Оперативна програма Околна среда 2007-2013

Оперативна програма Околна среда 2007-2013 (3)

Rate this item
(0 votes)
Община Царево стартира изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”, финансиран по ОПОС чрез ПУДООС. Договорът за финансиранемежду Община Царево и ПУДООС е подписан на 30.01.2015г. Наименование на проекта с бенефициент ПУДООС: Проект № DIR-51222031-1-173 “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране…
Rate this item
(1 Vote)
Име на проекта: Интегриран проект за водния цикъл гр.Царево Финансираща програма: Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” Водеща организация: Община Царево Партньори: Вик – гр.Бургас Бюджет: 53 746 462лв. – налага…
Rate this item
(0 votes)
Име на проекта: Финансиране и изграждане на интегриран проект на водния цикъл на гр.Ахтопол: ПСОВ гр.Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа Финансираща програма: Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево