Monday, 16 April 2018 14:15

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на общинско помещение за здравни услуги, с площ за наемане общо 87,17кв.м. включваща 68,45кв.м. – помещение за здравни услуги и 18,72 кв.м.коридор, находящо се на трети етаж, блок Б, находящ се в общинска

Rate this item
(0 votes)

Съгласно заповед № РД-01-150/11.04.2018 г. на кмета на общината

                                

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на общинско помещение за здравни услуги, с  площ за наемане общо 87,17кв.м. включваща 68,45кв.м. – помещение за здравни услуги и 18,72 кв.м.коридор, находящо се на трети етаж, блок Б, находящ се в общинска нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 48619.503.245 по КККР на гр. Царево, актувана с АПОС № 82/01.12.1997 г., за осъществяване на стоматологични услуги, с първоначална конкурсна месечна наемна цена в размер на 88.75 лв. без ДДС и годишна наемна цена в размер на 1065 лв. без ДДС;

Начин на плащане на наемната вноска:

- Първата месечна наемна вноска се плаща в седмодневен срок от  влизане в сила на заповедта за определяне на участника, спечелил публичния търг с тайно наддаване.

- за всеки следващ месец – месечна вноска до 25-то число на текущия месец.

              Срок за закупуване на тръжната документация от деловодството на Община Царево до 16,00 ч. на 30.04.2018г.

Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 часа на 02.05.2018г.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на депозит за участие-10 % от началната тръжна цена, вносим по сметка на Община Царево- ВG65 STSA 93003391581610, най- късно до 16,00 часа на 02.05.2018г.

Дата на отваряне на предложенията- 03.05.2018г., час-10,00 часа, място- заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

Read 2382 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево