Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (563)

Понеделник, 27 Март 2023 16:10

ОБЯВА за инвестиционно предложение

Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА за инвестиционно предложение Община Царево има следното инвестиционно предложение: Енергийно обновяване на административна сграда на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението- град Царево, находяща се в ПИ 48619.505.789 по КККР на град Царево, което се състои в извършване на ремонтни дейности за подобряване на енергийните характеристики на…
Петък, 17 Март 2023 11:24

ОБЯВА

Оценете
(3 гласа)
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД – 01-188/15.03.2023 г. на Кмета на Община Царево ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА…
Оценете
(2 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 06.03.2023 год. /понеделник/ от 13.30 часа в сградата на НЧ…
Четвъртък, 09 Февруари 2023 13:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(4 гласа)
Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и…
Четвъртък, 09 Февруари 2023 11:23

ОБЯВЛЕНИЕ

Оценете
(2 гласа)
Във връзка с чл. 42 от Наредбата за планиране на социални услуги, относно планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво и изготвяне на Национална карта на социалните услуги, представяме: - Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частични от…
Оценете
(2 гласа)
Община Царево, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Царево“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0128-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че от 07.02.2023 г. до 24.02.2023 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални…
Оценете
(2 гласа)
Община Царево в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG05SFPR002- 2.001-0128 „Грижа в дома в община Царево” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, ОБЯВЯВА, че от 07.02.2023 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Видове…
Оценете
(2 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 26.01.2023 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в сградата на НЧ…
Петък, 20 Януари 2023 09:08

О Б Я В А - ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Оценете
(4 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Общинска администрация Царево уведомява гражданите и юридическите лица за възможността да получават съобщенията от отдел „Местни данъци и такси“ по електронен път, считано от 1.01.2024г., като за целта е необходимо да попълнят заявление по образец в срок до 31.12.2023г., с което да предоставят валидни e-mail и телефонен номер. Екземпляр от…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево