Сряда, 24 Ноември 2021 15:24

ПОКАНА за провеждане на СЕДЕМНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(2 гласа)

Изх. № 126/24.11.2021 год.

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 30.11.2021 год. /вторник/ от  09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе СЕДЕМНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

   ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на правила за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Царево, нуждаещи се от инвитро процедури “ / ДЗ № 505/20.10.2021год./
 3. 3. Докладна записка от Таня Янчева-Председател на общински съвет Царево относно: „Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево “/ ДЗ № 496/10.09.2021год. /
 4. Доклад от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предложение за Годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2022 година на 5-те читалища на територията на община Царево“ / ДЗ № 534/17.11.2021год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ / ДЗ № 510/27.10.2021 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год.“ / ДЗ № 513/29.10.2021 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за определяне на училище в община Царево- преимуществен ползвател на моторно превозно средство“ / ДЗ № 514/02.11.2021 год./
 8. Предложение от Таня Янчева- председател на Общински съвет – Царево, относно: „Определяне на представител на Община Царево в Асоциация по ВиК-гр.Бургас “/ ДЗ № 540/23.11.2021/
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект ПУП-ПП / парцеларен план/ за обект „ Външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ 48619.6.589, по КККР на гр. Царево, м.“ Арапя“, Община Царево“ “ /ДЗ № 515/04.11.2021год.
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект ПУП-ПП / парцеларен план/ за обект „ Външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ 48619.5.556, по КККР на гр. Царево, м.“ Арапя“, Община Царево“ “ /ДЗ № 516/04.11.2021год.
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „ Подземно трасе на водопровод, с начало от съществуващ водопровод намиращ се в ПИ 44094.12.1136, по КК на с. Лозенец, Община Царево до ПИ 10361.2.626, по КККР на с. Велика, Община Царево “ /ДЗ № 519/05.11.2021год. /
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „ Обслужващ път с начало ПИ 44094.14.13 / път Царево-Лозенец/ до ПИ 44094.1.1123 / УПИ XIV, кв.69/ и ПИ 44094.1.1118 /УПИ IX,кв.69/ по КККР на м. “Тарфа“, с. Лозенец, Община Царево “ /ДЗ № 520/05.11.2021год./

13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Обявяване на идеални части от имот по КК на гр. Ахтопол за частна общинска собственост  “ /ДЗ № 521/05.11.2021год./

 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Вземане на решение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР/ план за регулация/ за ПИ48619.504.68 / УПИ VII, кв.71/, по КККР на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас “ /ДЗ № 522/05.11.2021год. /
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.994 по КК на гр.Царево“/ ДЗ № 535/22.11.2021год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.996 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 536/22.11.2021год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и продажба на ПИ 10361.501.269 по КК на с. Велика по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“/ ДЗ № 537/22.11.2021год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год. и за учредяване право на ползване на общински имот в землището на с. Бродилово за срок от 10 години“/ ДЗ № 538/22.11.2021год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.46.5 по КК на гр. Царево, м.“ Плаката“/ ДЗ № 539/22.11.2021год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 00878.501.330 по КК на гр. Ахтопол чрез изкупуване общинските части от имота“/ ДЗ № 529/17.11.2021год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XI в квартал 18 по ПУП на с. Бродилово“/ ДЗ № 530/17.11.2021год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.976 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 531/17.11.2021год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.978 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 532/17.11.2021год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.977 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 533/17.11.2021год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ с проектен идентификатор 48619.503.297 по КК на гр. Царево чрез изкупуване общинската част от имота“/ ДЗ № 528/17.11.2021год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и продажба на ПИ 48619.503.261 по КК на гр. Царево по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“/ ДЗ № 518/04.11.2021год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет/ години на общински недвижим имот в с. Бродилово“ / ДЗ № 517/04.11.2021год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет / години на общински недвижим имот в с. Варвара / ДЗ № 502/13.10.2021год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет / години на общински недвижим имот в с. Варвара / ДЗ № 503/13.10.2021год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.217 по КК на гр. Царево “ / ДЗ № 506/27.10.2021год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XIV в квартал 22 по ПУП на с. Фазаново“/ДЗ № 507/27.10.2021 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.302 по КК на гр. Царево“/ДЗ № 508/27.10.2021 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.301 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 509/27.10.2021 год./
 21. Докладна записка от Таня Янчева- председател на Общински съвет – Царево, относно: „Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в изпълнение на Решение № 107БР/08.06.95 год. на Поземлена комисия – Царево за признато възстановяване правото на собственост. “/ ДЗ № 541/23.11.2021/
 22. Докладна записка от Таня Янчева- председател на Общински съвет – Царево, относно: „Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в изпълнение на Решение № 20.1/27.06.2006 год. Общинска служба „ Земеделие и гори“ гр. Царево за признато възстановяване правото на собственост “/ ДЗ № 542/23.11.2021/
 23. Докладна записка от Таня Янчева- председател на Общински съвет – Царево, относно: „Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в изпълнение на Решение № 20.1/10.02.2010 год. Общинска служба земеделие- Царево за признато възстановяване правото на собственост “/ ДЗ № 543/23.11.2021/
 24. Докладна записка от Таня Янчева- председател на Общински съвет – Царево, относно: „Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в изпълнение на Решение № 3.2М/04.10.2010 год. Общинска служба „Земеделие“-Созопол, офис Царево за признато възстановяване правото на собственост “/ ДЗ № 544/23.11.2021/
 25. Докладна записка от Таня Янчева- председател на Общински съвет – Царево, относно: „Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в изпълнение на Решение № 2.2М/02.10.2010 год. Общинска служба „Земеделие“ гр. Созопол- офис Царево за признато възстановяване правото на собственост “/ ДЗ № 546/23.11.2021/
 26. Докладна записка инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ “/ ДЗ № 545/23.11.2021/

 

 

 

 

                                                                                  ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                                  Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1214 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево