Wednesday, 30 May 2018 15:42

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.3 отАдминистративно процесуалния кодекс

До Ина Христова Шиварова , Нели Запрянова Дъбова , Ивайло Василев Вълев и Татяна Желязкова Агова

Уведомяваме Ви, че с Мотивиран отказ с Изх.№94-01-1259/1/02.05.2018г. на главния архитект на община Царево, отказваме разделянето на основание чл. 152, ал. 2 от ЗУТ на Втори етап на строеж: „Два броя двуетажни къщи и изменения на съществуващите сгради в ПИ № 00878.502.53 по КК на гр. Ахтопол /УПИ IV, кв. 57 по плана на гр. Ахтопол, общ. Царево/ на четири подетапа: I подетап – къща № 3, II подетап – къща № 4, III подетап – къща № 7, IV подетап – къща № 8, поради обстоятелството, че не са налице условията за разделяне съгласно чл. 154 от ЗУТ (ДВ, бр. 13 от 2017 г.).

Горепосоченият мотивиран отказ не е получен от Вас на посочените Ви адреси, поради което, Ви съобщаваме същият по реда на чл.61,ал.3 от АПК.

Съобщението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-Бургас от датата на публикуване.

Неразделна част от настоящото съобщение е Мотивиран отказ с Изх.№94-01-1259/1/02.05.2018г. на главния архитект на община Царево

Read 2590 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево