Tuesday, 27 January 2015 08:55

Протокол 32

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 32

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 31.07. /четвъртък/ 2014 год. от 09.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.”-гр. Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет Царево.

След изслушване химна на Р. България председателят на Общински съвет Царево г-н Даниел Скулиев откри 32-ро заседание на ОбС при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Корекция на Бюджета на Община Царево за 2014 год.“ /ДЗ № 926/24.07.2014 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Актуализация на Списък на пътуващите служители от Общинска администрация- Царево“ /ДЗ № 932/25.07.2014 год./
 4. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост“ /ДЗ № 908/31.05.2014 год./
 5. Докладна записка от инж. Атанас Желязков-Кмет на гр. Ахтопол, относно: „Промяна на предназначението на ПИ № 00878.501.416 по КККР на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 884/25.04.2014 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 922/24.07.2014  год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Лозенец“ /ДЗ № 920/24.07.2014  год./
 8. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на спортно игрище за тенис на корт“ /ДЗ № 928/ 24.07.2014 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.503.402 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 921/ 24.07.2014 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.327 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 924/24.07.2014 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.431 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 923/24.07.2014 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.432 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 925/24.07.2014 год./
 13. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд  в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост на наследниците на Димитър Костов Казепов, бивш жител на с. Кости, Община Царево“ /ДЗ № 929/24.07.2014 год./
 14. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост на наследниците на Стана Илиева Милева, бивш жител на гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 930/24.07.2014 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III32  и УПИ IV32 (ПИ № 48619.64.114, ПИ № 48619.64.115) и обособения между тях тупик (ПИ № 48619.64.116) по ПУП на гр. Царево, с.о. „Нестинарка“ и урегулиране на част 1 от ПИ № 48619.64.46 по КК на гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 927/24.07.2014 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев“ /ДЗ № 915/ 25.06.2014 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Актуализация на състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.07.2014 год. - 31.12.2014 год.“ /ДЗ № 917/25.06.2014год./

Гласували „за”- 11, „против”-1, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 1. Питания

ПО ТОЧКА 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Корекция на Бюджета на Община Царево за 2014 год.“ /ДЗ № 926/24.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 41, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 550

   1. Одобрява прехвърлянето на средства от строителната програма на общината във фонд „Резерв” общо в размер на 320 000 лв. по обекти, както следва:

-„Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево -125 000 лв.

- „Преустройство сграда автогара Царево”                                                          -65 000 лв.

-Реконструкция на ул. „Черно море” в гр. Царево                                               -130 000 лв. 

2. След възстановяване на средствата по проект „Корекционни мероприятия на дере за отвеждане на повърхностни води до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево” по бюджета на общината, същите да се върнат към посочените в т.1 обекти.

 1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-за

          2.Ваня Димитрова Атанасова-за                   8.Димитър Георгиев Гочев-за

          3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

          4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

          5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

          6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Актуализация на Списък на пътуващите служители от Общинска администрация-Царево“  /ДЗ № 932/25.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 294, ал. 3 от  Кодекса на труда, във връзка с чл. 27 от Постановление № 1 от 09.01.2013 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 год.,

Общински съвет Царево

РЕШИ:№ 551

1. Допълва Списъка на пътуващите служители от Общинска администрация-Царево, които имат право на транспортни разноски от местоживеене да месторабота и обратно, както следва:

   Добавя т. 8-Илина Ангелова Ангелова-длъжност юрисконсулт Приморско-Царево- Приморско.

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                   8.Димитър Георгиев Гочев-за

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 4. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост“ /ДЗ № 908/31.05.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 552

   Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, като в Приложение № 1 „Тарифа за базисни наемни цени“, в таблицата по чл. 2 „Базисни наемни цени“, добавя нова подточка В „Обособени обекти-части от имоти, общинска собственост“ със следното съдържание:

  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА Месечна наемна цена на 1 кв.м. площ – лв. без ДДС
 А./ ПОМЕЩЕНИЯ   ЗА:

Идеален

център

І

    зона

ІІ

      зона

ІІІ

зона

... ... ... ... ...
Б./ ТЕРЕНИ ... ... ... ...
В./ ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 1. 1.Лятно кино

(Обектът представлява част от

ПИ № 48619.502.207 по КК на

гр. Царево, с площ 569.25кв. м.,

включваща сцена и екран, кому-

никационна площ, трибуни, каса

и бар, коридор, санитарни възли,

площадка за маси)

0,56
 1. 2.Спортно игрище за тенис на корт
(Обектът  представлява част от ПИ № 48619.505.602 по КК на гр. Царево, с площ 678.04 кв.м., с изградени съоръжения – изкуствена трева Edel Elite Supersoft 10 mm, 1 бр. комплект ограда, 1 бр. комплект осветление и 1 бр. комплект пилони за тенис на корт с мрежа)
0,19

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                  7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 8.Димитър Георгиев Гочев-прот.

3.Георги Великов Костадинов-за                9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                    10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                     11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                      12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-11, „против”-1, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 5. Докладна записка от инж. Атанас Желязков-Кмет на гр. Ахтопол, относно: „Промяна на предназначението на ПИ № 00878.501.416 по КККР на гр. Ахтопол“ / ДЗ № 884/25.04.2014 год./

   На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА,

   Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 553

       1. Дава съгласие УПИ VІІ346, кв. 59 по ПУП на гр. Ахтопол (ПИ № 00878.501.416 по КККР на гр. Ахтопол), актуван с АОС № 27/17.12.1997 год., с площ 444 кв.м., да се преотреди от имот „за жилищно строителство” в имот за „социално жилище”.

       2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имоти за учредяване на вещни права включва и ПИ № 00878.501.416 по КК на гр. Ахтопол”.

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                     7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                   8.Димитър Георгиев Гочев-за

3.Георги Великов Костадинов-за                   9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували ”за”-12 ,”против”-0, „въздържали се”-0

ПО ТОЧКА 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год.“ /ДЗ № 922/24.07.2014  год./

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9  от ЗОС,       

         Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 554

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имоти за учредяване на вещни права включва ПИ № 00878.501.464, с площ от 354 кв.м., отреден за „социално жилище”, актуван с АЧОС № 1288/10.12.2009 год. и ПИ № 00878.501.463, с площ от 361 кв.м., отреден за „социално жилище”, актуван с АЧОС № 1292 /10.12.2009 год..

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                  7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 8.Димитър Георгиев Гочев-възд.

3.Георги Великов Костадинов-отс.             9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                    10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                    11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                      12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Лозенец“ /ДЗ № 920/24.07.2014  год./

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 ”а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,       

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 555

          1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в частта с имоти, които Община Царево отдава под наем и аренда, включва:

          ПИ № 44094.30.11 по КККР на с. Лозенец, с площ от 7.349 дка, с начин на трайно ползване „изоставена орна нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 338/20.06.2006 год..

          2. Отдава под наем на Румен Петков Ангелов с ЕГН-хххххххххх, с адрес: гр. Царево, ул. „Бузлуджа” № 2, за срок от 10 години следния имот:

        ПИ № 44094.30.11 по КККР на с. Лозенец, с площ от 7.349 дка, с начин на трайно ползване „изоставена орна нива”, седма категория, актуван с АЧОС № 338/20.06.2006 год.,

при годишна наемна цена в размер на 58,79 лв./петдесет и осем лева, седемдесет и девет стотинки/ без ДДС.

         3. Възлага на кмета на Община Царево да издаде заповед и да сключи договор за наем при горепосочените условия.

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                   8.Димитър Георгиев Гочев-за

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 8. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на спортно игрище за тенис на корт“ /ДЗ № 928/24.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 79, ал. 1 от НРПУРИВОС,

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 556

 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имотите, които Община Царево отдава под наем, включва следния общински недвижим имот:

- спортно игрище за тенис на корт, представляващо следния обособен обект: част с площ 678.04 кв.м. от ПИ № 48619.505.602 по КК на гр. Царево, целият с площ от 4709 кв.м., актуван с АЧОС № 747/03.12.2003 год., с изградени съоръжения- изкуствена трева Edel Elite Supersoft 10 mm, 1 бр. комплект ограда, 1 бр. комплект осветление и 1 бр. комплект пилони за тенис на корт с мрежа.

2. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния общински недвижим имот:

- спортно игрище за тенис на корт, представляващо следния обособен обект: част с площ 678.04 кв.м. от ПИ № 48619.505.602 по КК на гр. Царево, целият с площ от 4709 кв.м., актуван с АЧОС № 747/03.12.2003 год., с изградени съоръжения- изкуствена трева Edel Elite Supersoft 10 mm, 1 бр. комплект ограда, 1 бр. комплект осветление и 1 бр. комплект пилони за тенис на корт с мрежа.

3. Задължителни условия за провеждане на конкурса:

3.1 Определя начална конкурсна наемна цена в размер на 128,83 лв. /стодвадесет и осем  лева, осемдесет и три стотинки/ на месец без ДДС или 1545,96 лв. /хиляда, петстотин четиридесет и пет лева, деветдесет и шест стотинки/ на година без ДДС.

3.2 Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната конкурсна наемна цена плюс 10 %.

                  3.3 Авансово плащане в размер на тримесечен наем.

4. Допълнителни условия за провеждане на конкурса към участниците:

4.1 Да създадат местен детски отбор по тенис на корт;

4.2 Да предоставят безплатен достъп до игрището за тенис на корт през два календарни дни от седмицата на всички граждани, желаещи да го ползват;

 1. 3За срока на ползване на базата да поемат всички разноски по текущата поддръжка и ремонт на игрището за тенис на корт и съпътстващите го съоръжения.

            5.Конкурсна документация:

 1. 1Скица/схема на имота;
 2. 2Копие от акт за общинска собственост;

                     5.3          Проект на договор за наем;

                     5.4      Образец на декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

                     5.5 Извлечение от НРПУРИВОС в частта относно процедурата за провеждане на конкурса.

                     6. Задължителни документи за участие:

                      6.1 Заявление за участие в свободен текст;

                      6.2 Удостоверение за актуално състояние или ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

                      6.3 За търговците ЮЛ - решение на управителен орган за участие в конкурса и наемане на общинското помещение съгласно направеното предложение;

                      6.4 Оферта, съдържаща предложение за размера на цената за месечния или годишния наем, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от външната страна с надпис „Предлагана цена” и името на участника и поставен в общия плик;

                       6.5 Квитанции за внесен депозит и закупена конкурсна документация;

                      6.6 Декларация за извършен оглед на имота и запознаване с условията на конкурса;

 6.7 Удостоверение от отдел „МДТ” за липса на задължения към Община Царево за заплащане на местни данъци и местни такси;

          6.8 Декларация (по образец) за липса на непогасени частни финансови задължения към Община Царево;

 6.9 Декларация за съгласие с допълнителните условия по т. 4.

            7. Определя критерии за оценка на предложенията на участниците:

 1. 1Цена на наема - 10 точки;
 2. 2Авансово плащане на тримесечен наем на обекта - 10 точки;
 3. 3Декларация по т. 6.9 от настоящото решение - 10 точки.

Общ брой на максимално възможни точки - 30 точки.

8. Възлага на Кмета на Община Царево да организира и проведе публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост при горепосочените условия и да сключи договор с участника, спечелил конкурса.

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                   8.Димитър Георгиев Гочев-възд.

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-отс.                   10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-0, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.503.402 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 921/24.07.2014 год./

               На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от  НРПУРИВОС, 

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 557

               І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2014 год., като в списъка на имоти за продажба включва ПИ № 48619.503.402 по КККР на гр. Царево, с площ от 139 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актувана с АЧОС № 1701/08.01.2014 год..

               ІІ.1. Определя пазарна цена за ПИ № 48619.503.402 по КККР на гр. Царево, с площ от 139 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1701/ 08.01.2014 год., в размер на 9 730,00 /девет хиляди, седемстотин и тридесет/ лева без ДДС.

               ІІ.2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 49619.503.402 по КККР на гр. Царево, с площ от 139 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана, актуван с АЧОС № 1701/08.01.2014 год..

               Определя следните задължителни условия :

               Начална тръжна цена в размер на 9 730,00 /девет хиляди, седемстотин и тридесет/ лева без ДДС.

               Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

               Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

               Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичните търгове с тайно наддаване при горепосочените условия.

         1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                  7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.               8.Димитър Георгиев Гочев-отс.

3.Георги Великов Костадинов-за                   9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                       10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                        11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                         12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-1, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.327 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 924/24.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС     

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 558

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.327 по КККР на с. Синеморец в размер на  131 967,00 /сто тридесет и една хиляди, деветстотин шестдесет и седем/ лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.327 по КККР на с. Синеморец, с площ от 1 419 кв.м., актуван с АЧОС № 1489/12.06.2012 год.

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 131 967,00 /сто тридесет и една хиляди, деветстотин шестдесет и седем/ лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

            Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

           Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

         1.Ангел Георгиев Цигуларов-отс.                 7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.              8.Димитър Георгиев Гочев-отс.

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-8, „против”-1, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.431 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 923/24.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,          

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 559

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.431 по КККР на с. Синеморец в размер на 75 888,00 /седемдесет и пет хиляди, осемстотин осемдесет и осем/ лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.431 по КККР на с. Синеморец, с площ от 816 кв.м., актуван с АЧОС № 1488/12.06.2012 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 75 888,00 /седемдесет и пет хиляди, осемстотин осемдесет и осем/ лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

           Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

           Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.              8.Димитър Георгиев Гочев-отс.

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-9, „против”-1, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.432 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 925/24.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРИВОС,    

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 560

1. Определя пазарна цена за ПИ № 66528.501.432 по КККР на с. Синеморец в размер на  45 663,00 /четиридесет и пет хиляди, шестстотин шестдесет и три/ лева без ДДС.

2. Открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, а именно: ПИ № 66528.501.432 по КККР на с. Синеморец, с площ от 491 кв.м., актуван с АЧОС № 596/09.01.2007 год..

Определя следните задължителни условия:

Начална тръжна цена в размер на 45 663,00 /четиридесет и пет хиляди, шестстотин шестдесет и три/ лева без ДДС.

Начин на плащане-цялата сума в седмодневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Царево за определяне на участника, спечелил търга.

           Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10 %.

               Възлага на кмета на Община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-възд.              8.Димитър Георгиев Гочев-за

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                      10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-10, „против”-1, „въздържали се”-1 /приема се/

ПО ТОЧКА 13. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост на наследниците на Димитър Костов Казепов, бивш жител на с. Кости, Община Царево“ /ДЗ № 929/24.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ бр. 62/10.08.2010 год.,

Общински съвет Царево

РЕШИ: № 561

В изпълнение на Решение № 138/11.04.2005 год. на Царевския районен съд по гр. дело № 55/2006 год. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците по закон на Димитър Костов Казепов, бивш жител на с. Кости, Община Царево, следния земеделски имот от общинския поземлен фонд, а именно:

         Поземлен имот с проектен № 021065 с проектна площ от 4,000 дка, представляващ част от имот 021035 по КВС на с. Кости, целият с площ от 8,000 дка, съгласно представена скица-проект, неразделна част от настоящото решение.

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                   8.Димитър Георгиев Гочев-за

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 14. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост на наследниците на Стана Илиева Милева, бивш жител на гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 930/24.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ бр. 62/10.08.2010 год.,

Общински съвет Царево

РЕШИ:№ 562

В изпълнение на Решение № IV-19 от 16.03.2006 год. на Бургаски окръжен съд по въз. гражд. дело № 1094/2004 год. ПРЕДОСТАВЯ на наследниците по закон на Стана Илиева Милева, бивш жител на гр. Царево, Община Царево, следните земеделски земи от общинския поземлен фонд:

 1. ПИ № 10094.13.213 по КК на с. Варвара, м. „Кариерата“, с площ 24.992 дка, с НТП „нива“;
 2. ПИ № 10094.20.2 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби“, с площ 0.549 дка, с НТП „нива“;
 3. ПИ № 10094.20.4 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби“, с площ 8.837 дка, с НТП „нива“;
 4. ПИ № 10094.20.5 по КК на с. Варвара, м. „Каракачански колиби“, с площ 2.206 дка, с НТП „нива“.

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                    7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                   8.Димитър Георгиев Гочев-за

3.Георги Великов Костадинов-за                  9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                      11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                       12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III32  и УПИ IV32 (ПИ № 48619.64.114, ПИ № 48619.64.115) и обособения между тях тупик (ПИ № 48619.64.116) по ПУП на гр. Царево, с.о. „Нестинарка“ и урегулиране на част 1 от ПИ № 48619.64.46 по КК на гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 927/24.07.2014 год./

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 „а”, ал.1 от ЗУТ,

Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 563

1. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ 32 и УПИ ІV32 (ПИ 48619.64.114, ПИ 48619.64.115) и обособения между тях тупик (ПИ 48619.64.116) по ПУП на гр. Царево, с.о. „Нестинарка” и урегулиране на част 1 от ПИ 48619.64.46 по КК на гр. Царево, община Царево, при което УПИ ІІІ 32, УПИ ІV32  и ПИ 48619.64.116 ( тупик) се обединяват и се образува нов УПИ ХХ32, а в североизточната част на новия урегулиран имот се обособява нова улица тупик с цел-осигуряване на достъп към урегулиращия се ПИ 48619.64.46 (част 1).

2. Одобрява представеното задание за изработване на ПУП-ПРЗ по т.1.

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев“ /ДЗ № 915/25.06.2014 год./

   На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с ПМС № 3/15.01.2014 год. за изпълнение на ДБРБ за 2014 год.,

   Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 564

               Утвърждава направените разходи от кмета на Община Царево - инж. Георги Иванов Лапчев за командировки в размер на 845,51 лв.(осемстотин четиридесет и пет лева, петдесет и една стотинки) и за посрещане на гости в размер на 0,00 лв.(нула лева и нула стотинки) и от председателя на Общински съвет-Даниел Стоянов Скулиев за командировки в размер на 0,00 (нула лева и нула стотинки) и за посрещане на гости в размер на 0,00.(нула лева и нула стотинки) за периода 01.01.2014 год. - 31.03.2014 год..

            1.Ангел Георгиев Цигуларов-за                   7.Дечо Градев Градев-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                  8.Димитър Георгиев Гочев-за

3.Георги Великов Костадинов-за                 9.Кети Георгиева Дикова-за

4.Георги Николов Атанасов-за                     10.Младен Димитров Бъчваров-за

5.Даниел Николов Николов-за                     11.Невяна Радкова Фешева-за

  6.Даниел Стоянов Скулиев-за                      12.Радослава Русева Кичукова-отс.

13.Стела Тодорова Кюмюрджиева-за

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Актуализация на състава на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.07.2014 год. -31.12.2014 год.“ /ДЗ № 917/25.06.2014год./

               На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, т. 3 НРПУРИВОС,      Общински съвет Царево

Р Е Ш И: № 565

               Определя за членове на Комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.08.2014 год. - 31.12.2014 год. следните общински съветници:

   1. Георги Атанасов Атанасов

   2. Невяна Радкова Фешева

   3. Кети Георгиева Дикова

   4. Ваня Димитрова Атанасова

Гласували „за”-12, „против”-0, „въздържали се”-0 /приема се/

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.30 часа.

  Председател на ОбС Царево                                                                                                   

                                      Даниел Скулиев: /п/              

Технически секретар ОбС

                                           Пенка Янчева:/п/

Read 4541 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево