Петък, 21 Април 2023 10:19

ПОКАНА за провеждане на ТРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(1 глас)

Изх. № 215/21.04.2023год.

 

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.04.2023 год. /петък/ от  10.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 1. Питания
 2. 2. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Царево, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво“ / ДЗ № 861/22.03.2023 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на „ Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на Община Царево“ /ДЗ № 870/22.03.2023 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Програма за управление на отпадъците на Община Царево 2021-2028 г“ /ДЗ № 869/22.03.2023 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 година с обект от първостепенно значение за Община Царево“ /ДЗ № 864/22.03.2023 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение на правилата за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Царево, нуждаещи се от инвитро процедури“ / ДЗ № 857/01.03.2023год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване бюджетна прогноза за периода 2023-2026г. на Община Царево.“ / ДЗ № 882/04.04.2023год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Царево на Сдружение с нестопанска цел МИГ „ Царево- Малко Търново“ /ДЗ № 862/22.03.2023 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Царево на Сдружение с нестопанска цел МИГ „ Царево-Малко Търново“ / ДЗ № 883/04.04.2023год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предоставяне на активи, собственост на Община Царево за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК ЕАД Бургас“ / ДЗ № 880/04.04.2023год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „ Обновяване и въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност в Общинска сграда на РСПБЗН- Царево“ по процедура BG-RRP-4.020 „ Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, финансирана със средства по Механизма за възстановяване и устойчивост“ / ДЗ № 884/06.04.2023год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за откриване на „Клуб на пенсионера“ в Кметство Синеморец, общ. Царево / ДЗ № 886/11.04.2023год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на Отчети за дейността и изразходваните средства през 2022 г. на 5-те читалища, намиращи се на територията на община Царево / ДЗ № 887/11.04.2023год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева“ /ДЗ № 868/22.03.2023 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 година и учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването върху ПИ 48619.503.245 по КК на гр. Царево за спешна медицинска помощ“/ДЗ № 893/21.04.2023 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Български футболен съюз за срок от 20 години за Обект: „ Съществуващ футболен терен, разположен в ПИ с идентификатор 48619.503.400 по кадастралната карта на Царево, част от спортен обект „ Стадион Царево“ /ДЗ № 890/21.04.2023 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 година и приемане на решение за продажба на общински жилища /ДЗ № 892/21.04.2023 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 година и решение за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години на общински имоти публична общинска собственост за ползването им като „ паркинги“ /ДЗ № 891/21.04.2023 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПП / парцеларен план/, във връзка с изграждане на обект „ Трасе и сервитут на главен водопровод от напорен водоем Царево до разпределителната мрежа на гр. Царево“ /ДЗ № 871/22.03.2023 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 год.“ /ДЗ № 872/23.03.2023 год./
 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години на общинско помещение, представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево“ / ДЗ № 874/23.03.2023год./
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. И за предоставяне под наем на „ ЦЕТИН България“ ЕАД терен с площ от 150 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 38251.11.40 по КК на с. Кондолово, местност „ Турски път““ /ДЗ № 873/23.03.2023 год./
 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за предоставяне под наем на „ А1 Тауърс България „ ЕООД общинско помещение, с площ от 7 кв.м., представляващо част от сграда с идентификатор № 44094.501.251.1 по КККР на с. Лозенец“ /ДЗ № 889/21.04.2023 год./
 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК  на с. Фазаново за срок от 10 години“ /ДЗ № 865/22.03.2023 год./
 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 год. и за учредяване право на ползване на общински имот в землището на с. Изгрев за срок от 10 години.“ / ДЗ № 867/22.03.2023год./
 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол“ / ДЗ № 875/23.03.2023год./
 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023 год. И за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Синеморец.“/ ДЗ № 881/04.04.2023 год./
 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ V-2 в квартал 1 по ПУП на с. Фазаново“ /ДЗ № 888/21.04.2023 год./
 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решения за допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и за продажба на ½ ид. част от УПИ XI в квартал 23 по ПУП на с. Фазаново по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ / ДЗ № 863/22.03.2023 год./
 30. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на УПИ II, УПИ IV, УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX в квартал 2 по ПУП на с. Бродилово“ /ДЗ № 866/22.03.2023 год./

 

 

                                                                      ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                       Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 211 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink güvenilir forex şirketleri dizi film izle sweet bonanzaelf barHacklink satışıizmir escort bayanmarmaris escortVan Escort