Tuesday, 27 January 2015 08:52

Протокол 31

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 31

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на  05.06. /четвъртък/ 2014 год. от 09.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов - 1914 год.”-гр. Царево и на 06.06. /петък/ 2014 год. от 10.00 часа в гр. Ахтопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО  заседание на Общински съвет Царево.

І ЧАСТ

на 31-во заседание на ОбС Царево,

провела се на 05.06. /четвъртък/ 2014 год. от 09.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.” - гр. Царево

След изслушване химна на Р. България председателят на Общински съвет Царево г-н Даниел Скулиев откри 31-вото заседание на ОбС.

За дневния ред Гласували „за”- 11, „против”-2, „въздържали се”- 0 /приема се/

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Поемане на дългосрочен дълг от Община Царево за рефинансиране на съществуващ дълг, разплащане на стари обекти по строителната програма на Общината от преди 2011 год. и изграждане на нови такива“ /ДЗ № 859/08.04.2014 год./

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево“  /ДЗ № 877/24.04.2014 год./

   3.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2014 год. до края на учебната 2013/2014 год. в СОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ /ДЗ № 876/24.04.2014 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Откриване на една лятна група-първа възрастова-в Обединено детско заведение „Ален мак“ гр. Царево за периода 01.06.2014 год. - 31.08.2014 год.“ /ДЗ № 893/09.05.2014 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Увеличаване на щатната численост на персонала в дейност „Чистота““ /ДЗ № 892/ 09.05.2014 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Увеличаване на субсидията на Морски спортен клуб „Сереко“ с 6100 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи“ /ДЗ № 869/22.04.2014 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 874/23.04.2014 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/, касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо“ /ДЗ № 888/07.05.2014 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево /НООРОСТОЦ/“ /ДЗ № 872/23.04.2014 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево“ /ДЗ № 871/23.04.2014 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети и за екскурзоводска беседа при посещение на Общински исторически музей - Царево и при посещение на културно-исторически обекти на територията на Община Царево“ /ДЗ № 873/23.04.2014 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Царево“ /ДЗ № 875/23.04.2014 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.507.17 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части“ /ДЗ № 879/24.04.2014 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.353 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 878/24.04.2014 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.354 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 880/24.04.2014 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.344 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 901/20.05.2014 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.15.983 по КККР на гр. Царево, м. „Янов егрек” /ДЗ № 861/ 10.04.2014 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за откриване на процедура по приватизация чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на незавършена сграда на ново училище в строеж, ведно с поземления имот, върху който е разположена, а именно: ПИ № 48619.501.243 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 8598 кв.м., отреден „за хотелски комплекс“, актуван с акт за частна общинска собственост № 925/08.02.2008 год.“ /ДЗ № 897/ 13.05.2014 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 882/25.04.2014 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПИ № 44094.34.10 по КККР на с. Лозенец, с площ от 26,876 дка, начин на трайно ползване-язовир, чрез предоставяне под наем“ /ДЗ № 906/31.05.2014 г./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имот в землището на гр. Царево“ /ДЗ № 887/07.05.2014 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под аренда за срок от 25 години на общински имоти в землището на с. Фазаново“ /ДЗ № 883/ 25.04.2014 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на общински имот публична общинска собственост за ползване като „книжарница“ /ДЗ № 895/ 09.05.2014 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение с площ от 133 кв.м., предвидено „за кафене“, представляващо част от първи етаж на сградата на читалище „Васил Левски“-1925 год. - с. Кости, находяща се в УПИ II, кв. 32“ /ДЗ № 896/09.05.2014 год./

25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Синеморец“ /ДЗ № 900/ 16.05.2014 год./

26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за именуване и преименуване на улици в с. Синеморец“ /ДЗ № 860/08.04.2014 год./

27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ II „за озеленяване“, кв. 135 по плана на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 894/09.05.2014 год./

28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ /ДЗ № 898/16.05.2014 год./

29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Отмяна на Решение № 264/Протокол № 19/21.03.2013 год. на Общински съвет Царево и предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I „за озеленяване”, кв. 77 (Зона север), гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 891/09.05.2014 год./

30.  Питания

31. Докладна записка от инж. Атанас Желязков-Кмет на гр. Ахтопол, относно: „Одобряване на символ - Герб на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 907/31.05.2014 год./

ПО ТОЧКА 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Поемане на дългосрочен дълг от Община Царево за рефинансиране на съществуващ дълг, разплащане на стари обекти по строителната програма на Общината от преди 2011 год. и изграждане на нови такива“ /ДЗ № 859/08.04.2014 год./

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 и чл. 4 от Закона за общинския дълг

     Общинския съвет Царево

Р Е Ш И: № 520

1. Отменя Решение № 349 от 01.07.2013 год. /Протокол № 23/01.07.2013 год./ на Общински съвет Царево.

2. Дава съгласие Община Царево да започне процедура по кандидатстване за поемане на общински дълг при следните параметри:

2.1. Размер на дълга-3 000 000,00 лева, в т.ч. за рефинансиране на съществуващ дълг -1 763 195,00 лв (към 31.03.2014 год.).

 За инвестиции - 1 236 805,00 лв (към 31.03.2014 год.)

 Поради ежемесечните погасителни вноски, които общината прави на 25-то число посочените по-горе суми се променят всеки месец, предвид на  което към датата на сключване на договораза настоящия кредит  същите ще бъдат различни, като тази за рефинансиране на съществуващия дълг ще намалява, а за нови инвестиции ще се увеличава.

                        2.2. Валута на дълга - български лева.

2.3. Вид на дълга-дългосрочен, целеви, за рефинансиране на съществуващ дълг и за инвестиции, поет с договор за общински заем.

2.4. Начин на обезпечаване-учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 6, т. 2 от Закона за общинския дълг.

2.5. Условия за погасяване:

  -  срок за погасяване на кредита-120 месеца;

  -  гратисен период за погасяване на главницата-6 месеца;

  - годишен лихвен процент-плаващ лихвен процент, формиран от сбора на тримесечния Софибор на БНБ плюс надбавка, предложена от участниците, като формираният по този начин лихвен процент е не повече от 6 % към датата на подаване на офертите;

   -  без комисионна за управление и обработка;

   - с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване.

   3. Възлага и делегира права на кмета на община Царево инж. Георги Лапчев да подготви и осъществи процедура по ЗОП  за избор на финансова институция като предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 2 и да сключи договор със спечелилия процедурата участник.

   4. Одобрява списък на обектите, които ще се финансират с остатъка от средствата по кредита след рефинансирането:

200 000,00 лв -благоустрояване пространство около автогара Царево-старо задължение;

120 000,00 лв -реконструкция на  общински  път BGS2282 /ІІІ-9901,  Царево- Ахтопол/- Бродилово;

200 000,00 лв -интегриран воден цикъл Лозенец-Велика;

50 000,00 лв -пречиствателен  модул  с. Синеморец-реконструкция;

50 000,00 лв -пречиствателен  модул  с. Варвара;

230 000,00 лв -проект и изграждане /реконструкция/ на  сграда-бивша Здравна служба гр. Ахтопол в музей;

200 000,00 лв -основен ремонт площадки за игра на открито в ОДЗ„Ален мак“, гр. Царево -в района на двете сгради;

50 000,00 лв -ремонт покрив на СОУ„Никола Вапцаров“, гр. Царево;

 30 000,00 лв -изграждане на тоалетна в морската градина, гр. Царево;

 30 000,00 лв -подмяна на водопровод ул. „Велека“, гр. Царево;

  40 000 лв -асфалтиране  на улици кв. „Василико“.

Обща стойност -1 200 000,00 лв.

   5. Дава съгласие разликата в средствата за инвестиции, която ще се получи до сключването на договора със спечелилия участник и след рефинансирането на съществуващия кредит да се използва за инвестиция  след решение на Общински съвет.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.               8.Димитър Георгиев Гочев-прот.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                   9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                       11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                        12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-1, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево“  /ДЗ № 877/24.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП, във връзка с чл. 36 „б”, ал. 4 от ППЗСП,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 521

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево, съдържащ дейности, които ще бъдат изпълнявани през 2015 година, съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево.

2. Възлага на кмета на Община Царево в 14-дневен срок от приемането на плана същият да бъде предоставен на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане чрез Регионална дирекция за „Социално подпомагане”.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2014 год. до края на учебната 2013/2014 год. в СОУ„Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ /ДЗ № 876/24.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от  Наредба № 7 за определяне броя на учениците и групите на училищата и детските градини и обслужващите звена,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 522

Утвърждава паралелки под норматива от м. януари 2014 год. до края на учебната 2013/2014 год. в СОУ„Н. Й. Вапцаров”-гр. Царево и ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”-гр. Ахтопол и дофинансира със сумата 1 671,40 лв., както следва от приложената справка.

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол

Клас Профил Брой ученици

Дофинансиране

брой ученици

ІІ непрофилирана 13 3
ІІІ непрофилирана 15 1
VІІ непрофилирана 17 1
VІІІ непрофилирана 16 2
Общо 7

           

Единен разходен стандарт на ученик за година -1 460,00 лв.

Общо дофинансиране, считано от 01.01.2014 год. до 15.06.2014 год. -7 ученика х 122,00 лв. – 854,00 лв. на месец х 5,5 месеца = 4 697,00 лв.

20% от 4 697,00 лв. = 939,40 лв.

СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Царево

Клас Профил Брой ученици

Дофинансиране

брой ученици

ХІ”б” профилирана 16 2
ХІ „в” непрофилирана 15 3
Общо 5

           

Единен разходен стандарт на ученик за година -1 460,00 лв.

Общо дофинансиране, считано от 01.01.2014 год. до 30.06.2014 год. -5 ученика х 122,00 лв. 610,00 лв. на месец х 6 месеца = 3 660,00 лв.

20% от 3 660,00 лв. = 732,00 лв.

Общата сума за дофинансиране на брой ученици в Община Царево от 01.01.2014 год. до 30.06. 2014 год. е 12 ученика – 1 671,40 лв..

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Откриване на една лятна група-първа възрастова-в Обединено детско заведение „Ален мак“ гр. Царево за периода 01.06.2014 год. -31.08.2014 год.“ /ДЗ № 893/09.05.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

            Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 523

            1. Дава съгласие в Обединено детско заведение „Ален мак” гр. Царево да се открие една лятна група-първа възрастова, за периода 01.06.2014 год. -31.08.2014 год..

            2. Разкрива три нови щатни бройки в щатното разписание на ОДЗ „Ален мак” гр. Царево на длъжности, както следва:

            2.1. Учител -2 щатни бройки;

            2.2. помощник възпитател -1 щатна бройка.

3. Средствата за работни заплати и осигурителни вноски на персонала в групата за летния сезон-месеци юни, юли и август в размер на 6000,00 лв. следва да се осигурят чрез прехвърляне на същата сума от параграф 10-00- „Местни дейности” в параграф 01-00, 02-00, 05-00 „Местни дейности”, като се запазва бюджетът за местни дейности на ОДЗ „Ален мак” гр. Царево.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                      8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                         10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                         11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                          12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”- 0 /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Увеличаване на щатната численост на персонала в дейност „Чистота“” /ДЗ № 892/09.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 524

Увеличава щатната численост на работниците в дейност „Чистота” по бюджета за 2014 год. с 2 (двама) човека, от 132 на 134 човека, като необходимите средства за работна заплата и осигурителни вноски се осигурят от бюджета за същата дейност, от материалната издръжка.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-отс.                   8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                         10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                         11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                          12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Увеличаване на субсидията на Морски спортен клуб „Сереко“ с 6100,00 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи“ /ДЗ № 869/22.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 525

Одобрява увеличаване на субсидията за 2014 год. на Морски спортен клуб „Сереко” от 20 000,00 лв. на 26 100,00 лв., като необходимите за това средства се вземат от резерва за непредвидени и неотложни разходи, гласуван с бюджета за 2014 год..

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                      8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                         10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                         11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                          12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 874/ 23.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 5 и ал. 6 от Закон за автомобилните превози,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 526

Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Царево, както следва:

Дневна тарифа -1.80 лева на километър;

Нощна тарифа -2.20 лева на километър.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                      8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                         10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                         11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                          12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/, касаещо такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо“ /ДЗ № 888/07.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2 буква „б” от Наредба № 7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.111 от 27.12.2013 год.,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 527

1. Изменя НОАМТЦУ в частта по Приложение № 1 „а”, т. 10 „Други местни такси определени със закон”, т.10.1.2 по следния начин:

10.1.2.1. За депониране на земни маси в общинско депо за строителни отпадъци се заплаща такса в размер 2,00 лв. на куб.м. без ДДС;

 10.1.2.2. За депониране на строителни отпадъци в общинско депо за строителни отпадъци, за 2014 год. се заплаща такса в размер на 24,00 лв./т. без ДДС;

10.1.2.3. Таксите по 10.1.2.1. и 10.1.2.2. се заплащат предварително от лицето, на което се издава разрешението за третиране и транспортиране на земни маси и строителни отпадъци в съответствие с количествата, посочени в разрешението.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево /НООРОСТОЦ/“ /ДЗ № 872/23.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 528

Изменя и допълва Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево по следния начин:

1. Отменя Глава ІV „ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” и приема нова глава със следния номер и със следното съдържание:

„IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  БЕЗОПАСНОСТ  НА 

ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 И ПЕШЕХОДЦИТЕ

Чл. 36 Организацията на движението по улиците и площадите на гр. Царево се извършва съобразно транспортните комуникации и инфраструктура.

(1) Общата схема за организация на движението в населените места в Общината се изработва от общинска администрация, съгласувано със служба „КАТ” при РУП-Царево.

(2) Схемата по ал. 1 се одобрява от Кмета на Общината.

(3) Схемата по ал. 1 се актуализира всяка година до 15.05. при настъпили промени.

Чл. 37 (1) Кметът на Общината определя със заповед кои улици и площади в строителните граници на населените места са затворени за движение и паркиране на МПС.

(2) Улиците и площадите по ал. 1 имат характер на свободна пешеходна зона.

Чл. 38 Разкриването на автобусни линии за обществен превоз на пътници и одобряването на разписанията за движение по тях се извършва по реда на Закона за автомобилните превози и се одобрява с решение на Общинския съвет.

Чл. 39 Кметът на общината определя със заповед местата за домуване на автобуси, товарни автомобили, специализирани автомобили и селскостопанска техника в границите на населените места.

Чл. 40 (1) Забранява се  движението на ППС с животинска тяга на територията на Община Царево, когато ППС са без регистрационен номер, престилка, с нерегистрирано животно и без светлоотразителни знаци.

(2) Собственикът на такова ППС е длъжен да го регистрира в съответното кметство или кметско наместничество по постоянния си адрес, след съответната регистрация на животното. Със заповед на кмета на Община Царево се определят лицата, които да водят регистрите на ППС с животинска тяга, както и реда и условията за регистрацията им. Собствениците на такива ППС са длъжни да вземат необходимите мерки /поставяне на престилка и др./ за недопускане замърсявания от животните.

Чл. 41 (1) Когато лодките са разположени на тротоари или улица, собствениците заплащат тротоарна такса за времето на престоя. Лодките се съхраняват само на определените за целта места или в личните дворове.

(2) Използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип на територията на общинските водни площи става с разрешение от съответните организации, стопанисващи водните площи и при условията, определени от общината.

Чл. 42 Забранява се:

1. домуването на автобуси, товарни автомобили, специализирани коли и селскостопанска техника извън определените места по реда на чл. 39 от Наредбата;

2. движението в границите на населените места на МПС с неугледен външен вид, неуплътнени каросерии, фургони, цистерни и със силно замърсени с кал гуми;

3. паркирането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 2,5 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 12 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с изключение на местата, определени от кмета на Община Царево;

4. паркирането, преминаването и движението на пътни превозни средства /ППС/ по тротоари, алеи на паркове и градини, засадени и озеленени площи, пешеходни зони и дворове на учебни и детски заведения, площадки за отдих и детски площадки. Допуска се престой и паркиране на пътни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от общинската администрация места, успоредно на оста на пътя,  ако  откъм  страната  на  сградите  или други препятствия остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци;

5. паркирането по улици и тротоари и зелени площи на отчислени, изоставени, разкомплектовани ППС на територията на Община Царево. Собствениците на такива ППС след отчисляването на последните поради негодност за употреба, са длъжни да ги предават на вторични суровини или оставят на определените за целта места;

6. паркирането и престоят на ППС на местата за контейнери за боклук и в непосредствена близост до тях;

7. паркирането и престоят на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

8. паркирането и престоят до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

9. паркирането и престоят в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

10. паркирането и престоят на пешеходни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

11. паркирането и престоят на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;

12. паркирането и престоят на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;

13. паркирането и престоят пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или излизат пътни превозни средства;

14. паркирането и престоят на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация, на които е отнето или е върнато в Министерството на вътрешните работи;

15. паркирането и престоят на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

16. паркирането и престоят на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

17. паркирането и престоят на места, определени за инвалиди;

18. използването на тротоари, детски площадки, паркове и други зелени площи за ремонт на ППС;

19. ограждането, поставянето на съоръжения по улици, площадки, алеи и откритите паркинги за паркиране на лични ППС, както и да се поставят маркировки /графични, цифрови, и други обозначения/ по такива места за лични нужди;

20. снижаването на бордюри и тротоари за удобен подход на ППС към сгради, гаражи и дворове без предварително разрешение на Главния архитект на Общината;

21. движението на превозни средства, оборудвани с вериги и железни грайфери, по асфалтираните улици без разрешение на съответните административни органи;

22. извършването на действия, с които се повреждат, унищожават съоръжения и комуникации на съобщенията;

23. повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и други съоръжения и сигнализация, свързани с безопасността на движението, както и поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателните жалони;

24. използването на превозни средства на обществения транспорт за предизборна агитация;

25. превозът на кучета и други животни в средствата на обществения транспорт;

26. изместването на пътни съоръжения, ограничаващи преминаването на ППС по улици, площади и други;

27. поставянето на всякакви предмети върху уличните платна за движение на ул. „Михаил Герджиков” и ул. „Хан Аспарух” в гр. Царево без писмено разрешение от кмета на Община Царево.

Чл. 43Поставени предмети върху уличните платна с възможност за възникване на ПТП и възпрепятстване на ППС и пешеходците могат да бъдат премествани без знанието на собствениците им или упълномощени от тях лица.

(1) Преместените предмети се транспортират на предварително оповестено място.
            (2) На нарушителите се съставя акт за административно нарушение и се заплаща такса в размер, определен с решение на Общински съвет  Царево.“

  1. 2.В Глава V „Принудителни административни мерки” добавя следния нов член с номерация и съдържание, както следва:

„Чл. 44 „а“ (1) За осигуряване безопасността на движението по уличната мрежа и за преустановяване на административните нарушения може да се прилага следната принудителна административна мярка-принудително задържане чрез използването на техническо средство скоба на МПС, което е паркирано в нарушение на Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и тази Наредба.

(2) Мярката по принудително задържане чрез използване на техническо средство „скоба” се прилага в случаите на:

1. МПС, паркирано в нарушение на ЗДвП без да пречи на другите участници в движението;

2. МПС, паркирано в нарушение на тази Наредба;

3.МПС,паркирано на платено паркомясто и място в платени зони-общинска собственост, но без да е заплатена определената за това такса.

(3) В случаите по предходната алинея МПС може да бъде блокирано с техническо средство скоба от оторизиран изпълнител със съдействието на РУ „Полиция”, като устройството се сваля след заплащане разноските по поставянето и свалянето му.

(4) Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство „скоба“, таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните МПС, се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Общината, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(5) Конструкцията на скобата и начинът на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на МПС.

(6) Забранява се повреждането на поставената скоба, както и освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това.

(7) На предното странично стъкло на автомобила от страна на шофьора се поставя съобщение за водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването му.

(8) Техническо средство „скоба“ се поставя на предно ляво колело /от страната на водача/, но при технически затруднения може да се блокира и друго колело на МПС, без да уврежда колелото. Веднага след това се правят най-малко три броя снимки с фотоапарат за констатиране на нарушението и се съобщава на диспечера - дежурният в Общината, регистрационния номер и марка на МПС, място на нарушението, час и минути на поставяне на техническото средство „скоба”.

(9) За принудително задържане на МПС чрез използването на техническо средство „скоба“ собствениците или упълномощените от тях водачи дължат заплащането на такса, чиито размер е фиксиран и се определя от Общински съвет Царево с Наредбата за определянето и администрирането местните  такси и цени на услуги на Община Царево по предложение на кмета на общината. 

(10) Разходите по ал. 9 и таксата за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на МПС при неговото отблокиране и се събират от лицата, упълномощени  от кмета на община Царево.

(11) Принудително задържане на МПС чрез използване на техническо средство „скоба” се прилага до заплащане на дължимата такса и глоба с фиш или до съставяне и връчване на АУАН.

(12) МПС се освобождава не по-късно от два часа след получаването на искането от водача или собственика на МПС.

(13) Не могат да се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване, както и не могат да бъдат задържани чрез използване на техническо средство „скоба” автомобили на Спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието, „Военна полиция“ и „Гранична полиция”.  Автомобилите на тези институции и организацииимат право да паркират безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

(14) Контролът по изпълнението на принудителното задържане на неправилно паркираните МПС с техническо средство тип „скоба” и изискванията на Глава IV от тази Наредба се осъществява от:

1. Кмета на Община Царево или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

2. Началника на РУП Царево чрез определените от него длъжностни лица.

3. Лицата определени от кмета на община за изпълнители на възложените им дейности по Глава IV от тази Наредба.

(15) Редът за определяне на екипите, работещи по блокиране на колелата на неправилно паркираните автомобили, за установяване на нарушенията и водене на отчетност за определяне на размера и заплащането на таксата за блокиране на автомобилите и улиците, по които работят, са определени в Приложение № 1 от настоящата Наредба.“

3. В глава VI „Административнонаказателни разпоредби“ се добавя нов член 46 „а“ със следното съдържание:

„Чл. 46 „а“ (1)  За явно маловажни случаи на нарушенията на изискванията на Глава IV оттази Наредба, установени при извършването им, на извършителя може да бъде наложена на място глоба с фиш в размер до 50 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на упълномощения от Община Царево служител, наложил глобата, за самоличността на нарушителя, за мястото и времето на нарушението, за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената глоба. На нарушителя, заплатил глобата доброволно, се дава екземпляр от фиша.

(2) На лицето, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената глоба и откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на чл. 48 от Наредбата.

(3) Фиш за неправилно паркирано МПС може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към МПС, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към МПС е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол. Контролната дейност се извършва от РУП-Царево и КАТ, както и определени от кмета на общината контролни органи според чл. 167, ал. 2 от ЗДвП, като средствата се събират в общинския бюджет.

(4) Средствата, събрани от нарушителите по паркирането, се внасят в бюджета на Община Царево.

(5) Издаден фиш, глобата, по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

(6) Собственикът или този, на когото е предоставено МПС, отговаря за извършеното от него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил МПС.

(7) Редът за определяне на екипите, работещи по издаване на фишове, за установяване на нарушенията и водене на отчетност и улиците, по които да работят, са определени в Приложение № 2 от настоящата Наредба.“

4. Добавя ново Приложение № 1 към чл. 44а, ал. 14 със следното съдържание:

„Приложение № 1 към чл. 44а, ал. 14

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКИПИТЕ,

РАБОТЕЩИ ПО БЛОКИРАНЕ КОЛЕЛАТА НА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНИ МПС, ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗНОСКИТЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА МПС И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО ДА РАБОТЯТ

1. Редът съгласно чл. 44 „а“, ал. 2 от Наредбата по настоящото приложение се определя на основание чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП.

2. Дейността по блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили да се провежда само на улици, площади и паркинги - общинска собственост, в случаите на:

- МПС, паркирано в нарушение на ЗДвП без да пречат на другите участници в движението;

- МПС, паркирано в нарушение на тази Наредба;

- МПС,паркирано на платено паркомясто и място в платени паркинги и зони общинска собственост, но без да е заплатена определена за това такса.

3. Дейността по блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили може да се извършва от определени със заповед на Кмета на Община Царево служители или да се предоставя по реда на Закона за общинската собственост и Закона за обществените поръчки.

4. Блокиране колелата на неправилно паркиран автомобил става след констатиране на нарушението от определен от Община Царево служител по опазване на обществения ред.

 5. Екипът за блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили се състои най-малко от един работник, извършващ операциите по блокирането и освобождаването и определен от Кмета на Община Царево служител по опазване на обществения ред. Екипът трябва да е оборудван най-малко с 20 броя скоби, с които да могат да се блокират автомобилни колела с размери на джантата от 13 до 21 цола и ширина на протектора от 145 мм до 245 мм. Скобата трябва да е метална и с конструкция и заключващо устройство, които да не позволяват освобождаването й от други лица.

6. Екипът по предходната точка трябва да има мобилна връзка с офис, регистриращ и управляващ дейността им. 

 7. Когато контрольорът установи нарушение на  чл. 44а от Наредбата, дава нареждане на работника за поставяне на скоба на едно от колелата на неправилно паркирания автомобил. По правило трябва да се блокира предното ляво колело, но при технически затруднения може да се блокира и друго колело. Веднага след това контрольорът съобщава по средството за мобилна връзка в офиса данните за автомобила - регистрационен номер, марка, цвят, място на нарушението, часа и минутите и кой екип е поставил скобата. Поставя на предното стъкло на автомобила съобщение за водача, съгласно чл. 44а, ал. 6 от Наредбата. Съобщението трябва да съдържа текст с основанието за блокиране на колелото на автомобила и указания за реда за освобождаването му. Съобщенията се осигуряват за сметка на Общинска администрация. Освен това, екипът записва в специален за целта дневник или миникомпютър данните, съобщени в офиса.

8. Когато при контрольора, работещ с екипа по т. 5, постъпи лично или чрез средството за мобилна връзка с офиса, искане от водача или собственика на автомобила за сваляне на скобата от колелото му, той дава нареждане на работника за свалянето й, след като заявителят плати определената такса по блокирането съгласно чл. 44а, ал. 8 от Наредбата, включително и дължимата такса за паркиране.

9. Явяването на екипа по т. 5 за сваляне на скоба трябва да стане в рамките на не повече от един час след получаването на искането на водача или собственика на автомобила. След свалянето на скобата контрольорът отбелязва в дневника си и съобщава в офиса на Общината датата и часа на свалянето й.

10. Размерът на таксата съгласно чл. 44а, ал. 8  от Наредбата е единен за всички улици, площади и паркинги - общинска собственост на територията на Община Царево. 

11. Заплащането на разноските по поставянето и свалянето на скобата се заплаща от водача или собственика на автомобила с блокирано колело на работника от екипа, свалящ скобата, за което той издава съответния документ.“

5. Добавя ново Приложение № 2 към чл. 46 „а“, ал. 8 със следното съдържание:

„Приложение № 2 към чл. 46 „а“, ал. 8

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКИПИТЕ,

РАБОТЕЩИ ПО ИЗДАВАНЕ НА ФИШОВЕ ЗА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНО МПС В ОТСЪСТВИЕТО НА ВОДАЧА,

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО ДА РАБОТЯТ

1. Редът съгласно чл. 46 „а“, ал. 3 от Наредбата се определя на основание чл. 186, ал. 3 от ЗДвП. 

2. Районите на действие на екипите се предлагат от Секретарят/гл. инсп. СИООР при Общинска администрация Царево и се утвърждават от кмета на Община Царево.

3. Дейността по издаване на фишове за неправилно паркирано МПС в отсъствието на водача се извършва от упълномощени от кмета на Община Царево служители по опазване на обществения ред.

4. Издаването на фишове за неправилно паркирано МПС в отсъствието на водача става след констатиране на нарушението от служителите, упълномощени от кмета на Община Царево, работещи в екип от по двама души.

5. Екипът по предходната точка трябва да има средство за мобилна връзка с офис, регистриращ и управляващ дейността им и също цифров фотоапарат.

6. Когато екипът установи нарушение на Наредбата или ЗДвП по отношение на паркирането, закрепва първия екземпляр от фиша към МПС, като взема мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към МПС е равносилно на връчването му. Веднага след това екипът съобщава по средството за мобилна връзка в офиса данните за МПС - регистрационен номер, марка, цвят, място на нарушението, часа и минутите и кой екип е издал фиша. Във фиша трябва да се съдържа основанието, на което се издава, размера на глобата, срокът за плащането й и мястото, където тя да се плати. Фишовете се осигуряват за сметка на Община Царево. Освен това екипът записва в специален за целта дневник или миникомпютър данните, съобщени в офиса. Правят се три броя снимки на паркираното в нарушение МПС с дата, час и минути.

7. Вторият екземпляр от фиша се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на нарушителя, когато не си е платил в определения срок глобата, а третият екземпляр остава в службата за контрол.

8. Офисът на службата по контрол трябва да е оборудван с компютър, който да е свързан с масива от информация на направление „Пътна полиция-КАТ“ при СДВР или всяка седмица се отправя писмено искане до Районното управление „Полиция” - Царево за предоставяне на данните на нарушителите - собствениците на паркираните в нарушение МПС. 

9. Глобите, събирани от нарушителите по паркирането, постъпват в бюджета на Община Царево.“

Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево“ /ДЗ № 871/23.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 529

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево в Приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги”, в частта „Цени на такси-стопанска дейност”, като добавя нова подточка със следното съдържание:

„СД-30. При неправилно паркиране нарушителят заплаща такса в размер на 15,00 лв. с ДДС за принудително задържане на ППС чрез техническо средство (скоба).“.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                  7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.               8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                   9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                       11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                        12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-8, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети и за екскурзоводска беседа при посещение на Общински исторически музей-Царево и при посещение на културно-исторически обекти на територията на Община Царево“ /ДЗ № 873/23.04.2014 год./

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 2 от ЗЗРК, 

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 530

           

1. Отменя т. 1 и т. 2 от Решение № 119/Протокол № 9/28.06.2012 год. на Общински съвет Царево, като частта му по т. 3 се запазва и приема самостоятелно номера на същото решение.

2. Допълва  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево по следния начин:

2.1 В Приложение № 1 „Местни такси и цени на предоставени услуги“, в частта „Цени на такси-Стопански дейности“ добавя нова точка СД-29 със следното съдържание:

СД-29

ЦЕНОРАЗПИС

НА  ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЦАРЕВО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТАКСАТА

ЦЕНА

(лв./човек)

1. За входен билет при посещение на Общински исторически музей-Царево и музейни сбирки на територията на Община Царево:
1.1 За възрастни 3
1.2 За непълнолетни 1
1.3

За групово посещение

над 15 човека:

1.3.1 За възрастни 2
1.3.2 За непълнолетни 0.80
1.4 За студенти 1
2. За екскурзоводска беседа:

ЦЕНА

(лв./беседа)

2.1 при посещение на Общински исторически музей-Царево
2.1.1 до 10 човека 5
2.1.2 над 10 човека 10
2.2 при посещение на културно-исторически обекти на територията на Община Царево 20

2.2 В Приложение № 3 „Пълно или частично освобождаване от задължение за заплащане на отделни видове такси и цени на услуги“, раздел А „По решение на Общинския съвет“, точка 5 добавя нова подточка 5.4 със следното съдържание:

„5.4 Освобождава от входна такса при посещение на Общински исторически музей-Царево и музейни сбирки на територията на Община Царево инвалиди.“

1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                      7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова- за                       8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Царево“ /ДЗ № 875/23.04.2014 год./

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

             Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 531

1. Отменя Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Царево, приета с Решение № 258, Протокол № 16/15.02.2005 год..

2. Приема нова Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Царево съгласно представения проект.       

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.507.17 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинските части“/ДЗ № 879/24.04.2014год./

На основание чл.21, ал.1 т.8 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 532

Прекратява съсобствеността на Община Царево върху ПИ № 48619.507.17 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване на 102/1102 кв.м. ид. части от ПИ № 48619.507.17 по КККР на гр. Царево, актувани с АЧОС № 1720/07.04.2014 год., от Васил Костадинов Иванов, ЕГН-хххххххх и Плумка Стойкова Иванова, ЕГН-хххххххх, на стойност 1 326,00 лв. (хиляда, триста двадесет и шест лева) без ДДС, при равни квоти.

След влизане в сила на настоящото решение кметът на Община Царево да издаде заповед за продажба на горецитирания имот.

След заплащането упълномощава кмета на Община Царево да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.353 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 878/24.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 533

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.353 по КККР на с. Синеморец, в размер на 100 005,00 лв. (сто хиляди и пет лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.353 по КККР на с. Синеморец, с площ от 885 кв.м., актуван с АЧОС № 1718/07.04.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 100 005,00 лв. (сто хиляди и пет лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.              8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                      10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-прот.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-2, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.354 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 880/24.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 534

              1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.354 по КККР на с. Синеморец, в размер на 83 846,00 лв. (осемдесет и три хиляди, осемстотин четиридесет и шест лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.354 по КККР на с. Синеморец, с площ от 742 кв.м., актуван с АЧОС № 1717/07.04.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 83 846,00 лв. (осемдесет и три хиляди, осемстотин четиридесет и шест лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10% .

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг  с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.               8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                   9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                       11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                        12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.344 по КККР на гр. Царево”/ДЗ № 901/20.05.2014год./

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 535

1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.501.344 по КККР на гр. Царево, в размер на 77 376,00 лв. (седемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и шест лева) без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.501.344 по КККР на гр. Царево, с площ от 1 209 кв.м., актуван с АЧОС № 1732/19.05.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 77 376,00 лв. (седемдесет и седем хиляди триста седемдесет и шест лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7.Дечо Градев Градев-възд.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.               8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                   9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                       11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                        12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”-3 /приема се/

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.15.983 по КККР на гр. Царево, м. „Янов егрек” /ДЗ № 861/10.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 536

              І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ № 48619.15.983 по КККР на гр. Царево, м. „Янов егрек”, с площ от 1 232 кв.м., с трайно предназначение-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 1716/ 31.03.2014 год..

ІІ.1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.15.983 по КККР на гр. Царево, м. „Янов егрек”, с площ от 1 232 кв.м., с трайно предназначение-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 1716/31.03.2014 год. - в размер на 130 000,00 лв. (сто и тридесет хиляди лева) без ДДС.

ІІ.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 48619.15.983 по КККР на гр. Царево, м. „Янов егрек”, с площ от 1 232 кв.м., с трайно предназначение- земеделска, с начин на трайно ползване-нива, актуван с АЧОС № 1716/31.03.2014 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 130 000,00 лв (сто и тридесет хиляди лева) без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.               8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                   9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                       11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                        12.Радослава Русева Кичукова-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за откриване на процедура по приватизация чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на незавършена сграда на ново училище в строеж, ведно с поземления имот, върху който е разположена, а именно: ПИ № 48619.501.243 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 8598 кв.м., отреден „за хотелски комплекс“, актуван с акт за частна общинска собственост № 925/08.02.2008 год.“ /ДЗ № 897/13.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл.  5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, 

Общински съвет  Царево

Р Е Ш И: № 537

І. Приема приложените към настоящата докладна записка информационен меморандум и приватизационна оценка на незавършена сграда на ново училище в строеж, ведно с поземления имот, върху който е разположена, а именно: ПИ № 48619.501.243 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 8 598 кв.м., отреден «за хотелски комплекс», актуван с акт за частна общинска собственост № 925/08.02.2008 год..

ІІ.1. Открива процедура по приватизация чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на следния общински незавършен обект на строителството, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Незавършена сграда на ново училище в строеж, ведно с поземления имот, върху който е разположена, а именно: ПИ № 48619.501.243 по КККР на гр. Царево, целият с площ от 8 598 кв.м., отреден «за хотелски комплекс», актуван с акт за частна общинска собственост № 925/08.02.2008 год..

ІІ.2. Определя начална тръжна цена – 1 019 000,00 лв. /един милион и деветнадесет хиляди лева/ без ДДС.

ІІ.3. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК определя стъпка за наддаване-20 000,00 лв. /двадесет хиляди лева/ без ДДС.

ІІ.4. Определя депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена и определя краен срок за внасянето му-до изтичане на крайния срок за подаване на предложенията за участие в търга, по сметка на Община Царево № BG65STSA 93003391581610, в Банка „ДСК” ЕАД, Клон „Царево” BIC: STSABGSF.

ІІ.5. Място за закупуване на тръжна документация-касовия салон на община Царево, ет. 1, ул. «Хан Аспарух» при цена на документацията-200,00 лв. без ДДС.

ІІ.6. Срок за закупуване на тръжната документация-до 14 ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

ІІ.7. Срок за подаване на предложенията за участие в търга-до 15 ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

ІІ.8. Срок за извършване на оглед на обекта-до 14 ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник-всеки работен ден от 9.00-16.00 часа.

 ІІ.9. Провеждане на търга-в сградата на община Царево, заседателната зала, от 14.00 ч, първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията за участие в търга.                                     

ІІ.10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга -няма.

ІІ.11. Утвърждава тръжна документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване:

1. Обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, а именно: наименование на обекта, начална тръжна цена, стъпка за наддаване, размер на депозит и краен срок за внасяне, място за закупуване на тръжната документация и цената, срок за закупуване на тръжна документация, срок за извършване на оглед на обекта, срок за подаване на предложения за участие, място-ден-час за провеждане на търга, предварителни квалификационни изисквания.

2. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени:

- удостоверение за актуално състояние или ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

- Удостоверение от отдел „МДТ” за липса на задължения към Община Царево за заплащане на местни данъци и местни такси и декларация /свободен текст/ от участниците за липса на непогасени частни финансови задължения към Община Царево;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит за участие;

- решение на управителния орган за участие в процедурата и придобиване /за търговските дружества/;

- за физическите лица, които не са еднолични търговци /ЕТ/-копие от лична карта.

3. Основания за недопускане до участие в търга:

- предложението е подадено след срока, определен с решението на ОбС;

- предложението е подадено в незапечатан плик или прозрачен плик;

- не съдържа документ за внесен депозит за участие в търга;

- не съдържа документ за закупена тръжна документация;

- не съдържа, който и да е документ, посочен в горепосочения изчерпателен списък по т. 2 от раздел ХІ;

4. Разяснения относно процедурата по провеждане на търга и сключването на договор за приватизация.

5. Проект за договор.

6. Информационен меморандум.

ІІ.12. Назначава комисия по чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите в състав:

Председател: Мария Конярова-секретар на община Царево

Членове: 1. Мария Динкова-юрисконсулт при община Царево

                  2. Галина Вълева-гл. експерт «ОС»

                  3. Даниел   Николов Николов /общ. Съветник/

                  4. Ангел Георгиев Цигуларов /общ. Съветник/

                  5. Георги Великов Костадинов /общ. Съветник/

                  6. Радослава Русева Кичукова  /общ. Съветник/

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите определя по 50 лв. /петдесет лева/ възнаграждение на членовете на комисията-общински съветници.

Възлага на кмета да организира провеждането на процедурата по публичен търг с явно наддаване, да постанови решение за определяне на спечелилия търга участник, да сключи договор.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                     8.Димитър Георгиев Гочев-отс.                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                    9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                        10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                        11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                         12.Радослава Русева Кичуков-възд.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 882/25.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1 от НРПУРИВОС,

 Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 538

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

ПИ № 44094.18.1 по КККР на с. Лозенец, с площ от 15.655 дка, с НТП „друг вид нива”, актуван с АЧОС № 1648 от 19.06.2013 год..

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                      8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                         10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                         11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                          12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПИ № 44094.34.10 по КККР на с. Лозенец, с площ от 26,876 дка, начин на трайно ползване-язовир, чрез предоставяне под наем“ /ДЗ № 906/31.05.2014 год./

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС, във връзка с § 12, т. 2 от Закон за  изменение и допълнение на Закона за водите,

 Общински съвет Царево

РЕШИ: № 539

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва ПИ № 44094.34.10 по КККР на с. Лозенец, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 677/08.01.2013 год., с площ 26,876 дка, с начин на трайно ползване-язовир.

  2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно  наддаване за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир с № 44094.34.10 по КККР на с. Лозенец, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 677/08.01.2013 год., с площ от 26,876 дка, с начин на трайно ползване-язовир, чрез предоставяне под наем за срок от 10 години.

2.1. Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

- Начална тръжна наемна цена в размер на 134,38 лв. /сто тридесет и четири лева, тридесет и осем стотинки/ без ДДС на месец, годишна тръжна наемна цена в размер на 1 612,56 лв. /хиляда, шестстотин и дванадесет лева, петдесет и шест стотинки/ без ДДС;

- Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10% от същата.

  1. 2Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имотите-общинска собственост при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имот в землището на гр. Царево“ /ДЗ № 887/07.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона на арендата в земеделието, във връзка  с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 540

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

- ПИ № 48619.41.6 по КККР на гр. Царево, с площ от 5.958 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 882/28.04.2005 год..

2. Отдава под аренда на „Градина Царево”ЕООД-гр. Царево, ЕИК-ххххххх, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. „Юрий Гагарин” № 13, представлявано от Керка Кирова, за срок от 20 години поземлен имот № 48619.41.6 по КККР на гр. Царево, с площ от 5.958 дка, с начин на трайно ползване „нива”, пета категория, актуван с АЧОС № 882/28.04.2005 год., при годишна арендна цена в размер на 59,58 лв. (петдесет и девет лева, петдесет и осем стотинки) без ДДС.

3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                       7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                      8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                         

3.Георги Великов Костадинов-за                     9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                         10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                         11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                          12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под аренда за срок от 25 години на общински имоти в землището на с. Фазаново“ /ДЗ № 883/25.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с  чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с Тарифата за базисни наемни цени към НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 541

  1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

-  ПИ № 008002 по КВС на с. Фазаново, с площ от 2.002 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1723/16.04.2014 год.;

- ПИ № 008004 по КВС на с. Фазаново, с площ от 21.063 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1725/16.04.2014 год.;

- ПИ № 008005 по КВС на с. Фазаново, с площ от 17.274 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1724/16.04.2014 год..;

- ПИ № 008164 по КВС на с. Фазаново, с площ от 12.771 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1726/16.04.2014 год..

2. Отдавапод аренда на „Агроинвест-ДК”ЕООД, ЕИК-хххххххх, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, к-с „Меден Рудник”, бл. 464, вх. 6, ет. 4, ап. 83, представлявано от Петър Стефанов, за срок от 25 години следните имоти:

-  ПИ № 008002 по КВС на с. Фазаново, с площ от 2.002 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1723/16.04.2014 год.;

- ПИ № 008004 по КВС на с. Фазаново, с площ от 21.063 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1725/16.04.2014 год.;

- ПИ № 008005 по КВС на с. Фазаново, с площ от 17.274 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1724/16.04.2014 год..;

- ПИ № 008164 по КВС на с. Фазаново, с площ от 12.771 дка, с начин на трайно ползване „нива”, трета категория, актуван с АЧОС № 1726/16.04.2014 год.,

при годишна арендна цена общо за всички имоти в размер на 743.54 лв. /седемстотин четиридесет и три лева, петдесет и четири стотинки/ без ДДС.

  1. Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед и да сключи договор за аренда при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                      7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                     8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                    9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                        11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                         12.Радослава Русева Кичукова-отс.

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на общински имот-публична общинска собственост за ползване като „книжарница“ /ДЗ № 895/09.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 542

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 година, като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот:

- общинско помещение с площ от 8 кв.м., представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор № 00878.501.100.1 по КККР на гр. Ахтопол, цялата с площ от 1030 кв.м., актуван с АПОС № 577/23.07.2010 год..

              2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за книжарница, за срок от 3 години на общинско помещение с площ от 8 кв.м., представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор № 00878.501.100.1 по КККР на гр. Ахтопол, цялата с площ от 1030 кв.м., актувана с АПОС № 577/23.07.2010 година.

                        2.1. Задължителни условия за провеждане на търга:

2.1.1. Начална тръжна наемна цена в размер на 28,16 лв. (двадесет и осем лева и шестнадесет стотинки) на месец без ДДС, или 337,92 лв. (триста, тридесет и седем лева, деветдесет и две стотинки) без ДДС на година.

2.1.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

3. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                    10.Младен Димитров Бъчваров-отс.

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение с площ от 133 кв.м., предвидено „за кафене“, представляващо част от първи етаж на сградата на читалище „Васил Левски“-1925 год.”-с. Кости, находяща се в УПИ II, кв. 32“ /ДЗ № 896/09.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 543

1. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на общинско помещение, с площ от 133 кв.м., предвидено „за кафене”, представляващо част от  първи етаж на сградата на читалище „Васил Левски”-1925 г.”-с. Кости, находяща се в УПИ ІІ, кв. 32 по ПУП на с. Кости, за който имот е съставен АПОС № 12/15.05.1998 година, с граници на целия имот: изток-улица, запад-парцел І, север-площад и юг – улица и парцел ІІІ.

2.  Определя задължителни условия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване:

2.1. Начална тръжна наемна цена в размер на 216,79 лв. (двеста и шетнадесет лева, седемдесет и девет стотинки) без ДДС на месец,  годишна тръжна наемна цена в размер на 2601,48 лв. (две хиляди, шестстотин и един лев, четиридесет и осем стотинки) без ДДС.

              2.2. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна наемна цена плюс 10 % от същата.

3. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:” Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Синеморец” /ДЗ № 900/16.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

                                                          Р Е Ш И: № 544

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

ПИ № 66528.9.275 по КККР на с. Синеморец, с площ от 4,999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 187/13.03.2009 год..

2. Отдава под наем на Спас Атанасов Атанасов, с ЕГН-ххххххх, с адрес: с. Синеморец, ул. Петрова нива № 11, за срок от 10 години следния имот:

ПИ № 66528.9.275 по КККР на с. Синеморец, с площ от 4,999 дка, с начин на трайно ползване „нива”, четвърта категория, актуван с АПОС № 187/13.03.2009 год.,

при годишна наемна цена в размер на 59,99 лв. /петдесет и девет лева, деветдесет и девет стотинки/ без ДДС.

3.Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                         7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                        8.Димитър Георгиев Гочев-за                                                                                        

3.Георги Великов Костадинов-за                       9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                          10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                           11.Невяна Радкова Фешева-за

6.Даниел Стоянов Скулиев-за                            12.Радослава Русева Кичукова-за

                                 13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

            Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за именуване и преименуване на улици в с. Синеморец“ /ДЗ № 860/08.04.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 545

Именува и преименува улици в с. Синеморец, Община Царево, както следва:

  1. Преименува отсечката между о.т. 86 и о.т. 88 от ул. „Чайка” в ул. „Силистар”.
  2. Именува отсечката между УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV (от юг) и УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 49 (от север)   - ул. „Чайка”.
  3. Именува две новообразувани улици по следния начин:
  4. 1.Улица между кв. 3 (от изток) и кв. 4, кв. 48 и кв. 50 (от запад)-ул. „Изгрев”.
  5. 2.Улица между кв. 2 и кв. 51 (от север) и кв. 50 и кв. 1 (от юг)-ул. „Черно море”.

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на изработен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ II „за озеленяване“, кв. 135 по плана на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 894/09.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 546

Одобрява представения проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ „за озеленяване”, кв. 135 по плана на гр. Царево, по силата на който се обособяват нови УПИ, както следва: „нов УПИ ІІ „за озеленяване”, УПИ ІІІ „за КОО”, УПИ ІV „за ТП”, УПИ V „за озеленяване”, УПИ VІ „за озеленяване” и УПИ VІІ „за озеленяване”, кв.135 по плана на гр. Царево, създава се нов кв.135 „а” и се образуват следните урегулирани поземлени имоти в него: УПИ І „за озеленяване и паркинг”, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ – всички с отреждане „за жилищни сгради” и УПИ VІІ „за хотел”, както и се образува улица, която разделя кв. 135 и кв. 135 „а” по плана на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас.

Гласували „за”-13, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 28. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура” /ДЗ № 898/16.05.2014 год./

 „Чл. 11, ал. 7 - В случай, че Преобретателят не бъде регистриран като ВиК оператор, учредителя може да прекрати този договор като заплати на Приобретателя стойността на свободния капацитет на изградените от него ВиК мрежи и съоръжения, от която следва да се приспадне сумата, явяваща се оценка на комисията по чл. 210 от ЗУТ за цялото съоръжение.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 193 и следващите от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 547

1. Одобрява предложения проект на договор за спогодба за учредяване на право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл. 193 от ЗУТ-Приложение към тази докладна записка, ведно с направените корекции.

2. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор със «Сърфъс Парадайс клуб»АД, ЕИК-хххххххххх, с представител Стефан Христов Холиолчев, съгласно условията и параметрите на одобрения по т. 1 договор.

            Гласували „за”-11, „против”-0, „въздържали се”-2 /приема се/

ПО ТОЧКА 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Отмяна на Решение № 264/Протокол № 19/21.03.2013 год. на Общински съвет Царево и предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I „за озеленяване”, кв. 77 (Зона север), гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 891/09.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 548

1.   Отменя Решение № 264/ Протокол № 19/21.03.2013г. на Общински съвет Царево.

2.  Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ, касаещо УПИ І „за озеленяване”,кв. 77 (Зона Север), гр. Царево, Община Царево (ПИ № 48619.501.345 по КК на гр. Царево), при който от УПИ І „за озеленяване”се образуват шест нови УПИ: УПИ І-345, кв. 77, отреден „за озеленяване, геозащита и благоустройство”; УПИ IV-345, кв. 77, УПИ V-345, кв. 77 и УПИ VI-345, кв. 77, трите отредени „за жилищно строителство”;УПИ VII кв. 77, отреден „за ресторант” и последният шести - УПИ XII, с отреждане  „за озеленяване”, който се включва в кв. 9. От друга страна съществуващите УПИ ІI, кв. 77 и УПИ ІII, кв. 77, отредени „за ТП”, биват изместени.

3. Дава съгласие за изменение на улична регулация от о.т. 214а до о.т. 215  и обособяване на алея, която да осигури обслужващ достъп до плажа.

4. Изменението на ПУП-ПРЗ от настоящото решение да се извърши съгласно приложеното предложение за изменение.

            Гласували „за”-8, „против”-5, „въздържали се”-0 /приема се/

ІІ ЧАСТ

на 31-во заседание на ОбС Царево,

провела се на 06.06. /петък/ 2014 год. 10.00 часа

в сградата на НЧ „Хр.Ботев-1925 г.”, гр. Ахтопол

ПО ТОЧКА 31. Докладна записка от инж. Атанас Желязков-Кмет на гр. Ахтопол, относно: „Одобряване на символ-Герб на гр. Ахтопол” /ДЗ № 907/ 31.05.2014 год./

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 22 от Наредбата за символите, почетните знаци, почетните звания, годишните награди и празниците на Община Царево,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 549

1. Одобрява символ „Герб на гр. Ахтопол” съгласно класирания на 1-во място проект в конкурс за „ Герб на гр. Ахтопол”.

2. Възлага на кмета на гр. Ахтопол да извърши всички правни и фактически действия по патентоване /регистрация/ на символа „Герб на гр. Ахтопол” в Патентно ведомство на Република България.

Гласували „за”-9, „против”-0, „въздържали се”- 3 /приема се/

Председател на ОбС Царево:    /п/                                                                                               

                                      Даниел Скулиев               

 Технически секретар ОбС: /п/

                                            Пенка Янчева

Read 4719 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево