Tuesday, 27 January 2015 10:17

Протокол 48

Rate this item
(0 votes)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 48

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на  18  .05./ сряда / 2011 год. от 10.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ И  ОСМО  заседание на ОбС-Царево.

С 13 гласа „за”, „против”-0,”въздържали се”-0 ОбС Царево започна своята работа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за удостояване със званието”Почетен гражданин на община Царево”: ДЗ № 998, ДЗ № 989/

2.Приемане на Предложение до Министерството на земеделието и храните за предприемане на мерки за ветеринарномедицинското обслужване и ограничаване разпространението на болестта шап по двукопитните животни. /ДЗ№ 997/

ПО ТОЧКА1. Приемане на решение за удостояване със званието”Почетен гражданин на община Царево”: ДЗ № 998, ДЗ № 989/

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№638

Удостоява с почетно гражданство ст.н.с.Божидар Димитров Стоянов и го обявява за почетен гражданин на  община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на ст.н.с.Божидар Димитров Стоянов почетния знак на община Царево.

гласували”за” -8  ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№639

Удостоява с почетно гражданство проф.Александър Владимирович Гусев и го обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на проф.Александър Владимирович Гусев почетния знак на община Царево.

гласували”за”  -8 ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№640

Удостоява с почетно гражданство Ирина Янева Кирязова и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на Ирина Янева Кирязова почетния знак на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№641

Удостоява с почетно гражданство Златка Ставрева Иванова и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на Златка Ставрева Иванова почетния знак на  община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№642

Удостоява с почетно гражданство   Дамян Георгиев Дамянов  и го обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на Дамян Георгиев Дамянов почетния знак на община Царево.

гласували”за”-9   ,”против”-0 и”въздържали се”-3 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№643

Удостоява с почетно гражданство Димитър Василев Баджев  и го обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на Димитър Василев Баджев   почетния знак на община Царево.

гласували”за”-9   ,”против”-0 и”въздържали се”-3 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№644

Удостоява с почетно гражданство   Мария Дикова Вълчанова и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на Мария Дикова Вълчанова   почетния знак на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се/

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№645

Удостоява с почетно гражданство  Веселина Димитрова Илиева  и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на  Веселина Димитрова Илиева  почетния знак на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№646

Удостоява с почетно гражданство      проф.Димитър Динков Младенов   и го обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на  проф.Димитър Динков Младенов    почетния знак на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-0 и”въздържали се”-4 /приема се

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№647

Удостоява с почетно гражданство  Пейчо Георгиев Митрев     и го обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на  Пейчо Георгиев Митрев        почетния знак на община Царево.

гласували”за” -9  ,”против”-0 и”въздържали се”-3/приема се

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№648

Удостоява с почетно гражданство  Мара Кирова Бъкларова   и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на  Мара Кирова Бъкларова      почетния знак на община Царево.

гласували”за” -8  ,”против”-0 и”въздържали се”-4 /приема се

   На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№649

Удостоява посмъртно с почетно гражданство Лидия Станчева Димитрова и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се

   На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№650

Удостоява  посмъртно с почетно гражданство Тодор Иванов Чернаев и го обявява за почетен гражданин на  община Царево.

гласували”за” -8  ,”против”-0 и”въздържали се”-4 /приема се

   На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№651

Удостоява с почетно гражданство  Тодорка Стаматова Петкова и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи  на Тодорка Стаматова Петкова  почетния знак на община Царево.

гласували”за” -8  ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се

   На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№652

Удостоява с почетно гражданство   Стоян Георгиев Фешев   и го обявява за почетен гражданин на  община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи  на Стоян Георгиев Фешев   почетния знак на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се

   На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№653

Удостоява с почетно гражданство  Мария Желязкова Маслинкова   и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на  Мария Желязкова Маслинкова     почетния знак на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№654

Удостоява с почетно гражданство  Мария Рачева Лефтерова  и я обявява за почетен гражданин на община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на  Мария Рачева Лефтерова    почетния знак на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№655

Удостоява с почетно гражданство  Михаил Константинов Николов и го обявява за почетен гражданин на  община Царево.

Възлага на кмета на община Царево да връчи на  Михаил Константинов Николов    почетния знак на община Царево.

гласували”за”-8   ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и чл.11 ,чл.12 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания и награди на Община Царево ОбС-Царево

РЕШИ :№656

Удостоява посмъртно с почетно гражданство Иван Кръстев Иванов и го обявява за почетен гражданин на община Царево.

гласували”за” -8  ,”против”-1 и”въздържали се”-3 /приема се

ПО ТОЧКА2.Приемане на Предложение до Министерството на земеделието и храните за предприемане на мерки за ветеринарномедицинското обслужване и ограничаване разпространението на болестта шап по двукопитните животни. /ДЗ№ 997/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№657

І.За ограничаване и недопускане ново възникване и разпространение на заболяването шап ОбС-Царево предлага на Министерството на земеделието и храните спешно да предприеме следните мерки :

1.С цел увеличаване броя на ветеринарномедицинските специалисти, обслужващи общината и повишаване качеството на ветеринарномедицинското обслужване Министерството на земеделието и храните да уреди по-високо заплащане на ветеринарните доктори, диференцирано с коефициент , който за граничните, планинските, полупланинските и труднодостъпни райони да бъде най-висок.

2.Да се провежда разяснителна работа сред животновъдите относно рисковете от заболяването, начина на предотвратяване, отговорността на стопаните в подобни случаи, задълженията на собствениците на всеки етап от отглеждането, производството и търговията с животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях .

3.Да има ясна политика на държавата по отношение на изкупуването на продукцията, като бъдат публично оповестявани оторизираните фирми за изкупуване на животинската продукция.Органите на БАБХ/Българска агенция по безопасност на храните/, съвместно с общината, РПУ, Гранична полиция да осъществяват строг контрол при придвижвания на животни.

4.На всички изходни пунктове да се поставят дезинфекционни ями.

5.Да се води контрол върху отчета на животните  по собственици, включващ брой, вид, средна продуктивност, номер на ушни марки, извършени профилактични мероприятия.

6.Да се възстанови извършването на профилактичните ваксинации на животните срещу заболяването шап.

7.Да се осигурят финансови средства и се пристъпи към възстановяване на оградните съоръжения по границата с Република Турция.

         8.Да се проведе кръгла маса с представители на държавата, общините и ветеринарните доктори по всички поставени проблеми, касаещи заболяването шап.

         9.МЗХ да предвиди обезщетение за пропуснати ползи за умъртвените животни, а така също и за нереализираната продукция от животните за целия карантинен период.

         10.МЗХ да пристъпи към обезщетяване на всички животновъди, принудени да отглеждат животните си на оборен режим заради заболяването шап, а не само на регистрираните земеделски производители и попадащи в предпазната/десеткилометрова/зона.

         11.Да се приеме наредба от МЗХ за базисни цени на животните според вида и възрастта на животните/като се включат и текстове за обезщетение за фураж за добитък, който не може да бъде изведен на паша, за загуби и пропуснати ползи от нереализирана животинска продукция/.

12.Да се набележат мерки за стимулиране на животновъдите в граничните райони.

13.Настояваме за възстановяване на ОбС „Земеделие” гр.Царево, в чийто състав да бъде включен специалист по ветеринарна медицина.

ІІ.Приетото с настоящето решение предложение да се представи на Министерство на земеделието и храните, Областния управител на област Бургас., народни представители от Бургаски район, ПК по „Земеделие” към Народното събрание. For residents of the US, UK and Australia porn online ExPornToons the best resource for adult videos, if you know what I mean.

гласували”за”-11  , „против”-0  ,”въздържали се”- 1 / приема  се/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                  Д.Градев

            ПРОТОКОЛЧИК : /п/

                                            П.Янчева

Read 4505 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево