Tuesday, 27 January 2015 09:07

Протокол 35

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л № 35

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 21.01./сряда/ 2015 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.”-гр. Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет Царево.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изпълнение на Проект за Обновяване на Читалище „Г. Кондолов 1914” гр. Царево, по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма” МСР на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево” /ДЗ № 1055/14.01.2015 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.“ /ДЗ № 1049/12.01.2015 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.“ /ДЗ № 1058/15.01.2015 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Намаление на продажната цена на остатъчна дървесина, добита от горски територии- собственост на Община Царево“ /ДЗ № 1059/15.01.2015 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.571 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части от имота” /ДЗ № 1033/13.12.2014 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.501.224 по КККР на с. Лозенец, чрез изкупуване общинската част от имота” /ДЗ № 1057/15.01.2015 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VІ-226 в кв. 37 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинската част от имота”/ДЗ № 1032/11.12.2014 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на ПИ № 44094.4.2 и ПИ № 44094.27.15 по КК на с. Лозенец за частна общинска собственост“ /ДЗ № 1044/05.01.2015 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 151, кв. 152, кв. 153, кв. 154, кв. 155, кв. 156, кв. 157, кв. 158, кв. 159, кв. 160, кв. 160 „а”, кв. 161, кв. 162, кв. 163, кв. 164, кв. 165, кв. 166, кв. 167, кв. 168, кв. 169, кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 173, кв. 174, кв. 175, кв. 176, кв. 177, кв. 178, кв. 179, квартал „Белия бряг”, гр. Царево”/ДЗ № 1038/18.12.2014 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Ахтопол, касаещо УПИ V-299,  УПИ VІ и УПИ VІІ, кв. 36 (ПИ 00878.501.299 и ПИ 00878.501.539)“ /ДЗ № 931/25.07.2014 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Лозенец” /ДЗ № 1048/07.01.2015 год./
 13. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Извършване на замяна между Община Царево и „А.Д.А.”ЕООД, ЕИК-130444574” /ДЗ № 1037/18.12.2014 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.387 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 1052/13.01.2015 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.4.6 по КККР на гр. Царево, м. „Арапя” /ДЗ № 1062/15.01.2015 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика” /ДЗ № 1060/15.01.2015 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика” /ДЗ № 1061/15.01.2015 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.659 по КККР на с. Синеморец” /ДЗ 1051/13.01.2015 год./
 19. Докладна записка от Мария Конярова-Председател на МКБППМН, относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2014 год.” /ДЗ № 1053/13.01.2015 год./
 20. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Актуализация на състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 02.02.2015 год.-02.07.2015 год.“ /ДЗ № 1063/16.01.2015 год./
 21. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Даване на мотивирано становище по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Янка Великова Колева от гр. Ахтопол до Президента на Република България” /ДЗ № 1050/13.01.2015 год./
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Иванов Лапчев и от председателя на ОбС Даниел Стоянов Скулиев” /ДЗ № 1039/18.12.2014 год./

Гласували „за”- 11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

Отсъстват Невяна Радкова Фешева и Димитър Георгиев Гочев.

ПО ТОЧКА 1. Питания

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изпълнение на Проект за Обновяване на Читалище „Г. Кондолов 1914” гр. Царево, по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма” МСР на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево” /ДЗ № 1055/ 14.01.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 12 от ЗМСМА,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 608

            1. Да бъде прехвърлена сумата от 188 200,23 лв. от фонд „Резерв” на Община Царево от бюджета за 2015 год. по банковата сметка на НЧ „Г. Кондолов 1914”гр. Царево, за целите на договор № 337/06.06.2014 год. между НЧ „Г.Кондолов 1914”, Изпълнителна Агенция по Рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ „Приморско-Созопол-Царево”, за реализирането на „Проект за Обновяване на Читалище „Г. Кондолов 1914”. Средствата ще бъдат възстановени на Община Царево, след като Бенифициентът НЧ „Г. Кондолов 1914” завърши обекта и получи верификация от УО на ОПРСР.

            2. Да бъде прехвърлена сумата от 37 640,05 лв. от фонд „Резерв” на Община Царево от бюджета за 2015 год. по банковата сметка на НЧ „Г. Кондолов 1914”гр. Царево, за покриване на разходите за ДДС по проекта. Средствата за плащане на ДДС няма да подлежат на възстановяване и остават за сметка на Община Царево.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.“ /ДЗ № 1049/12.01.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 609

            Приема Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., съгласно приложението.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-прот.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-прот.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-2, „въздържали се”-1  /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.“ /ДЗ  № 1058/15.01.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 610

            1. Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс, съгласно Приложение № 1.

            2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в същата включва следните имоти за отдаване под наем от кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година-съгласно Приложение № 1.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Намаление на продажната цена на остатъчна дървесина, добита от горски територии-собственост на Община Царево“ /ДЗ № 1059/15.01.2015 год./

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 71, ал. 5, т. 3 от  Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти,

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 611

Намаля цената в размер на 54 лв./пл.куб.м без ДДС за свободна продажба на дървесината ОЗМ дъб/бук/цер, добита от горски територии-собственост на Община Царево, по следния начин:

ОБЕКТ ВИД КОЛИЧЕСТВО

ЦЕНА ЗА ПЛ.КУБ.М/

без ДДС

КОНДОЛОВО 1. ОЗМ дъб 13.87 45 лв./пл.куб.м
2. ОЗМ бук 4.00
3. ОЗМ цер 82.77
БРОДИЛОВО ОЗМ дъб/цер 16.50

2. Възлага на Кмета на Община Царево контрола по изпълнението на това решение.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.571 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части от имота” /ДЗ № 1033/13.12.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 612

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 48619.505.571 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване на 23/703 кв.м. ид.части от ПИ № 48619.505.571 по КККР на гр. Царево, актувани с АЧОС № 1756/02.12.2014 год. от Боряна Борисова Карадимчева- Боайе, ЕГН-7011236618, на стойност 920,00 лв. (деветстотин и двадесет лева) без ДДС.

            След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.501.224 по КККР на с. Лозенец, чрез изкупуване общинската част от имота” /ДЗ № 1057/15.01.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 613

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 44094.501.224 по КККР на с. Лозенец чрез изкупуване на 35/495 кв.м. ид.части от ПИ № 44094.501.224 по КККР на с. Лозенец, актувани с АЧОС № 1767/13.12.2014 год. от Коста Жеков Костов с ЕГН-4307060463 на стойност 1 645,00 лв. (хиляда, шестстотин четиридесет и пет лева) без ДДС.

            След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VІ-226 в кв. 37 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинската част от имота”/ДЗ № 1032/11.12.2014 год./

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 614

            Прекратява съсобствеността на Община Царево върху УПИ VІ-226, кв. 37 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване на 15/1118 кв.м. ид.части от УПИ VІ-226, кв. 37 по ПУП на с. Кости, актувани с АЧОС № 1685/25.11.2013 год. от Димитър Киряков Кушев, с ЕГН- 7408080627 на стойност 300,00 лв. (триста лева) без ДДС.

            След влизане в сила на настоящето решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за           8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на ПИ № 44094.4.2 и ПИ № 44094.27.15 по КК на с. Лозенец за частна общинска собственост“ /ДЗ № 1044/05.01.2015 год./

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 615

            1. Да отпаднат от списъка на имотите-публична общинска собственост и да се обявят за частна общинска собственост следните недвижими имоти:

            1.1. ПИ № 44094.4.2 с площ от 18 611 кв.м. по КК на с. Лозенец, м. „Рибарницата”, с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”.

            1.2. ПИ № 44094.27.15 с площ от 44 184 кв.м. по КК на с. Лозенец, м. „Хаджияне”, с начин на трайно ползване-„друг вид земеделска земя”.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

 ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 151, кв. 152, кв. 153, кв. 154, кв. 155, кв. 156, кв. 157, кв. 158, кв. 159, кв. 160, кв. 160 „а”, кв. 161, кв. 162, кв. 163, кв. 164, кв.  165, кв. 166, кв. 167, кв. 168, кв. 169, кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 173, кв. 174, кв. 175, кв. 176, кв. 177, кв. 178, кв. 179, квартал „Белия бряг”, гр. Царево” /ДЗ № 1038/18.12.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 616

            Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ на гр. Царево, касаещо кв. 151, кв. 152, кв. 153, кв. 154, кв. 155, кв. 156, кв. 157, кв. 158, кв. 159, кв. 160, кв. 160 „а”, кв. 161, кв. 162, кв. 163, кв. 164, кв. 165, кв. 166, кв. 167, кв. 168, кв. 169, кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 173, кв. 174, кв. 175, кв. 176, кв. 177, кв. 178, кв. 179-всичките от квартал „ Белия бряг”, гр. Царево.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Ахтопол, касаещо УПИ V-299,  УПИ VІ и УПИ VІІ, кв. 36 (ПИ 00878.501.299 и ПИ 00878.501.539)“ /ДЗ № 931/25.07.2014 год./ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 617

1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Ахтопол за УПИ V299, УПИ VІ и УПИ VІІ, в кв. 36, с което регулационните им граници да бъдат изместени по посока и до съвпадането им с тези на ПИ 00878.501.539 и ПИ 00878.501.299 по КК на гр. Ахтопол. Вследствие на това изменение:

- от УПИ V299, кв. 36 се отнемат 8 кв.м. за улица, а други 45 кв.м. се отнемат от същия имот и се придават към УПИ VІ, кв. 36, в резултат на което площта на УПИ V299, кв. 36  става 724 кв.м..

- от УПИ VІ, кв. 36 се отнемат 13 кв.м. за улица;

- от  УПИ VІІ, кв. 36 се отнемат 26 кв.м. за улица;

- УПИ VІ и УПИ VІІ, кв. 36, се обединяват в нов УПИ VІ с площ от 935 кв.м., в която са включени и придаващите се 45 кв.м. от улица в участъка откъм о.т. 93 и о.т. 94.

2. Изменението на ПУП по т. 1 от настоящото решение да се извърши съгласно представената графична част-предложение на план за  регулация и застрояване.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Лозенец” /ДЗ № 1048/07.01.2015 год./

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 618

            1. Отдава под наем на Румен Петков Ангелов, ЕГН-8309170560, с адрес: гр. Царево, ул. Бузлуджа № 2, за срок от 10 години следния имот:

            ПИ № 44094.4.913 по КККР на с. Лозенец, с площ от 10.002 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 159/11.04.2003 год. при годишна наемна цена в размер на 100.02 лв. (сто лева и две стотинки) без ДДС.

            2. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

 ПО ТОЧКА 13.  Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Извършване на замяна между Община Царево и „А.Д.А.”ЕООД, ЕИК 130444574.” /Предл. № 1037/18.12.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 41, ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 619

            1. Община Царево прехвърля на „А.Д.А.”ЕООД, ЕИК-130444574 следните свои собствени недвижими имоти:

            - 4/599 (четири от петстотин деветдесет и девет) кв.м. ид.части от ПИ № 44094.12.1146 по КККР на с. Лозенец, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-„за вилна сграда”, с пазарна оценка 160,00 лв. (сто и шестдесет лева) без ДДС, актуван с АЧОС № 1650/26.06.2013 год.;

            - 61/599 (шестдесет и един от петстотин деветдесет и девет) кв.м. ид.части от ПИ № 44094.12.1151 по КККР на с. Лозенец, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-„за вилна сграда”, с пазарна оценка 2 440,00 лв. (две хиляди, четиристотин и четиридесет лева) без ДДС, актуван с АЧОС № 1651/26.06.2013 год.;

            - 66/630 (шестдесет и шест от шестстотин и тридесет)кв.м. ид.части от ПИ № 44094.12.1161 по КККР на с. Лозенец, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-„за вилна сграда”, с пазарна оценка 2 640,00 лв. (две хиляди, шестстотин и четиридесет лева) без ДДС, актуван с АЧОС № 1649/26.06.2013 год..

            2. В замяна на прехвърленото им право на собственост „А.Д.А.”ЕООД, ЕИК-  130444574, представлявано от управителя Александър Йорданов Тумпаров, прехвърля на Община Царево следните свои собствени недвижими имоти, съгласно нот. акт № 134, т. VІ, р. № 1679, д.1271/16.07.2004 год. и нот. акт № 164, т. Х, р. 2853, д. 2272/29.09.2006 год., а именно:

            - 266/406 (двеста шестдесет и шест от четиристотин и шест) кв.м. ид. части от ПИ № 44094.12.1150 по КККР на с. Лозенец, с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-„за второстепенна улица”, с пазарна оценка 7 448,00 лв. (седем хиляди, четиристотин четиридесет и осем лева) без ДДС.

            Съгласно постигнатото предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС между кмета на Община Царево и „А.Д.А.”ЕООД, ЕИК-130444574, представлявано от управителя Александър Йорданов Тумпаров, Община Царево не дължи на „А.Д.А.”ЕООД, ЕИК- 130444574 заплащане на сумата от 2 208,00 лв. (две хиляди, двеста и осем лева) без ДДС, представляваща разликата между пазарните оценки на заменяните имоти.

            Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед, след което да сключи договор за замяна.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.387 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 1052/13.01.2015 год./

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 620

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.501.387 по КККР на гр. Царево, с площ от 3 080 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-„за друг вид обществен обект, комплекс”, актуван с АЧОС № 1758/08.12.2014 год. в размер на 181 720,00 лв. (сто осемдесет и една хиляди, седемстотин и двадесет лева) без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно ПИ № 48619.501.387 по КККР на гр. Царево, с площ от 3 080 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, с начин на трайно ползване-„за друг вид обществен обект, комплекс”, актуван с АЧОС 1758/08.12.2014 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 181 720,00 лв. (сто осемдесет и една хиляди, седемстотин и двадесет лева) без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за            10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:  „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.4.6 по КККР на гр. Царево, м. „Арапя” /ДЗ № 1062/15.01.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС, 

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 621

1. Определя  пазарна цена за ПИ № 48619.4.6 по КККР на гр. Царево, м. „Арапя”, с площ от 1674 кв.м., с трайно предназначение-земеделска, с начин на трайно ползване-лозе,актуван с АЧОС № 1350/12.08.2010 год., в размер на 265 263,00 лв. (двеста шестдесет и пет хиляди, двеста шестдесет и три лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.4.6  по КККР на гр. Царево, м. „Арапя”, с площ от 1674 кв.м., с трайно предназначение-земеделска, с начин на трайно ползване-лозе,актуван с АЧОС № 1350/12.08.2010 год..

 Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 265 263,00 лв. (двеста шестдесет и пет хиляди, двеста шестдесет и три лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-възд.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.     8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика” /ДЗ № 1060/15.01.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 622

1. Определя  пазарна цена за УПИ ІІІ квартал 28 по ПУП на с. Великав размер на 21 700,00 лв. (двадесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ІІІ квартал 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 700 кв.м.,актуван с АЧОС № 514/14.08.2006 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 21 700,00 лв. (двадесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

Начин на плащане - цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-възд.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ ІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика” /ДЗ № 1061/15.01.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 623

1. Определя пазарна цена за УПИ ІІ квартал 28 по ПУП на с. Великав размер на  17 360,00 лв.(седемнадесетхиляди, триста и шестдесет лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: УПИ ІІ квартал 28 по ПУП на с. Велика, с площ от 560 кв.м.,актуван с АЧОС № 529/23.08.2006 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 17 360,00 лв.(седемнадесетхиляди, триста и шестдесетлева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

                        Възлага на кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-възд.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-отс.       9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-7, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

 ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.659 по КККР на с. Синеморец” /ДЗ № 1051/13.01.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 624

            1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.659 по КККР на с. Синеморец, с площ от 491 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1766/09.12.2014 год., в размер на 39 771,00 лв. (тридесет и девет хиляди, седемстотин седемдесет и един лева) без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.659 по КККР на с. Синеморец, с площ от 491 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС 1766/09.12.2014 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 39 771,00 лв. (тридесет и девет хиляди, седемстотин седемдесет и един лева) без ДДС.

            Начин на плащане - цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за            7. Дечо Градев Градев-възд.

  2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.      8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за          9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-за             10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за              11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за               12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-3  /приема се/

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от Мария Конярова-Председател на МКБППМН, относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2014 год.” /ДЗ № 1053/13.01.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,      

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 625

            Приема Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2014 година.

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Актуализация на състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 02.02.2015 год.-02.07.2015 год.“ /ДЗ № 1063/16.01.2015 год./

                        На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 626

            Определя за членове на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 02.02.2015 год.-02.07.2015 год. следните общински съветници:

            1. Ангел Георгиев Цигуларов

            2. Даниел Николов Николов

            3. Георги Великов Костадинов

            4. Радослава Русева Кичукова

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Даване на мотивирано становище по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Янка Великова Колева от гр. Ахтопол до Президента на Република България” /ДЗ № 1050/13.01.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,във връзка с чл. 98, т. 12 от КРБ, във връзка с Указ № 2773/23.12.1980 год. за опрощаване на задълженията към банките и държавата,

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 627

Дава положително становище и подкрепя молбата за опрощаване на публични задължения, представляващи два кредита от 2009 год. и 2010 год. за закупуване на фураж и/или фуражни елементи, всеки от които с размер на главницата-4 000.00 лв. (четири хиляди лева), лихва към 25.11.2014 год.-418.83 лв. (четиристотин и осемнадесет лева, осемдесет и три стотинки), лихва към 25.11.2015 год.-159.56 лв. (сто, петдесет и девет лева, петдесет и шест стотинки), дължими към ДФ „Земеделие“-РА, от Янка Великова Колева, ЕГН- 5410020857, с адрес гр. Ахтопол, Община Царево, ул. „Трети март”, № 8, бл. 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1.

         

          Приложение: 1. Преписка№ 94-05-150/20.10.2014 год., вх. № 990/21.10.2014 год.  по описа на ОбС Царево от Администрацията на Президента на Република България по молба на Янка Великова Колева от гр. Ахтопол за опрощаване на задължения към Държавен фонд „Земеделие“-РА;

          2. Декларация за съгласие за разкриването на данните, представляващи данъчна и осигурителна информация;

          3. Въпросник-сведение за семейно положение на длъжника, попълнен и заверен от орган на общинската администрация;

          4. Декларация за семейно положение, материално и имотно състояние на длъжника, попълнена и подписана от него;

          5. Молба № 94-05-150/13.10.2014 год. от Янка Великова Колева до Президента на Република България;

          6. Препис-извлечение от Акт за смърт № 12/26.09.2011 год.;

          7. Удостоверение по декларирани данни № 5213001975/23.10.2014 год., издадено от МДТ-Царево;

          8. Удостоверение за наличие или липса на задължения № 5213001972/22.10.2014 год., издадено от МДТ-Царево;

          9. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК № 5213005699/ 22.10.2014 год.;

            10. Договор за доброволна делба на съсобствен имот, вписан в Служба по вписванията-гр. Ямбол с вх. № 2445/31.03.2009 год.;

            11. Удостоверение за базова застрахователна стойност на МПС № 132/10.11.2014 год.;

            12. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК № ДО003874/ 05.11.2014 год.;

            13. Писмо изх. № 306/17.11.2014 год. до Министъра на земеделието и храните и до изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-РА;

            14. Писмо изх. № 02-0400/3628/22.12.2014 год.. по описа на ОбС Царево от ДФ „Земеделие“-РА.

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане извършени разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Иванов Лапчев и от председателя на ОбС Даниел Стоянов Скулиев” /ДЗ № 1039/18.12.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка ПМС 3/1.01.2014 год. за изпълнение на ДБРБ за 2014 год.,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 628

            Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 1 279,58 лв. (хиляда, двеста седемдесет и девет лева, петдесет и осем стотинки) и за посрещане на гости в размер на 5 372,88 лв. (пет хиляди, триста седемдесет и два лева, осемдесет и осем стотинки) и от председателя на ОбС Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0.00 лв. (нула лева и нула стотинки) и за посрещане на гости в размер на 131,09 лв. (сто, тридесет и един лева и девет стотинки) за периода 01.07.2014 год.-30.09.2014 год..

  1. Ангел Георгиев Цигуларов-за           7. Дечо Градев Градев-за

  2. Ваня Димитрова Атанасова-за          8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

  3. Георги Великов Костадинов-за         9. Кети Георгиева Дикова-за

  4. Георги Николов Атанасов-отс.         10. Младен Димитров Бъчваров-за

  5. Даниел Николов Николов-за             11. Невяна Радкова Фешева-отс.

  6. Даниел Стоянов Скулиев-за              12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-0  /приема се/

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 15.00  часа.

  Председател на ОбС Царево:  /п/                                                                                              

                                      Даниел Скулиев               

   Технически секретар ОбС: /п/

                                             Пенка Янчева

Read 4829 times
More in this category: Протокол 1 »
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево