Friday, 30 September 2011 13:41

Корекционни мероприятия на дере до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево

Rate this item
(0 votes)

Име на проектаКорекционни мероприятия на дере до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Мярка 4.1. Дребномащабни местни инвестиции, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-04/2010

Водеща организация: Община Царево

Партньори:

Бюджет: 988 029 лв

Съфинансиране: 49 437,46 лв. /5%/

Срок за изпълнение: 24 месеца

Цели на проекта: Специфични цели: Да се предпазят от наводнения жителите на село Лозенец, с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Да се защити живота и здравето на гражданите на Община Царево и в частност – жителите на село Лозенец, като се намалят рисковете от настъпването на наводнения, чрез осъществяване на мероприятия върху най-важния обект, препятстващ настъпването на такива природни бедствия. Да се защити имуществото на гражданите и фирмите на територията на село Лозенец от наводнения – жилищни имоти, вилни имоти, производствени предприятия, селскостопански предприятия, земеделски площи и прочие. Да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия на територията на Община Царево, посредством повишаване защитеността на населението и бизнеса от наводнения.

Дейности: Дейност 1. Инженерно-геоложко проучване на района, в който ще се осъществяват инвестициите
Дейност 2. Изготвяне на хидроложки доклад
Дейност 3. Изготвяне на технически / работен проект на инвестицията
Дейност 4. Изготвяне н
формуляр за кандидатстване, комплектоване с необходими документи и подаване на проектно предложение
Дейност 5. Сключване на договор за финансиране
Дейност 6. Подготовка за изпълнение на проекта
Дейност 7. Изготвяне на конкурсна документация и провеждане на обществени поръчки за възлагане изпълнение на дейностите по проекта. Сключване на договори с изпълнителите.
Дейност 8 . Строителство.
Дейност 9. Строителен надзор
Дейност 10. : Авторски надзор
Дейност 11. : Одит  на проекта
Дейност 12. : Управление на проекта
Дейност 13: Приемане на инвестициите и въвеждане на обектите  в  експлоатация.
Дейност 14: Отчитане на проекта пред ОПРР и подаване на документи за плащане на субсидия. Получаване на одобрена финансова помощ.
Дейност 15: Информираност  и публичност на проекта.

Статус: Подаден на 01.11.2010г.; Вх.N BG161PO001-4.1.04-0012

Текущо изпълнение: Оценен с 69,5 т., което е повече от минимално допустимия брой точки и очаква финансиране при наличие на средства по мярката.

Read 4679 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево