Възложител: Община Царево
Преписка: 9056185
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2016 год. – 30.06.2017 год.”
Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2016 г. 17:00
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0005
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на течни горива за МПС чрез карти за безналично плащане за период от една година”
Краен срок за подаване на оферти: 26.09.2016 г. 17;00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0004
Процедура: Открита процедура
Описание: „Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец – съществуваща. Подобект: Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ“
Краен срок за подаване на оферти: 26.04.2016 г. Час: 17:00
Възложител: Община Царево
Преписка: 9051606
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Осъществяване на невъоръжена физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и наблюдение с автопатрул на обекти и имущество на Община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 04.04.2016 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0003
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на изпълнител за изработване на технически проект и авторски надзор за обекти, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”
Краен срок за подаване на оферти: 27.04.2016г. 11:00
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0002
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на Община Царево, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”
Краен срок за подаване на оферти: 26.04.2016 г. 11:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2016-0001
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: - № 1.Риба и рибни продукти; - № 2. Плодове и зеленчуци Изискванията към хранителните продукти, предмет на доставка са посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти: 14.03.2016 г. Час: 17:00
Възложител: Община Царево
Преписка: 9050199
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Доставка чрез закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 17.02.2016 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9049847
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на ПСОВ – Лозенец, община Царево
Краен срок за подаване на оферти: 04.02.2016 г. до 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9049490
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Изработване на технически проекти за рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с. Фазаново и общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово
Краен срок за подаване на оферти: 20.01.2016 г. до 17:00 часа
Page 1 of 3
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево