царево“ / ДЗ № 350/25.01.2021 год. /
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Одобряване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „ Обслужващ път в м.“ Дядо Ильова Бахча“, с начало от четвъртокласен общински път Царево-Лозенец до ПИ 48619.9.547 (УПИ I, кв.1), по КККР на гр. Царево, Община Царево“ ДЗ №   349/01.2021 год.
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП / парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „ подземно трасе на водопровод, с начало от съществуващ водопровод намиращ се в ПИ 44094.12.1136, по КК на с. Лозенец, Община Царево до ПИ 10361.2.626, по КККР на с. Велика, Община Царево“ ДЗ №   351/25.01.2021 год.
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Разрешение за изработването на ПУП-ПП за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии- обслужващи път с начало от ПИ 44094.14.14 по КК на с. Лозенец до ПИ № 44094.1.1123 по КК на с. Лозенец, община Царево и ПИ 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец от Община Царево“ ДЗ №   352/25.01.2021 год.
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на ПУП-ПП за изграждане на елементите на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обслужваща улица в местност „ Караагач “ с начало от ПИ 44094.2.14 по КК на с. Лозенец до ПИ № 44094.2.945 по КК на с. Лозенец от Община Царево“ ДЗ №   353/25.01.2021 год.
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон -  Лято 2021 г.“ ДЗ № 335/12.01.2021 год.
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Поправка на докладна записка вх.№ 295/21.10.2020 г. и изменение на Решение № 173/28.10.2020 г. на ОбС Царево, във връзка с допусната явна фактическа грешка.“/ ДЗ № 333/07.01.2021 год. /

   ТАНЯ ЯНЧЕВА Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 413 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево