Rate this item
(2 votes)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 06.03.2023 год. /понеделник/ от 13.30 часа в сградата на НЧ…
Thursday, 09 February 2023 13:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Rate this item
(4 votes)
Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и…
Thursday, 09 February 2023 11:23

ОБЯВЛЕНИЕ

Rate this item
(2 votes)
Във връзка с чл. 42 от Наредбата за планиране на социални услуги, относно планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво и изготвяне на Национална карта на социалните услуги, представяме: - Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частични от…
Rate this item
(2 votes)
Община Царево, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Царево“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0128-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че от 07.02.2023 г. до 24.02.2023 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални…
Rate this item
(2 votes)
Община Царево в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG05SFPR002- 2.001-0128 „Грижа в дома в община Царево” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, ОБЯВЯВА, че от 07.02.2023 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Видове…
Rate this item
(8 votes)
Целта на настоящите указания е да се създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса на хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. Въвеждат се…
Rate this item
(2 votes)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 26.01.2023 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в сградата на НЧ…
Rate this item
(4 votes)
Rate this item
(0 votes)
Общинска администрация Царево уведомява гражданите и юридическите лица за възможността да получават съобщенията от отдел „Местни данъци и такси“ по електронен път, считано от 1.01.2024г., като за целта е необходимо да попълнят заявление по образец в срок до 31.12.2023г., с което да предоставят валидни e-mail и телефонен номер. Екземпляр от…
Rate this item
(0 votes)
МДТ – Царево уведомява всички данъкоплатци на общината, че от 08:00 часа на 11 януари 2023 година /сряда/ стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2023 година в Община Царево - данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, патентен данък, туристически данък и др.…
Page 5 of 65
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево