Wednesday, 24 August 2016 08:57

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години на общински терен с площ от 10 кв.м.

Rate this item
(0 votes)

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-533/16.08.2016г. на Кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО:

                 ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години на общински терен с площ от 10 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.1 по КККР на гр.Царево, актуван с АЧОС № 71/30.09.1997 г., предвиден в схемата за преместваеми обекти за поставяне за „бръснарски услуги”.

ОПРЕДЕЛЯ следните задължителни условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

1. Начална конкурсна цена в размер на 14.00 лв. /четиринадесет лева/ на месец без ДДС и годишна наемна цена – 168.00 лв. /сто шестдесет и осем лева/ без ДДС

2. Направените предложения не могат да бъдат по – малки от първоначалната конкурсна цена плюс 10 %.

 Начин и срок на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:  

В седемдневен срок от влязлата в сила Заповед за определяне на участника спечелил публично оповестения конкурс, последният внася първата месечна наемна цена, предложена от него.

Наемната цена се плаща до 25-то число на текущия месец. 

Допълнителни условия за провеждане на конкурса:

  - Участниците да притежават документ за придобита професионална квалификация „бръснар”.

- Да нямат финансови задължения към Община Царево към датата на конкурса.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за закупуване на конкурсна документация от деловодството на Община Царево - до 16:00 ч. на 14-тия ден от публикуването на обявата в регионален ежедневник.-07.09.2016 г.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за подаване на предложенията за участие – до 16:00 часа на 15-тия ден от публикуването на обявата за конкурса в регионален ежедневник.-08.09.2016 г.

Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в запечатани и непрозрачни пликове, върху които да е изписано името на участника и описание на имота, за който се участва.

ОПРЕДЕЛЯМ цена на конкурсната документация – 100.00 лева без ДДС и размер на депозит за участие – 10% от началната годишна наемна цена, вносима по сметката на Общината: BG 65 STSA 93 00 33 91 58 1610, BIC: STSABGSF, „БАНКА  ДСК” ЕАД клон Царево, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

ОПРЕДЕЛЯМ дата на отваряне на постъпилите предложенията – първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията, час – 10:00 часа, място – заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево. -09.09.2016 г.

Оглед на имотите ще се извършва по искане на кандидат след закупуване на конкурсната документация и внасяне на депозита за участие, всеки работен ден до датата на провеждане на конкурса.

За информация: тел. 0590 55013  - Мария Кушева                                                                                                                     

0590 55025 – Мария Конярова                                                                                                                   

Read 3437 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево