Tuesday, 27 January 2015 10:18

Протокол 49

Rate this item
(0 votes)

П Р О Т О К О Л  № 49

На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет  на  08 .06./сряда/ 2011 год. от 09.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево  се проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ И  ДЕВЕТО  заседание на ОбС-Царево.

С 13 гласа”за”,”против”-0,”въздържали се”-0 ОбС започна своята работа при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питания.

2. Приемане на решение относно обезщетение на собственици на земеделски земи по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ със земи от общинския поземлен фонд./ДЗ№ 1006/

         3.Одобряване и предоставяне проектен имот № 66528.34.285 с площ от 40.00 дка, част от имот № 66528.34.13 в землището на с.Синеморец за обезщетение на собственици на земеделски земи. /ДЗ№ 1007/

4.Одобряване и предоставяне проектен имот № 194.33.188 с площ от 18.500 дка, представляващ част от имот №194.33.19 в землището на с.Варвара за обезщетение на собственици на земеделски земи. /ДЗ№ 1007/

5.Приемане на решение за именуване на улици в новозастроени райони в с.Лозенец./ДЗ№ 983/

6.Приемане на решение за отпускане на целеви средства за сметка на общинския бюджет за транспортни разходи на лекари и мед.фелдшери от ФСМП гр.Царево ./ДЗ№ 993/

7.Приемане на решение за отпускане на 2000 х.лв.за частично покриване разходите за ел.енергия в НЧ”Георги Кондолов-1914” гр.Царево ./ДЗ от НЧ № 989/

         8.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево за 2012 год./ДЗ№ 1013/

9.Приемане на решение за одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за външно ел.захранване на обект:”Бетонов център и складова база” в УПИ ІV / ПИ № 44094.18.132/ в землището на с.Лозенец ./ДЗ№ 991/

         10.Приемане на решение за даване съгласие Община Царево да придобие чрез покупко-продажба на три сглобяеми постройки/бунгала/, собственост на „Горстрой”ООД, построени в ПИ№ 00878.501.460, ПИ №00878.501.459, ПИ№ 00878.501.451, ПИ№ 00878.501.452 по КК на гр.Ахтопол./ДЗ№ 1000/

         11.Приемане на решение за допускане на процедура по изменение на ПУП/ПРЗ/ за ПУП-ПРЗ за кв.90.97, 98 и 113 гр.Царево, община Царево ./ДЗ№ 1002/

         12.Приемане на решение за даване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ кв33/ПИ № 48619.502.424/ гр.Царево ./ДЗ№ 1004/

         13.Приемане на решение за изменение на подробен устройствен план/ПУП/ за ПИ№ 48619.505.50, м.”Белият бряг„, гр.Царево, община Царево/ДЗ№ 1005/

         14.Приемане на решение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І кв.14 с.Велика./ДЗ№ 1008/

15.Приемане на решение за извършване на замяна от 478 кв.м. между община Царево и „Сан сити”ООД./ДЗ№ 1010/

16.Приемане на решение за допълване  на НОАМТЦУОЦ ./ДЗ№ 984/

         17.Приемане на решение за съгласуване на Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2011 г. За дейността на отдел”Вътрешен одит” в община Царево ./ДЗ№ 1003/

18.Приемане на решение за актуализиране състава на комисията по чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС за времето от 1 юли 2011 г. До края на мандата на настоящия ОбС. /Предл.№1011/

ПО ТОЧКА 1.Питания.

ПО ТОЧКА 2.Приемане на решение относно обезщетение на собственици на земеделски земи по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ със земи от общинския поземлен фонд./ДЗ№ 1006/

На основание чл.10”б „от ЗСПЗЗ чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС-Царево

Р Е Ш И :№658

Одобрява общински имоти в масив 107, м.”Коросята” , землище Ахтопол,  за обезщетение по реда на чл.10 б от ЗСПЗЗ :

- ПИ с идентификатор 00878.107.1 с площ от 11795 кв.м. по КК на гр.Ахтопол ;

- ПИ с идентификатор 00878.107.17 с площ от 1437 кв.м. по КК на гр.Ахтопол ;

- ПИ с идентификатор 00878.107.19 с площ от 2544 кв.м. по КК на гр.Ахтопол;

- ПИ с идентификатор 00878.107.22 с площ от 5067 кв.м. по КК на гр.Ахтопол;

- ПИ с идентификатор 00878.107.36 с площ от 3730 кв.м. по КК на гр.Ахтопол;

- ПИ с идентификатор 00878.107.38 с площ от 1164 кв.м. по КК на гр.Ахтопол;

- ПИ с идентификатор 00878.107.418 с площ от 3250 кв.м. по КК на гр.Ахтопол;

- ПИ с идентификатор 00878.107.420 с площ от 10768 кв.м. по КК на гр.Ахтопол;

1.Васил Георгиев Каридков-за                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 13  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

         ПО ТОЧКА 3.Одобряване и предоставяне проектен имот № 66528.34.285 с площ от 40.00 дка, част от имот № 66528.34.13 в землището на с.Синеморец за обезщетение на собственици на земеделски земи. /ДЗ№ 1007/

На основание §27 ал.1 от ЗСПЗЗ ОбС-Царево

Одобрява и  предоставя   проектен имот № 66528.34.285 с площ от 40.00 дка, част от имот №66528.34.13 в землището на с.Синеморец за обезщетение на собственици на земеделски земи.

1.Васил Георгиев Каридков- възд.                  8.Живко Тодоров Жеков-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-прот.                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                 Димитрова-прот.

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                10.Илия Йовнов Илиев-прот.

5.Дечо Градев Градев-прот.                           11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев- прот.               12.Стоян Димов Николов-прот.

7.Димо Стоянов Джапунов-прот.                     13.Яни Костадинов Янев-прот.

гласували –„за”- 0  , „против”-10  , „въздържали се”-3   /не се приема /

        

ПО ТОЧКА 4.Одобряване и предоставяне проектен имот № 194.33.188 с площ от 18.500 дка, представляващ част от имот №194.33.19 в землището на с.Варвара за обезщетение на собственици на земеделски земи. /ДЗ№ 1007/

На основание §27 ал.1 от ЗСПЗЗ ОбС-Царево

Одобрява и предоставя проектен имот №10094.33.188 с  площ от 18.500 дка, представляващ част от имот № 10094.33.19 в землището на с.Варвара за обезщетение на собственици на земеделски земи.

1.Васил Георгиев Каридков- възд.                  8.Живко Тодоров Жеков-прот.

2.Ваня Димитрова Атанасова-прот.                9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-възд.                 Димитрова-прот.

4.Георги Желязков Бъчваров-прот.                10.Илия Йовнов Илиев-прот.

5.Дечо Градев Градев-   за                           11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев- прот.               12.Стоян Димов Николов-прот.

7.Димо Стоянов Джапунов-прот.                   13.Яни Костадинов Янев-прот.

гласували –„за”- 1  , „против”-9  , „въздържали се”-3   /не се приема /

ПО ТОЧКА 5.Приемане на решение за именуване на улици в новозастроени райони в с.Лозенец./ДЗ№ 983/

На основание чл.21 ал.1 т.18   от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№659

В района на м.”Иванови колиби”

1.Именува ул.”Простор” с кад.№ 44094.12.838 и 44094.12.841 по КК на с.Лозенец с начин на трайно ползване-за второстепенна улица.

2. Именува ул.”Панорама” с кад.№ 44094.12.102  по КК на с.Лозенец с начин на трайно ползване-за второстепенна улица.

3.Именува ул.”Екзотика” с кад.№ 44094.12.980 , 44094.12.982, 44094.12.1084 и 44094.12.43  по КК на с.Лозенец с начин на трайно ползване-за второстепенна улица.

В района на м.”Тарфа”

1. Именува ул.”Осогово” с кад.№ 44094.501.302  по КК на с.Лозенец с начин на трайно ползване-за второстепенна улица.

В района на м.”Рибарницата”

1.Именува ул.”Чайка” с кад.№ 44094.5.820  по КК на с.Лозенец с начин на трайно ползване-за второстепенна улица.

2.Именува ул.”Синя лагуна” с кад.№ 44094.21.22 и 44094.21.21  по КК на с.Лозенец с начин на трайно ползване-за второстепенна улица.

гласували”за”-13   ,”против”-0  ,”въздържали се”-0 /приема се/

ПО ТОЧКА 6.Приемане на решение за отпускане на целеви средства за сметка на общинския бюджет за транспортни разходи на лекари и мед.фелдшери от ФСМП гр.Царево ./ДЗ№ 993/

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№660

1.Отпуска целеви средства на филиал за спешна медицинска помощ/ФСМП/-Царево в размер на 2 350 лв./две хиляди триста и петдесет/ лева  за покриване на разходите за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно на трима медицински специалисти, пътуващи по направление Ахтопол-Царево-Ахтопол-1/един/ и Бургас-Царево-Бургас-1/един/ за периода от 01.01.2011г. до 30.04.2011г. и по направление Ахтопол-Царево-Ахтопол-1/един/ и Бургас-Царево-Бургас-2/двама/ за периода от 01.05.2011 до 31.12.2011г.

2.Отпуснатите средства да бъдат осигурени от собствени приходи на общината.

3.Задължава кмета на община Царево да обезпечи необходимата отчетност и контрол по използване на предоставените целеви средства.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”- 13  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 7.Приемане на решение за отпускане на 2000 х.лв.за частично покриване разходите за ел.енергия в НЧ”Георги Кондолов-1914” гр.Царево ./ДЗ от НЧ № 989/

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№661

Приема предложението на НЧ”Г.Кондолов”-Царево разходи за ел.енергия в размер на 2 000 лв.да се поемат от местна дейност 123 „Общински съвет”.

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                10.Илия Йовнов Илиев-отс.

5.Дечо Градев Градев-за                           11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- не гласува    12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували за”-11   , „против”- 0 , „въздържали се”- 0  /приема се/

         ПО ТОЧКА 8.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево за 2012 год./ДЗ№ 1013/

         На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 и 3 на Закона за социално подпомагане и чл.36”б” ал.4 от ППЗСП ОбС-Царево

РЕШИ :№662

         1.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево, съдържащ дейностите, които ще бъдат изпълнявани през 2012г., съгласуван с Дирекция”Социално подпомагане”.

         2.Възлага на кмета на община Царево в 14-дневен срок от приемането на плана същия да бъде предоставен на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, чрез регионалната дирекция за „Социално подпомагане”.

гласували „за”- 13  , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

ПО ТОЧКА 9.Приемане на решение за одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за външно ел.захранване на обект:”Бетонов център и складова база” в УПИ ІV / ПИ № 44094.18.132/ в землището на с.Лозенец ./ДЗ№ 991/

На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№663

Одобрява Подробен устройствен план- Парцеларен план за изграждане на кабелно ел.захранване за обект”бетонов център и складова база” УПИ ІV/ПИ 44094.18.132 в м.”Хаджияневци”, землище с.Лозенец.

Обявява графичната част на парцеларния план, регистъра на координатните точки и регистъра на засегнатите от трасето имоти за неразделна част от настоящото решение.

гласували –„за”- 13  , „против”-0  , „въздържали се”-0   /приема се/

         ПО ТОЧКА 10.Приемане на решение за даване съгласие Община Царево да придобие чрез покупко-продажба на три сглобяеми постройки/бунгала/, собственост на „Горстрой”ООД, построени в ПИ№ 00878.501.460, ПИ №00878.501.459, ПИ№ 00878.501.451, ПИ№ 00878.501.452 по КК на гр.Ахтопол./ДЗ№ 1000/

                                         

         На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.34 ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.7 ал.1 т.1 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№664

         1.Дава съгласие община Царево да придобие чрез покупко-продажба три сглобяеми постройки/бунгала/ всяка с РЗП от 41.28 кв.м. и сглобяема постройка /бунгало/ с РЗП от 58.90 кв.м., собственост на „Горстрой” ООД гр.София, ЕИК 812116789, построени в ПИ № 00878.501.460, ПИ № 00878.501.459, ПИ№ 00878.501.451, ПИ № 00878.501.452 по КК на гр.Ахтопол на стойност 69035/шестдесет и девет хиляди и тридесет и пет/лева .

         2.Договорът за покупко-продажба по т.1 от настоящото решение да бъде сключен от кмета на община Царево след депозиране от „Горстрой”ООД на изричен отказ от иска по ТД № 681 от 2009г. по описа на БОС.

1.Васил Георгиев Каридков-прот.                  8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-прот.                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-прот.

6.Димитър Михайлов Чернев- прот.                12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                     13.Яни Костадинов Янев-за

гласували –„за”-9   , „против”-4  , „въздържали се”-0   /приема се/

         ПО ТОЧКА11.Приемане на решение за допускане на процедура по изменение на ПУП/ПРЗ/ за ПУП-ПРЗ за кв.90.97, 98 и 113 гр.Царево, община Царево ./ДЗ№ 1002/

        

         На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.25 ал.1 и 2 от Наредба №7  на ПНУОВТУЗ ОбС-Царево

РЕШИ :№665

         Дава съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за квартали 90 ,97, 98 и 113 гр.Царево, предвидени”за временна промишлена зона” да се отредят „за предимно производствена зона”, в която не се допускат производства с вредни отделяния и се допуска изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала, магазини и заведения за обществено хранене и хотели.

         Кметът на община Царево да издаде заповед по чл.134 ал.2 и 3 от ЗУТ за служебно изработване на проекта за изменение на ПУП /ПРЗ/ на квартали 90, 97, 98 и 113, гр.Царево .

гласували –„за”-12   , „против”- 0 , „въздържали се”- 0  /приема се/

         ПО ТОЧКА 12.Приемане на решение за даване на предварително съгласие по чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ кв33/ПИ № 48619.502.424/ гр.Царево ./ДЗ№ 1004/

        

         На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ ОбС-Царево

РЕШИ :№666

         Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, кв.33 гр.Царево /ПИ 48619.502.424 по кадастралната карта/, като от горецитирания УПИ се образуват два нови УПИ ІІ, отреден”за озеленяване” и УПИ VІ с площ от 33 кв.м., отреден „за БКТП”.

         Кметът на община Царево да издаде мотивирано предписание по чл.135 ал.3 и 5 от ЗУТ.

гласували „за”- 12  , „против”-0  , „въздържали се”-  0 /приема се/

         ПО ТОЧКА 13.Приемане на решение за изменение на подробен устройствен план/ПУП/ за ПИ№ 48619.505.50, м.”Белият бряг „, гр.Царево, община Царево/ДЗ№ 1005/

         На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 667

         Дава  съгласие за изработване на ПУП на ПИ 48619.505.50, м.”Белият бряг” гр.Царево като от същия се урегулира в УПИ ХІ кв.155 гр.Царево с площ 88 кв.м., с начин на трайно ползване-„за озеленяване”, а 178 кв.м. да се придадат към улица с о.т. 590-591 за паркоместа.От южния край на горецитирания имот да се отнемат 18 кв.м. и се придадат към тупик, за да има достъп до ПИ 48619.505.806, тъй като улица с о.т. 590-589 не е изградена и не съществува на място.

         Възлага на кмета на община Царево да издаде заповед за служебно изработване на ПУП съгласно изискванията на чл.135 ал. 3 и 5 от ЗУТ.

гласували „за”-12   , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

         ПО ТОЧКА 14.Приемане на решение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І кв.14 с.Велика./ДЗ№ 1008/

         На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ ОбС-Царево

РЕШИ :№ 668

         Дава съгласие за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І кв.14 с.Велика, с което да се предвиди отделно УПИ ІІІ с площ от 900 кв.м.”за православен храм”.

         Кметът на община Царево да издаде заповед по чл.135 ал.3 и 5 от ЗУТ за служебно изработване на плана.

гласували за”-12   , „против”-0  , „въздържали се”-0   /приема се/

ПО ТОЧКА 15.Приемане на решение за извършване на замяна от 478 кв.м. между община Царево и „Сан сити”ООД./ДЗ№ 1010/

“На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,  чл.40, ал.1 и 2 от ЗОС във връзка с чл. 21,ал.4 от ЗОС  ОбС-Царево

РЕШИ :№ 669

1. Община Царево да прехвърли на „Сан Сити” ООД, ЕИК 102681502,със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Вардар” № 26 следния свой собствен недвижим имот : 478/5759/ четиристотин седемдесет и осем от пет хиляди седемстотин петдесет и девет/ кв.м. ид.части от ПИ № 48619.505.870 по КК на гр.Царево, кв.”Василико”, с трайно предназначение- урбанизирана, с начин на трайно ползване- за друг курортно- рекреационен обект, с пазарна оценка 65448/ шестдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем/ лева без ДДС, актуван с АЧОС № 1417/12.05.2011 год.

2.В замяна на прехвърленото му право на собственост „Сан Сити” ООД, ЕИК 102681502, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Вардар” № 26   да прехвърли на община Царево следния негов собствен недвижим имот , съгласно нот.акт № 159,т.VІ, р. № 2532, д.1520/27.02.2007 год., нот.акт № 66,т.ІІІ, р. № 803, д.1520/27.02.2007 год. , нот.акт № 181,т.ІІІ, р. № 977, д.724/17.04.2007 год. ., нот.акт № 182, т.ІІІ, р. № 978, д. 725/17.04.2007 год., нот.акт № 85,т.V, р. № 1478, д.1127/07.06.2007 год., нот.акт № 39, т.ІІ, р. № 344, д.287/21.02.2008 год., нот.акт № 96,т.V, р. № 1290, д.1106/02.06.2008 год. , нот.акт № 70,т.V, р. № 1256, д.1074/29.05.2008 год., нот.акт № 69,т. V, р. № 1255, д.1073/29.05.2008 год., нот.акт № 68,т. V, р. № 1254, д.1072/29.05.2008 год., нот.акт № 66,т.ХІХ, р. № 7005, д.4836/13.05.2008 год., нот.акт № 27, т.VІ, р. № 1461, д.1254/18.06.2008 год., нот.акт № 49, т.ІV, р. № 1078, д.809/25.04.2007 год., а именно : 478/ четиристотин седемдесет и осем/ кв.м. от ПИ № 48619.505. 875 по КК на гр.Царево, кв.”Василико” ,с начин на трайно ползване : за второстепенна улица с пазарна оценка 65448/ шестдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и осем/ лева без ДДС, Упълномощава кмета на Община Царево да издаде заповед , след което да сключи договор за замяна.”

1.Васил Георгиев Каридков-отс.                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-възд.                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-възд.

6.Димитър Михайлов Чернев- за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                      13.Яни Костадинов Янев-за

гласували „за”-10   , „против”-0  , „въздържали се”- 2  /приема се/

ПО ТОЧКА 16.Приемане на решение за допълване  на НОАМТЦУОЦ ./ДЗ№ 984/

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА ОбС-Царево

РЕШИ :№ 670

         Допълване  НОАМТЦУОЦ  като към Приложение 2, т.13 ”Административни услуги, нерегламентирани в ЗМДТ, извършвани от отд.”СД” определя „Годишна такса в размер на 300 лв. без ДДС за извършване на атракционна дейност с ППС  с животинска тяга и файтон”, платима на 2 равни вноски – до 1 юли и до 1 август на текущата година

1.Васил Георгиев Каридков-за                   8.Живко Тодоров Жеков-за

2.Ваня Димитрова Атанасова-за                 9.Златина Вълчева Прокопова-

3.Георги Великов Костадинов-за                 Димитрова-за

4.Георги Желязков Бъчваров-за                 10.Илия Йовнов Илиев-за

5.Дечо Градев Градев-за                            11.Людмил Михов Николов-за

6.Димитър Михайлов Чернев- за                 12.Стоян Димов Николов-за

7.Димо Стоянов Джапунов-за                      13.Яни Костадинов Янев-за

гласували „за”-13   , „против”-0  , „въздържали се”- 0  /приема се/

         ПО ТОЧА 17.Приемане на решение за съгласуване на Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2011 г. за дейността на отдел”Вътрешен одит” в община Царево ./ДЗ№ 1003/

        

         На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.2 от ЗВОПС ОбС-Царево

РЕШИ :№ 671

Съгласува :

-Стратегически план за дейността на отдел”Вътрешен одит” при община Царево за периода 2011-2013 г.;

-Годишен план за дейността на отдел”Вътрешен одит” при община Царево за 2011 год.

гласували”за”-10   ,”против”-0    ,”въздържали се”- 3 / приема се /

ПО ТОЧКА 18.Приемане на решение за актуализиране състава на комисията по чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС за времето от 1 юли 2011 г. до края на мандата на настоящия ОбС. /Предл.№1011/

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС ОбС-Царево

РЕШИ :№ 672

Избира Ваня Димитрова Атанасова, Васил Георгиев Каридков, Димо Стоянов Джапунов, Яни Костадинов Янев за членове на комисията по чл.61 ал.3 от НРПУРИВОС за времето от 1 юли 2011 г. до края на мандата на настоящия ОбС.

гласували”за”-13   ,”против”-0    ,”въздържали се”- 0 /приема се /

         Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                  Д.Градев

         ПРОТОКОЛИСТ :/п/

                                             П.Янчева

Read 4214 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево