Friday, 15 September 2023 17:24

ПОКАНА за провеждане на ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет - Царево

Rate this item
(0 votes)

Изх. № 237/15.09.2023год.

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 21.09.2023 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Питания

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Именуване на улица в гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 970/15.09.2023 год./

3. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на нова Наредба за преместваемите обекти и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Царево“ /ДЗ № 960/12.09.2023год./

4. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2023/2024 г. в СУ „ Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ /ДЗ № 961/12.09.2023год./

5. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Участие на Община Царево като партньор в Комбинирана за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001

„Kонцепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027“ /ДЗ № 973/15.09.2023 год./

6. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Kонцепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027“ /ДЗ № 974/15.09.2023 год./

7. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Участие на Община Царево като партньор в Комбинирана за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Kонцепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027“ /ДЗ № 975/15.09.2023 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 год. и приемане на решение за продажба на общинско жилище“ /ДЗ № 969/15.09.2023 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост на наследниците на Злата Василева Станчева“ /ДЗ № 968/15.09.2023 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Предоставяне под наем за нуждите на „ Български спортен тотализатор“ ДП, за разполагане на поставяем обект по чл.56 ЗУТ в част от ПИ № 48619.502.14 по КККР на гр. Царево-частна общинска собственост, представляващ петно № 69, съгласно Схема за поставяеми обекти на община Царево за 2023 год. за гр. Царево“ /ДЗ № 966/14.09.2023 год./

11. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ I-166 в квартал 28 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 964/13.09.2023год./

12. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-234 в квартал 39 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 965/13.09.2023год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10094.501.129 по КК на с. Варвара чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 971/15.09.2023 год./

14. Докладна от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ – II-282 в квартал 14 по ПУП на с. Бродилово“ /ДЗ № 963/13.09.2023год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждане на „Обслужващ път с трасе съвпадащо с ПИ 48619.13.623 /полски път/, част от ПИ

48619.12.1 /полски път/ и до ПИ 48619.13.610, по КККР на м. „Дядо Ильова Бахча“, гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 972/15.09.2023 год./

 

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА

Председател на Общински съвет Царево

Read 509 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево