Monday, 19 December 2022 16:25

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет - Царево

Rate this item
(0 votes)

П О К А Н А

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 23.12.2022 год. /петък/ от  10.30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания

2. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево“ /ДЗ № 796/18.11.2022 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Поправка на решение № 502/25.10.2022г. на ОбС Царево, във връзка с допусната явна фактическа грешка“ /ДЗ № 804/02.12.2022год./

4. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение на Правилата за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Царево, нуждаещи се от инвитро процедури“ /ДЗ № 805/02.12.2022год. /

5. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предложения за Годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2023 година на 5-те читалища на територията на община Царево“ /ДЗ № 806/08.12.2022год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Актуализиране на състава на комисията по чл.61, ал.3 от НРПУРИВОС“ /ДЗ № 807/13.12.2022 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ IX-294 в квартал 25 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване общинските части на имота“ /ДЗ № 808/19.12.2022 год.

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изкупуване на ПИ 48619.15.1010 и ПИ 48619.15.1014 по КК на гр. Царево, м. „ Янов егрек“, с начин на трайно ползване „ за алея““ /ДЗ № 809/19.12.2022 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ II- 216 в квартал 26 по ПУП на с. Българи, чрез изкупуване общинските части на имота“ /ДЗ № 810/19.12.2022 год./

10. Отчет от г-жа Таня Янчева- Председател Общински съвет- Царево относно : „Дейността на общински съвет- Царево и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2022 год. - 30.11.2022 год.“/ ДЗ № 811/19.12.2022г./

 ТАНЯ ЯНЧЕВА Председател на Общински съвет Царево

Read 764 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево