Monday, 08 September 2014 14:11

СЪОБЩЕНИЕ Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол

Публикувано на сайта на Община Царево

на 08.09.2014 г., понеделник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 10.09.2014 г.(сряда), от 16:30 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

инж. Станислав Добрев – зам. кмет на Община Царево

Председател на Комисията,

назначена със заповед № РД-01-566/24.07.2014 г.

на Кмета на Община Царево

Read 2968 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево