Friday, 17 March 2023 11:24

ОБЯВА

Rate this item
(3 votes)

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8, ал. 5  от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД – 01-188/15.03.2023 г. на Кмета на Община Царево

ОБЯВЯВА 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ЦАРЕВО

Място на работа:  Общински Исторически музей – гр. Царево                                                                                       

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата.

Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

Чуждоезикова подготовка

Компютърна грамотност

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Общински Исторически музей – гр. Царево за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие

Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Професионална автобиография

Документ за завършено образование (копие)

Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.

Концепция за дейността и развитието на Общински Исторически музей – гр. Царево за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 7 (седем)  екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

            Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
  • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
  • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на Община Царево.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Царево, адрес: гр. Царево, ул. Хан Аспарух № 36, всеки работен ден от 8:00 до 17:00  часа.                                                               

За справка: отдел „АПО” при Общинска администрация – Царево (тел. за контакт: 0590/55045 и 0590/55046).

Read 485 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево