Thursday, 30 July 2015 08:44

Протокол 40

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 40

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 24.07.2015 год. /петък/ от 09:00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов-1914“ гр. Царево ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет Царево .

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Питания

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. /ДЗ № 1199/28.05.2015 год./

            3. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на ОбС Царево, относно: Актуализация на състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 03.07.2015 год. до края на мандат 2011/2015 год. /ДЗ № 1207/10.06.2015 год./

            4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно Извършване на разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево-инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС-Даниел Скулиев. /ДЗ № 1200/ 28.05.2015 год./

            5. Докладна записка от  инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ-BG05M90P001-2.002 „Независим живот”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност  за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” Инвестиционен приоритет № 3:” Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Приоритетна ос 2: „ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020. /ДЗ № 1208/12.06.2015 год./

            6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти - държавна собственост, собственост на МО, по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост-с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. /ДЗ № 1209/19.06.2015 год./

            7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. / ДЗ № 1204/02.06.2015 год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. / ДЗ № 1206/05.06.2015 год./

            9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1216/14.07.2015 год./

            10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1213/14.07.2015 год./

            11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1214/14.07.2015 год./

            12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1215/14.07.2015 год./

            13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1217/14.07.2015 год./

            14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1218/14.07.2015 год./

            15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.64.64 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка“. /ДЗ № 1205/ 05.06.2015 год./   

            16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.64.37 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”. /ДЗ № 1211/ 25.06.2015 год./

            17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.621 по КК на гр. Ахтопол. /ДЗ № 1219/15.07.2015 год./

            18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10094.501.74 по КК на с. Варвара. /ДЗ № 1220/15.07.2015 год./

            Гласували „за”-11, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 1. Питания

            ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. /ДЗ № 1199/28.05.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от ЗНА,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 710

            1. Допълва чл. 27, т. 16 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, като настоящият текст става изречение едно и след него се добавят изречение второ и изречение трето със съдържание, както следва:

            „При констатиране на нарушения по предходното изречение от тази точка, на нарушителите се налага наказание „глоба“ в размер от 200,00 до 2 000,00 лв.. При повторно нарушение, на нарушителите се налага глоба в размер от 2 000,00 до 5 000,00лв.“ 

            2. Допълва чл. 28, т. 10 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, като настоящият текст става изречение едно и след него се добавят изречение второ и изречение трето със съдържание, както следва:                              

         „При констатиране на нарушения по предходното изречение от тази точка, на нарушителите се налага наказание „глоба“ в размер от 200,00 до 2 000,00 лв.. При повторно нарушение,  на виновните лица се налага наказание „глоба“ в размер от 2 000,00 до 5 000,00 лв. “

            Гласували „за”-11, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на ОбС Царево, относно: Актуализация на състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 03.07.2015 год. до края на мандат 2011/2015 год. /ДЗ № 1207/10.06.2015 год./

           

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС,

      Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 711

               Определя за членове на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 03.07.2015 год. до края на мандат 2011/2015 год. следните общински съветници:

               1. Даниел Стоянов Скулиев

               2. Георги Николов Атанасов

               3. Кети Георгиева Дикова

               4. Димитър Георгиев Гочев

Гласували „за”-11, „прот.”-0, „възд.”-0   /приема се/

            ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Извършване на разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево-инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС-Даниел Скулиев. /ДЗ № 1200/28.05.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, т. 3 от ПМС 8/16.01.2015 год. за изпълнение на ДБРБ за 2015 год.,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 712

            Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево-инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 680.78 лв. ( шестстотин и осемдесет лева,  седемдесет и осем стотинки) и за посрещане на гости в размер на 338.30 лв. (триста, тридесет и осем лева и тридесет стотинки) и от председателя на ОбС-Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0.00 лв.(нула лева) и за посрещане на гости в размер на 0.00 лв.(нула лева) за периода 01.01.2015 год.-31.03.2015 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-отс.       7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „прот.”-0, „възд.”-1     /приема се/

            ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ-BG05M90P001-2.002 „Независим живот”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” Инвестиционен приоритет № 3: ”Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020. /ДЗ № 1208/12.06.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 и ал. 2 от ЗМСМА,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 713

          1. За подаване на проектно предложение по настоящата процедура

             2. За създаване на нов "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в  общността или в домашна среда "

             3.  За поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

             4. За предоставяне на самостоятелен обект с идентификатор № 48619.502.617.1.2, с предназначение-за търговска дейност, брой нива на обекта-едно, със застроена площ 75 кв.м., разположен на партерния етаж на сграда с идентификатор № 48619.502.617.1, изградена в ПИ №48619.502.617 по КККР на град Царево, одобрена със заповед  № РД-18-56/24.08.2006 год. на изп. директор на АК, с административен адрес гр. Царево, ул. "Тракия" № 11, актуван с Акт за ЧОС № 1635/10.06.2013 год., вписан в Служба по вписванията гр. Царево  под номер 58, т. IV, рег. № 1010 на 10.06.2013 год., за нуждите на проекта, за срок не по малък от три години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти- държавна собственост, собственост на МО, по реда на чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост-с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. /ДЗ № 1209/19.06.2015 год./

             

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната собственост,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 714

            Дава съгласие Община Царево да придобие безвъзмездно от Държавата по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗДС, следните недвижими имоти:

            1. Поземлен имот № 48619.64.121 по КККР на гр. Царево, м. „Вургарски път”, с площ от  43 894 кв.м., ведно с построените в него сгради (бивше военно поделение 26 220), актуван с АПДС № 473/2003 год.

            2. Поземлен имот № 48619.64.122 по КККР на гр. Царево, м. „Вургарски път”, с площ от  30 680 кв.м., ведно с построените в него сгради (бивше военно поделение 26 220), актуван с АПДС № 473/2003 год.

            3. Поземлен имот № 48619.64.123 по кадастралната карта на гр. Царево, м. „Вургарски път”, с площ от  33 689 кв.м., ведно с построените в него сгради (бивше военно поделение 26 220), актуван с АПДС № 473/2003 год.

със задълженията на Министерството на отбраната към Община Царево, включващи данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1204/02.06.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 715

            1. Определя маломерен имот от общински поземлен фонд, който може да се отдава под наем от кмета на Община Царево, за една година, без търг или конкурс, а именно:

            - имот № 48619.44.10 по КККР на гр. Царево, с площ от 2.528 дка, актуван с АЧОС № 1737/18.06.2014 год.;

            2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  за 2015 год. като в същата включва следния имот за отдаване под наем от кмета на Община Царево, без търг или конкурс, за срок от 1 година

            - имот № 48619.44.10 по КККР на гр. Царево, с площ от 2.528 дка, актуван с АЧОС № 1737/18.06.2014 год.;

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-възд. 

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.    8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „прот.”-0, „възд.”-3     /приема се/

            ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1206/05.06.2015 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл.6, ал.1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 716

            Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти, които Община Царево отдава под наем, включва:

            - ПИ № 48619.29.791 по КККР на гр. Царево, с площ от 15.001 дка, с НТП „дере”, с трайно предназначение-земеделска, актуван с АЧОС № 1813/25.05.2015 год.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”- 0    /приема се/

            ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1216/14.07.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл.6, ал.1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет-Царево

Р Е Ш И:№ 717

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

в землището на гр. Царево:

- ПИ № 48619.34.862 по КККР на гр. Царево, с площ от 90.539 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 140/15.04.1998 год.;

- ПИ № 48619.34.864 по КККР на гр. Царево, с площ от 19.870 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1272/28.10.2009 год.;

- ПИ № 48619.61.809 по КККР на гр. Царево, с площ от 120.663 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 122/30.03.1998 год..

в землището на с. Лозенец:

- ПИ № 44094.7.915 по КККР на с. Лозенец, с площ от 25.984 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 51/15.06.1998 год.;

- ПИ № 44094.27.1 по КККР на с. Лозенец, с площ от 15.952 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 1818/15.06.2015 год.;

- ПИ № 44094.28.6 по КККР на с. Лозенец, с площ от 28.026 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 1815/15.06.2015 год.;

- ПИ № 44094.29.1 по КККР на с. Лозенец, с площ от 10.233 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 386/27.06.2006 год.;

- ПИ № 44094.29.2 по КККР на с. Лозенец, с площ от 12.780 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 1816/15.06.2015 год.;

- ПИ № 44094.29.5 по КККР на с. Лозенец, с площ от 10.002 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 1817/15.06.2015 год.;

- ПИ № 44094.29.6 по КККР на с. Лозенец, с площ от 5.147 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АЧОС № 390/27.06.2006 год.;

- ПИ № 44094.30.6 по КККР на с. Лозенец, с площ от 60.666 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 430/28.06.2006 год.;

- ПИ № 44094.30.7 по КККР на с. Лозенец, с площ от 110.667 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 163/11.04.2003 год.;

в землището на с. Изгрев:

- ПИ № 006021 по КВС на с. Изгрев, с площ от 24.999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 223/09.01.2004 год.;

в землището на с. Велика:

- ПИ № 000032 по КВС на с. Велика, с площ от 12.085 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1821/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000038 по КВС на с. Велика, с площ от 13.405 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1348/29.07.2010 год.;

- ПИ № 003582 по КВС на с. Велика, с площ от 8.089 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1819/16.06.2015 год.;

- ПИ № 003588 по КВС на с. Велика, с площ от 7.943 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1580/03.04.2013 год.;

- ПИ № 035003 по КВС на с. Велика, с площ от 27.218 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1820/16.06.2015 год.;

в землището на с. Фазаново:

- ПИ № 000046 по КВС на с. Фазаново, с площ от 29.870 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1824/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000125 по КВС на с. Фазаново, с площ от 56.782 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1537/07.03.2013 год.;

- ПИ № 000162 по КВС на с. Фазаново, с площ от 13.744 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1827/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000242 по КВС на с. Фазаново, с площ от 100.061 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 1831/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000293 по КВС на с. Фазаново, с площ от 41.346 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1822/16.06.2015 год.;

- ПИ № 000306 по КВС на с. Фазаново, с площ от 78.121 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 1528/05.02.2013 год.;

- ПИ № 000315 по КВС на с. Фазаново, с площ от 90.00 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1331/04.06.2010 год.;

- ПИ № 000316 по КВС на с. Фазаново, с площ от 101.661 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1339/08.07.2010 год.;

- ПИ № 000319 по КВС на с. Фазаново, с площ от 18.873 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1340/08.07.2010 год.;

- ПИ № 020204 по КВС на с. Фазаново, с площ от 14.958 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 1830/16.06.2015 год.;

- ПИ № 061002 по КВС на с. Фазаново, с площ от 20.469 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1825/16.06.2015 год.;

- ПИ № 061004 по КВС на с. Фазаново, с площ от 11.999 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1826/16.06.2015 год.;

- ПИ № 074005 по КВС на с. Фазаново, с площ от 26.003 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1829/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076006 по КВС на с. Фазаново, с площ от 2.616 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1832/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076007 по КВС на с. Фазаново, с площ от 109.402 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1833/16.06.2015 год.;

- ПИ № 076013 по КВС на с.Фазаново, с площ от 28.139 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АЧОС № 1828/16.06.2015 год..

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1213/14.07.2015 год./

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И:№ 718

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

- ПИ № 10094.26.252 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.079 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 595/10.11.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.253 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.078 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 434/17.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.251 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.079 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 594/10.11.2010 год.;

- ПИ № 10094.31.1 по КККР на с. Варвара, с площ от 64.730 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 413/29.01.2010 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните имоти-публична общинска собственост:

- ПИ № 10094.26.252 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.079 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 595/10.11.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.253 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.078 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 434/17.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.251 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.079 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 594/10.11.2010 год.;

- ПИ № 10094.31.1 по КККР на с. Варвара, с площ от 64.730 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 413/29.01.2010 год..

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

  1. 3.1.Начална тръжна годишна наемна цена общо за всичките имоти, с обща площ от 139.966 дка, в размер на 1 184.46 лв. (хиляда, сто осемдесет и четири лева, четиридесет и шест стотинки) без ДДС.

3.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10% от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1214/14.07.2015 год./

           

            На основание чл.21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал.1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И:№ 719

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

- ПИ № 10094.33.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 159.090 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 362/29.10.2009 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния имот-публична общинска собственост:

- ПИ № 10094.33.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 159.090 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 362/29.10.2009 год..

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

  1. 3.2.Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1 431.81 лв. (хиляда, четиристотин тридесет и един лева, осемдесет и една стотинки) без ДДС.

3.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10% от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1215/14.07.2015 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И:№ 720

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

- ПИ № 10094.14.3 по КККР на с. Варвара, с площ от 10.070 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 385/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.13.213 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.993 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 386/23.11.2009 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните имоти-публична общинска собственост:

- ПИ № 10094.14.3 по КККР на с. Варвара, с площ от 10.070 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 385/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.13.213 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.993 дка, с начин на трайно ползване „нива”, шеста категория, актуван с АПОС № 386/23.11.2009 год..

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

  1. 3.3.Начална тръжна годишна наемна цена общо за всичките имоти, с обща площ от 35.063 дка, в размер на 315.57 лв. (триста и петнадесет лева, петдесет и седем стотинки) без ДДС.

3.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10% от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1217/14.07.2015 год./

На основание чл.21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

  Общински съвет-Царево

Р Е Ш И:№ 721

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

- ПИ № 10094.20.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 12.664 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 411/29.01.2010 год.;

- ПИ № 10094.20.243 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.079 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 442/18.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.257 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.166 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 389/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.26.260 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.060 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 359/29.10.2009 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните имоти-публична общинска собственост:

- ПИ № 10094.20.8 по КККР на с. Варвара, с площ от 12.664 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 411/29.01.2010 год.;

- ПИ № 10094.20.243 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.079 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 442/18.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.257 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.166 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 389/23.11.2009 год.;

- ПИ № 10094.26.260 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.060 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 359/29.10.2009 год..

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

  1. 3.4.Начална тръжна годишна наемна цена общо за всичките имоти, с обща площ от 86.969 дка, в размер на 695.75 лв. (шестстотин деветдесет и пет лева, седемдесет и пет стотинки) без ДДС.

3.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10 % от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1218/14.07.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет-Царево

Р Е Ш И:№ 722

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем или аренда, включва:

- ПИ № 10094.16.217 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.977 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 436/17.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.259 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.002 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 433/17.02.2010 год..

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните имоти-публична общинска собственост:

- ПИ № 10094.16.217 по КККР на с. Варвара, с площ от 24.977 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 436/17.02.2010 год.;

- ПИ № 10094.26.259 по КККР на с. Варвара, с площ от 25.002 дка, с начин на трайно ползване „нива”, седма категория, актуван с АПОС № 433/17.02.2010 год..

3. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

  1. 3.5.Начална тръжна годишна наемна цена общо за всичките имоти, с обща площ от 49.979 дка, в размер на 399.83 лв. (триста деветдесет и девет лева, осемдесет и три стотинки) без ДДС.

3.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна годишна наемна цена плюс 10 % от същата.

4. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-отс.

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.64.64 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка“. /ДЗ № 1205/05.06.2015 год./          

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 723

            І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ 48619.64.64 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”, с площ от 677 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 996/18.08.2008 год..

            І.1. Определя пазарна цена за ПИ 48619.64.64 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”, с площ от 677 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 996/18.08.2008 год. в размер на 37 782,00 ( тридесет и седем хиляди, седемстотин осемдесет и два) лева без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.64.64 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”, с площ от 677 кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 996/18.08.2008 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 37 782,00 (тридесет и седем хиляди, седемстотин осемдесет и два) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-възд.

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.    8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „прот.”-0, „възд.”-4     /приема се/

            ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.64.37 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”.  /ДЗ № 1211/ 25.06.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 724

            І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ 48619.64.37 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”, с площ от 4 177 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 790/23.07.2007 год..

            ІІ.1. Определя пазарна цена за ПИ 48619.64.37 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”, с площ от 4 177 кв.м., с трайно предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 790/23.07.2007 год. в размер на 189 843,00 (сто осемдесет и девет хиляди, осемстотин четиридесет и три) лева без ДДС.

            2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 48619.64.37 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”, с площ от 4 177 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 790/ 23.07.2007 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 189 843,00 (сто осемдесет и девет хиляди, осемстотин четиридесет и три) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-възд. 

2. Ваня Димитрова Атанасова-възд.    8. Димитър Георгиев Гочев-възд.

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-възд.

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „прот.”-0, „възд.”-4     /приема се/

            ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община  Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.621 по КК на гр. Ахтопол. /ДЗ № 1219/15.07.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 725

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2015 година, като в списъка на имоти за продажба включва ПИ 00878.501.621 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 284 кв.м., актуван с АЧОС № 992/ 07.08.2008 год..

ІІ.1. Определя пазарна цена за ПИ 00878.501.621 по КК на гр. Ахтопол в размер на 27 832,00 (двадесет и седем хиляди, осемстотин тридесет и два) лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 00878.501.621 по КК на гр. Ахтопол, с площ от 284 кв.м., актуван с АЧОС 992/07.08.2008 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 27 832,00 (двадесет и седем хиляди, осемстотин тридесет и два) лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

            ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10094.501.74 по КК на с. Варвара.  /ДЗ № 1220/15.07.2015 год./

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРИВОС,

            Общински съвет-Царево

Р Е Ш И: № 726

            І.1. Определя пазарна цена за ПИ 10094.501.74 по КК на с. Варвара в размер на 35 028,00 (тридесет и пет хиляди, двадесет и осем) лева без ДДС.

            І.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ 10094.501.74 по КК на с. Варвара, с площ от 556 кв.м., актуван с АЧОС № 1836/10.07.2015 год..

            Определя следните задължителни условия:

            Начална тръжна цена в размер на 35 028,00 (тридесет и пет хиляди, двадесет и осем) лева без ДДС.

            Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на  заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

            Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1. Ангел Георгиев Цигуларов-за          7. Дечо Градев Градев-за 

2. Ваня Димитрова Атанасова-за         8. Димитър Георгиев Гочев-за

3. Георги Великов Костадинов-за        9. Кети Георгиева Дикова-за

4. Георги Николов Атанасов-за           10. Младен Димитров Бъчваров-за

5. Даниел Николов Николов-за            11. Невяна Радкова Фешева-отс.

6. Даниел Стоянов Скулиев-за             12. Радослава Русева Кичукова-за

13. Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „прот.”-0, „възд.”-0     /приема се/

           

 Председател на ОбС Царево: /п/

                                      Даниел Скулиев               

 Технически секретар ОбС: /п/

                                             Пенка Янчева

Read 4856 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево