Thursday, 21 September 2023 14:21

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)

Местна инициативна група Царево Малко Търново успешно приключи всички дейности по изпълнението на проект за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Европа инвестира в селските райони..

Инж.Георги Лапчев – Председател на МИГ Царево Малко Търново подписа договора за финансиране на 23.03.2023 г. Стойността на договора е 43 485,56 лв., срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца – до 23 септември 2023 г., помощта е в размер на  100% от допустимите разходи.

Основни дейности по проекта са: Изготвяне на проучвания и анализи на територията на МИГ Царево Малко Търново; подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовка на стратегията; информационни срещи, обучения на заинтересованите страни, конференция, координация на изпълнението на подготвителните дейности и осигуряване на публичност.

Основната цел на проекта е проучване на територията на МИГ Царево Малко Търново и подготовка на Стратегия, отразяваща нуждите на жителите на двете общини, с която в следващия етап на програмата ще се кандидатства да бъде финансирана за изпълнение от Местната инициативна група.

Read 469 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево