Friday, 13 July 2018 15:56

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на общинско помещение

Rate this item
(0 votes)

Съгласно заповед № РД-01-343/27.06.2018 г. на кмета на общината, ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на общинско помещение с площ от 74.77 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КК на гр.Царево, актувана с АПОС № 82/01.12.1997 г., с предназначение за здравни услуги на свободна практика – клинична лаборатория, с първоначална конкурсна месечна наемна цена в размер на 81.68 лв. без ДДС и годишна наемна цена в размер на 980,16 лв. без ДДС;

Начин на плащане на наемната вноска:

- Първата месечна наемна вноска се плаща в седмодневен срок от  влизане в сила  на заповедта за определяне на участника, спечелил публичния търг с тайно наддаване.

- за всеки следващ месец – месечна вноска до 25-то число на текущия месец.

Допълнителни условия за публично оповестения конкурс:

В конкурса могат да участват лица регистрирани като самостоятелна медикодиагносттична лаборатория, което се доказва с удостоверение за дейност издадено от РЗИ за специалността клинична лаборатория

Участниците да имат най- малко 5 годишен опит в областта на лабораторните изследвания, което се доказва с издадено удостоверение за дейност от РЗИ.

Участниците следва да са акредитирано лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ и наредба № 18 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, което се доказва със сертификат, издаден от Министерството на здравеопазването.

Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК за 2018г.

Срок за закупуване на тръжна документация от деловодството на Община Царево до 16:00 ч. На 26.07.2018 г.

Срок за подаване на предложенията за участие – до 16:00 часа на 27.07.2018 г.

Предложенията за участие се подават в деловодството на Община Царево в запечатани и непрозрачни пликове, върху които да е изписано името на участника и описание на имота, за който се участва.

Цена на тръжната документация – 100.00 лева без ДДС и размер на депозит за участие – 10% от началната тръжна годишна цена, вносима по сметката на Общината: BG 65 STSA 93 00 33 91 58 1610, BIC: STSABGSF, „БАНКА  ДСК” ЕАД клон Царево, най-късно до 27.07.2018 г.

Дата на отваряне на постъпилите предложенията – първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията, час – 10:00 часа, място – заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево. -30.07.2018 г.

Оглед на имота ще се извършва по искане на кандидат след закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита за участие, всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

                                                                                                 За контакт:Галина Вълева -    тел. 0590 550 -24

Read 2673 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево