Четвъртък, 16 Декември 2021 10:18

ПОКАНА за провеждане на ОСЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - Царево - /обновена/

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 131/16.12.2021 год.

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 21.12.2021 год. /вторник/ от  09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Учредяване право на прокарване на основание чл.193, ал.4 от ЗУТ“/ ДЗ № 563/15.12.2021 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение на: план-сметката за дейност „ Чистота“, включваща необходимите разходи по поддържане чистотата на територията на община Царево за 2021 г. “ / ДЗ № 556/08.12.2021год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Актуализиране състава на комисия по чл.61, ал.3 от НРПУРИВОС“ “ /ДЗ № 562/14.12.2021год.
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.971 по КК на гр. Царево “ / ДЗ № 548/08.12.2021год./
 6. 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.968 по КК на гр. Царево “ / ДЗ № 549/08.12.2021год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.993 по КК на гр. Царево “ / ДЗ № 550/08.12.2021год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.974 по КК на гр. Царево “ / ДЗ № 551/08.12.2021год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изкупуване на ½ ид. част от ПИ 48619.503.396 по КК на гр. Царево, по ПУП отреден за „ улица-тупик““ / ДЗ № 552/08.12.2021 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.982 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 553/08.12.2021 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ III в квартал 3 по ПУП на с. Бродилово“/ ДЗ № 558/13.12.2021 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ I в квартал 3 по ПУП на с. Бродилово“/ ДЗ № 559/13.12.2021 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ Х в квартал 3 по ПУП на с. Бродилово“/ ДЗ № 560/13.12.2021 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ II в квартал 3 по ПУП на с. Бродилово“/ ДЗ № 564/15.12.2021 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 76025.71.11 по КК на с. Фазаново“/ ДЗ № 565/15.12.2021 год./

     16.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект ПУП-ПП / парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „ Обслужващ път в м. “Караагач“, с. Лозенец, с начало от ПИ 44094.2.14/ второстепенен общински път/ до ПИ 44094.2.945 /УПИ I/, по КККР на с. Лозенец, Община Царево“/ ДЗ № 561/13.12.2021 год./

     17.Отчет за дейността на общински съвет – Царево и неговите постоянни комисии за периода юли 2020 год. – декември 2021 год. от Таня Янчева- председател на ОбС- Царево /ДЗ №566/16.12.2021 год./

 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект ПУП-ПП / парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „Обслужващ път с начало ул.“Ваканционна“ между о.т. 201 и о.т.202 / ПИ 44094.502.60/ до ПИ 44094.21.11/УПИ I-11/ в м. “Рибарницата“ и ПИ 44094.21.100 / УПИ IV-2126/ в м. “Рибарницата“ по КККР на с. Лозенец, Община Царево“/ ДЗ № 567/17.12.2021 год./

 ТАНЯ ЯНЧЕВА  -  Председател на Общински съвет Царево

 

Прочетена 2236 пъти
Още в тази категория: « СЪОБЩЕНИЕ от EVN СЪОБЩЕНИЕ »
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево