Friday, 21 December 2018 08:22

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)

На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс

До Стоян Георгеив Фешев, Живка Евтимова Иванова, Михаил Евтимов Иванов и Златка Войнова Кръстева

Уведомяваме Ви, че  с Обявление №РД-12-131/07.11.2018г., Общинска администрация гр. Царево, на основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на гражданите, че е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 48619.502.226 (УПИ II, кв. 30) по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас, с цел промяна отреждането на поземлен имот с идентификатор 48619.502.226 (УПИ II, кв.30) от „за жилищно застрояване с малка височина- до 10 м.“ в „за смесена централна зона“- до 10 м. и К инт=2.0 и обособяване на площадка за строеж на жилищна сграда за нуждите на собствениците.

Горепосоченото Обявление №РД-12-131/07.11.2018г, не е получено от Вас на посочения Ви адрес, поради което, Ви съобщаваме същият по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Проектът се съхранява в Дирекция “Устройство на територията” и може да бъде предоставен  за разглеждане по всяко време на работния ден.

Съобщението подлежи на обжалване  в 14-дневен срок пред Административен съд-Бургас от датата на публикуване.

Read 2399 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево