Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2020-0002

Процедура:Открита процедура

Описание:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”

Краен срок за подаване на оферти:27.05.2020 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2020-0001

Процедура:Открита процедура

Описание:“Инвестиционният проект предвижда изграждането на сграда, в която водеща функция има многофункционалната спортна зала. Залата е с площ от 2921кв.м. и е предвидена за ледена пързалка, футболно игрище, тенис корт, волейболна и баскетболна площадка и зона трибуни до кота +3,00 за 799бр. зрители. Обособени са и следните помещения: Приемна зала за посетители, в която са разположени кафетерия, санитарни и подготвителни помещения, свързани с експлоатацията на зоната. Зала за бойни изкуства; зала за аеробика; зала за фитнес, съблекални с душове и санитарни помещения, съобразени с капацитета на допълнителните зали за спорт. Обществената поръчка предвижда изграждането на част от предвидените в целия инвестиционен проект СМР, а именно: изпълнение на стоманобетонната конструкция, включваща следните конструктивни елементи: основи, колони, греди и стоманобетонова плоча над трибуни.”

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2020 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка:9093591

Процедура:Събиране на оферти с обява

Описание:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2019/2020 г., включително до 01.12.2020 г., по обособени позиции”

Краен срок за подаване на оферти:04.11.2019 г. до 17:00 часа

Възложител: Община Царево

Преписка: 00079-2019-0006

Процедура: Публично състезание

Описание: „Благоустройство и паркоустройство на площадно пространство около културен дом гр. Ахтопол, находящ се в УПИ III-100, кв.24, идентичен с ПИ 00878.501.100 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“

Краен срок за подаване на оферти: 07.10.2019 г. до 17:00 часа

Възложител:Община Царево

Преписка:9091833

Процедура:Събиране на оферти с обяваОписание:"Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр. Царево“

Краен срок за подаване на оферти:09.09.2019 г. до 17:00 ч.

Възложител:Община Царево

Преписка:9091691

Процедура:Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

Описание:„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции”

Краен срок за подаване на оферти:02.09.2019 г. до 17:00 ч.

Възложител:Община Царево

Преписка:00079-2019-0005

Процедура:Публично състезание

Описание:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ПРЕОБРАЖЕНСКА“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. „МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ“ ДО УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ГР.ЦАРЕВО“ ОБЩИНА ЦАРЕВО”

Краен срок за подаване на оферти:07.05.2019 г. до 17:00 часа.

Възложител:Община Царево

Преписка:9086884

Процедура:Събиране на оферти с обява

Описание:„Изграждане, доставка и монтаж на водна скулптура /тип фонтан/ в съществуваща водна площ /водно огледало/, находящо се в ПИ с идентификатор 48619.502.477 по КК плана на гр.Царево“

Краен срок за подаване на оферти:01.04.2019 г. до 17:00 часа.

Възложител:Община Царево

Преписка: 00079-2019-0004

Процедура:Публично състезание

Описание:„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с.Лозенец” Община Царево”

Краен срок за подаване на оферти:28.03.2019 г. до 17:00 часа.

Възложител:Община Царево

Преписка: 00079-2019-0003

Процедура:Договаряне без предварително обявление

Описание:„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с подобект: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“

Краен срок за подаване на оферти:19.02.2019 г. до 17:00 часа

Page 1 of 5
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево