Monday, 13 November 2023 10:43

ОБЯВЛЕНИЕ за процедура за определяне на кандидати за СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ към Районен съд-Царево

Rate this item
(3 votes)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЦАРЕВО на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, от Зaкона за съдебната власт  и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЯВЯВА процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд-Царево за мандат  2024 – 2028 год.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; има завършено най-малко средно образование; не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му и не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Кандидатите подават в срок до 30.11.2023 г. (вкл.) в деловодството на Общински съвет-Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36 следните документи:

 1. Заявление (по образец – Приложение № 1), което се получава в деловодството и съдържа писмено съгласие на кандидата;
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Данни за контакт на две лица към които общински съвет може да се обръща за препоръки;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, aл. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).

 

Тел. за контакт: 0590/55033

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА

Председател на Общински съвет Царево

Read 186 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево